Komunikaty

< powrót

 

Kolejne orzeczenia NSA w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

W związku z zainteresowaniem opinii publicznej orzecznictwem Naczelnego Sądu  Administracyjnego w sprawach dotyczących obowiązkowych szczepień ochronnych Rzecznik Prasowy NSA informuje, że w dniu 25 kwietnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał dwa kolejne wyroki (sygn. akt II OSK 2434/17, II OSK 2435/17), którymi oddalono skargi kasacyjne skarżących rodziców od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (sygn. akt IV SA/Po 413/17 oraz IV SA/Po 414/17) oddalających ich skargi na postanowienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym.

Okoliczności faktyczne, które stanowiły podstawę do wydania wspomnianych orzeczeń, dotyczyły sytuacji braku zgody rodziców na wykonanie ich dziecku szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, odrze, śwince i różyczce. W postępowaniu administracyjnym i sądowym rodzice kwestionowali zgodność z prawem tytułu wykonawczego zobowiązującego ich do poddania dziecka szczepieniu. Organy inspekcji sanitarnej uznały zarzuty egzekucyjne za nieuzasadnione. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargi rodziców wskazując, że obowiązek poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym wynika z przepisów ustawowych. Nie ma podstawy prawnej do konkretyzacji tego obowiązku w formie decyzji administracyjnej, obowiązek poddania dziecka szczepieniu ochronnemu jest zatem bezpośrednio wykonalny. Jego niedochowanie skutkuje wszczęciem postępowania egzekucyjnego, którego rezultatem będzie poddanie dziecka szczepieniu ochronnemu.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne od orzeczeń WSA w Poznaniu.

Pisemne uzasadnienia wyroków NSA zostaną sporządzone w późniejszym terminie i będą opublikowane w internetowej bazie orzeczeń sądów administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl).

 

 

wyrok WSA w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 r. sygn. akt IV SA/Po 413/17 – link

wyrok WSA w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 r. sygn. akt IV SA/Po 414/17  - link

sentencja wyroku NSA z dnia 25 kwietnia 2018 r. sygn. akt II OSK 2434/17 - link 

sentencja wyroku NSA z dnia 25 kwietnia 2018 r. sygn. akt II OSK 2435/17 - link