Komunikaty

< powrót

 

NSA o możliwości zaskarżenia odmowy przywrócenia terminu w sprawach dot. aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste – uchwała NSA z dnia 7 grudnia 2018 r. (sygn. akt I OPS 2/18)

W dniu 17 grudnia 2018 r. (sygn. akt I OPS 2/18) Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich podjął następującą uchwałę:

„Na postanowienie samorządowego kolegium odwoławczego o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości – wydane na podstawie art. 59 § 1 kpa w związku z art. 78 ust. 2 i art. 79 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) – przysługuje skarga do sądu administracyjnego.”

 

uchwała 7 sędziów NSA z dnia 17 grudnia 2018 r., sygn. akt I OPS 2/18 (link)