Komunikaty

< powrót

 

14 grudnia 2015 r. odbędą się posiedzenia poszerzonego składu NSA w sprawach dotyczących zagadnień prawnych związanych z prawem podatkowym.

W dniu 14 grudnia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny NSA w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnie zagadnienia prawne budzące poważne wątpliwości, powstałe przy rozpatrywaniu skarg kasacyjnych w konkretnych sprawach dotyczących podatków dochodowych, a także rozpozna wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.

  • godz. 10.00 sala C (budynek NSA przy ul. Jasnej 6) – wniosek Prezesa NSA „Czy w rozumieniu art. 13 ust. 1 oraz art. 102 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 poz. 752, z późn. zm.) podatnikiem jest spółka cywilna, czy jej wspólnicy?” – sygn. akt I GPS 1/15,

   link do wniosku

  • godz. 11.00, sala G (budynek NSA ul. Boduena 3/5), pytanie skierowane przez Naczelny Sąd Administracyjny: „Czy w sytuacji zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów uprzednio poniesionych wydatków (kosztów) następnie zrefundowanych ze środków stanowiących dochody (przychody) zwolnione z podatku dochodowego, w tym korzystające ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i pkt 52 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.: dalej - u.p.d.o.p.), podatnik po otrzymaniu dofinansowania będzie zobowiązany stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p. do skorygowania (zmniejszenia) kosztów uzyskania przychodów na dzień, w którym tego rodzaju wydatki zostały ujęte podatkowo jako koszty uzyskania przychodów, czy też powinien je skorygować na bieżąco w momencie otrzymania dofinansowania?” – sygn. akt II FPS 4/15

    link do pytania: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C2BA34B59D

  • godz. 12, sala G,  pytanie skierowane przez Naczelny Sąd Administracyjny: „Czy w świetle art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 40 i art. 15 ust. 4g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zm.) przekazane pracownikom wypłaty (bez składki ZUS płaconej przez pracodawcę) z podziału wyniku finansowego netto (dochodu po opodatkowaniu) w miesiącu ich wypłaty stanowi koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?” – sygn. akt II FPS 5/15

link do pytania: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A08825529B