Komunikaty

< powrót

 

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2017 r., poz. 935).

Ustawa istotnie zmienia szereg przepisów regulujących postępowanie przed organami administracji publicznej i wprowadza nowe instytucje prawne, np. milczące załatwienie sprawy, mediację oraz postępowanie uproszczone.

Wspomnianą ustawą została zmieniona również ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w celu dostosowania jej regulacji do znowelizowanych przepisów k.p.a. Przede wszystkim ustawodawca wprowadził obok skargi nowy środek prawny tj. sprzeciw od decyzji wydanej na podstawie art. 138 § 2 k.p.a., a zatem od tzw. decyzji kasatoryjnej (uchylającej zaskarżoną decyzję i przekazującej sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania). Zmianie uległy również przepisy dotyczące mediacji poprzez rozbudowanie i doprecyzowanie zasad prowadzenia postępowania mediacyjnego oraz przyjęcie reguły, iż takie postępowanie prowadzi mediator wybrany przez strony. Znowelizowane zostały przepisy ustawy procesowej regulujące kwestie związane z wnoszeniem skargi do sądu administracyjnego. Jako przykład można wskazać: art. 52 § 3 p.p.s.a. który stanowi, że jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa, art. 53 § 4, który łagodzi skutki złożenia skargi bezpośrednio w wojewódzkim sądzie administracyjnym, czy też art. 53 § 2a, w myśl którego w przypadku innych aktów, jeśli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia – skargę można wnieść w każdym czasie.

 

link do ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw