Komunikaty

< powrót

 

Komunikat w sprawie postanowień NSA dotyczących zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie uchwał KRS

W związku z zainteresowaniem opinii publicznej treścią postanowień Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie udzielenia zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego, Rzecznik Prasowy NSA informuje, że do dnia dzisiejszego (16 października 2018 r.) Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał dziewięć wniosków o zabezpieczenie.

W dniu 25 września 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał cztery postanowienia o wstrzymaniu wykonania uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego oraz o oddaleniu wniosków w tym zakresie (link do komunikatu). W dniu 27 września 2018 r. NSA rozpoznał kolejne trzy wnioski o zabezpieczenie (link do komunikatu).

Następnie postanowieniem z dnia 8 października 2018 r., sygn. akt II GW 31/18 NSA wstrzymał wykonanie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 28 sierpnia 2018 r. nr 330/2018  w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej w zaskarżonej części. Postanowieniem z dnia 16 października 2018 r., sygn. akt II GW 34/18 NSA oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 23 sierpnia 2018 r. nr 317/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej SN.

Zgodnie z zarządzeniem przewodniczącego odpisy postanowień wydanych w sprawach oznaczonych sygnaturami akt II GW 22/18, II GW 23/18 oraz II GW 24/18 wysłano do pełnomocników wnioskodawców oraz do Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 27 września 2018 r. (KRS doręczono w dniu 28 września 2018 r.), w sprawie o sygn. akt II GW 26/18 w dniu 4 października 2018 r. (KRS doręczono w dniu 8 października 2018 r.), zaś w sprawie o sygn. akt II GW 31/18 w dniu 10 października 2018 r. (brak informacji o doręczeniu).

Wymienione postanowienia zostały wydane na podstawie art. 388 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.). W myśl art. 358 k.p.c. postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym wiąże sąd od chwili, w której zostało podpisane wraz z uzasadnieniem, jeżeli zaś sąd postanowienia nie uzasadnia, od chwili podpisania sentencji. Zgodnie zaś z art. 44 ust. 1a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 389 ze zm.) w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego odwołanie przysługuje do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Natomiast stosownie do art. 44 ust. 3 tej ustawy  do postępowania przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym stosuje się przepisy ustawy Kodeks postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej.

Ewentualne wątpliwości odnośnie do treści powyższych postanowień mogą być przedmiotem wniosków o uzupełnienie orzeczenia lub jego wykładnię, złożonych w stosownym trybie procesowym przez uprawnione podmioty. W dniu 11 października 2018 r. jeden z odwołujących się złożył wniosek o uzupełnienie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2018 r., sygn. akt II GW 28/18.

Rzecznik Prasowy NSA informuje ponadto, że do dnia 16 października 2018 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego nie zostało przekazane żadne z odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa, których dotyczyły wymienione postanowienia.