Komunikaty

< powrót

 

Komunikat z dnia 22 października 2018 r. dotyczący postanowienia TSUE z dnia 19 października 2018 r. (aktualizacja)

W związku z postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 października 2018 r. wydanym w sprawie C-619/18R zgodnie, z którym "Rzeczpospolita Polska zostaje zobowiązana, natychmiast i do czasu wydania postanowienia kończącego niniejsze postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych, do:

– zawieszenia stosowania przepisów art. 37 §§ 1–4 i art. 111 §§ 1 i 1a ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, oraz wszelkich środków podjętych w celu stosowania tych przepisów;

– podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia, by sędziowie Sądu Najwyższego (Polska), których dotyczą wyżej wymienione przepisy, mogli pełnić funkcje na tym samym stanowisku, korzystając z tego samego statusu, takich samych praw i warunków zatrudnienia, jakie przysługiwały im do dnia 3 kwietnia 2018 r., czyli do dnia wejścia w życie ustawy o Sądzie Najwyższym (...)",

informuję, że powyższe postanowienie TSUE dotyczy czterdziestu dwóch sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego objętych wskazanymi w tym postanowieniu przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, w tym osób pełniących w sądach administracyjnych funkcje: Wiceprezesa NSA, prezesa jednego z wojewódzkich sądów administracyjnych, dwóch wiceprezesów wojewódzkich sądów administracyjnych i dwóch przewodniczących wydziałów.

Informuję nadto, że sędziowie NSA, którzy na mocy powyższych przepisów zostali przeniesieni w stan spoczynku wyrazili wolę powrotu na dotychczas zajmowane stanowiska.

 

Sędzia NSA Sylwester Marciniak

Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej NSA