Komunikaty Biura Orzecznictwa

< powrót

 

Komuniakty bieżące nr 21/18 i 22/18

Warszawa, dnia 16 lipca 2018 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

Biuro Orzecznictwa

 

Komunikat bieżący nr 21/18                              

Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

            Czy przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. 2006 r.,L347, s. 1), a zwłaszcza jej art. 168, art. 178 lit. a), art. 226 pkt 6 dyrektywy 112 oraz zasady systemu VAT, w tym zwłaszcza zasady: neutralności podatkowej i proporcjonalności, nie stoją na przeszkodzie takiej praktyce krajowej, która odmawia prawa do odliczenia VAT z faktur na których widnieje błędny rodzaj towaru pomimo, że w toku postępowania podatkowego (przed wydaniem decyzji) podatnik przedstawił wszelkie niezbędne wyjaśnienia oraz dokumenty źródłowe potwierdzające istnienie oraz szczegółowe cechy towarów będących przedmiotem transakcji, a które zostały następnie zaakceptowane przez organy podatkowe, jak też nie stwierdzono zaistnienia oszustwa podatkowego.

 

Jednocześnie Sąd orzekający postanowił zawiesić postępowanie w sprawie.

 

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

we Wrocławiu  z dnia 25 kwietnia 2018 r., sygn. akt I SA/Wr 257/18.

 

 

 

Warszawa, dnia 16 lipca 2018 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

Biuro Orzecznictwa

 

Komunikat bieżący nr 22/18                             

Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

            1. Czy z samego faktu posiadania przez spółkę mającą siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej, spółki zależnej na terytorium Polski, można wywieść istnienie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w rozumieniu art. 44 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE z dnia 11 grudnia 2006r. nr L 347, s. 1 i nast. ) i art. 11 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (wersja przekształcona; Dz. Urz. UE z dnia 23 marca 2011r., nr L 77, s. 1 i nast.).

            2. Czy w wypadku odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze, podmiot trzeci zobowiązany jest do analizy stosunków umownych pomiędzy spółką z siedzibą poza terytorium Unii Europejskiej a spółką zależną, w celu ustalenia czy istnieje stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez tę pierwszą spółkę.

 

Jednocześnie Sąd orzekający postanowił zawiesić postępowanie w sprawie.

 

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

we Wrocławiu  z dnia 6 czerwca 2018 r., sygn. akt I SA/Wr 286/18.

2018
2017
2016
2015
2014
2012
2013
2011
2010
2009
2008
2007
Pytania prawne i wnioski kierowane do TK
TK 2015
TK 2014
TK 2013
TK 2012
TK 2011
TK 2010
TK 2009
TK 2007
TK 2008