Komunikaty

< powrót

 

Komunikat w sprawie wyroku NSA z dnia 28 czerwca 2019 r. dotyczącego udostępnienia informacji publicznej o sędziach popierających kandydatów do KRS – aktualizacja (30 lipca 2019 r.)

W związku z zainteresowaniem opinii publicznej wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącym udostępnienia informacji publicznej w postaci zgłoszeń kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie wykazów sędziów popierających te zgłoszenia, Rzecznik Prasowy NSA informuje, że Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 28 czerwca 2019 r. (I OSK 4282/18) oddalił skargę kasacyjną Szefa Kancelarii Sejmu RP od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2018 r.  (sygn. akt II SA/Wa 484/18 – link), którym uchylono decyzję odmawiającą udzielenia żądanej informacji publicznej.

Naczelny Sąd Administracyjny w ustnych motywach rozstrzygnięcia podkreślił, że art. 11c ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa określa w sposób cząstkowy, w ograniczonym przedmiotowo i podmiotowo zakresie, tryb dostępu do informacji publicznej i nie daje podstaw do przyjęcia, że zawarta w nim norma o charakterze procesowym wyłącza możliwość uzyskania informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330).

W dniu 11 lipca 2019 r. zostało podpisane uzasadnienie wyroku. Odpisy wyroku wraz z uzasadnieniem zostały wysłane stronom postępowania w dniu 12 lipca 2019 r. Na dzień 30 lipca 2019 r. nie dotarły do NSA wszystkie zwrotne potwierdzenia odbioru odpisów wyroku wraz z uzasadnieniem, co jest niezbędne, aby Sąd mógł zwrócić akta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a następnie ten do Kancelarii Sejmu RP.

Naczelny Sąd Administracyjny informuje, że zgodnie z art. 286 § 1 zd. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, dalej: p.p.s.a.), po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu pierwszej instancji kończącego postępowanie akta administracyjne sprawy zwraca się organowi administracji publicznej, załączając odpis orzeczenia ze stwierdzeniem jego prawomocności. Termin do załatwienia sprawy przez organ administracji określony w przepisach prawa lub wyznaczony przez sąd liczy się od dnia doręczenia organowi akt (art. 286 § 2 p.p.s.a.).

Zgodnie z art. 170 p.p.s.a., orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe, a w przypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby. W sytuacji niewykonywania przez organ administracji prawomocnego wyroku sądu administracyjnego uchylającego decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej strona postępowania jest uprawniona do złożenia skargi na bezczynność organu do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu (art. 3 § 2 pkt 8 w zw. z art.  50  § 1, art. 53 § 2b i art. 54  §  1 p.p.s.a.). W przypadku natomiast niewykonywania prawomocnego wyroku sądu administracyjnego uwzględniającego skargę na bezczynność organu administracji strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając wymierzenia temu organowi grzywny (art. 154 § 1 p.p.s.a.). Grzywnę, zgodnie z art. 154 § 6 p.p.s.a., wymierza się do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów. Ponadto, jak stanowi art. 154 § 7 p.p.s.a., uwzględniając skargę sąd może przyznać od organu na rzecz skarżącego sumę pieniężną do wysokości połowy kwoty określonej w art. 154 § 6.

Należy podkreślić, że Naczelny Sąd Administracyjny nie jest kompetentny do weryfikowania z urzędu (z własnej inicjatywy) stanu wykonywania przez organy administracji wydawanych przez siebie orzeczeń. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi inicjatywa w tym względzie należy każdorazowo do strony postępowania, której dotyczy orzeczenie, które nie jest wykonane.

wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2019 r. sygn. akt I OSK 4282/18 wraz z uzasadnieniem (link)