Komunikaty

< powrót

 

Komunikat Rzecznika Prasowego NSA w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 kwietnia 2016 r.

W związku z dużym zainteresowaniem mediów dotyczącym skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie oznaczonej sygnaturą P 5/14 Rzecznik Prasowy NSA zawiadamia, co następuje.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 10 grudnia 2013 r. (sygn. akt II OSK 2421/13) działając na podstawie art. 193 Konstytucji RP przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne o zgodność z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 ze zm.). Jednocześnie NSA na podstawie art. 124 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) zawiesił postępowanie sądowe.

W dniu 6 kwietnia 2016 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 420 § 2 zdanie drugie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 oraz z art. 165 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie.

Postępowanie kasacyjne, wszczęte skargą kasacyjną Gminy Czernichów, może zostać podjęte w formie postanowienia, po zwrocie przez Trybunał akt sprawy. Natomiast ocena prawna orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego należy do, działającego na podstawie przepisów prawa, niezawisłego Sądu. Stąd też na obecnym etapie postępowania ani Prezes NSA, ani działający w imieniu Prezesa Rzecznik Prasowy Sądu nie mogą się wypowiadać, co do dalszego przebiegu niezakończonej sprawy sądowoadministracyjnej, gdyż stanowiłoby to niedopuszczalną ingerencję w sferę niezawisłości sędziowskiej.

Termin rozpoznania skargi kasacyjnej w sprawie o sygn. akt II OSK 2421/13 nie jest w chwili obecnej znany.

 

Małgorzata Jaśkowska

Rzecznik Prasowy NSA