Komunikaty

< powrót

 

Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie podatku VAT (sygn. akt I FSK 1857/13)

W dniu 14 września 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FSK 1857/13 skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujące pytanie prejudycjalne:

„Czy przeniesienie z mocy prawa własności nieruchomości gminy na własność Skarbu Państwa w zamian za odszkodowanie w sytuacji, gdy z regulacji krajowego porządku prawnego wynika, że nieruchomościami tymi gospodaruje nadal prezydent gminy - reprezentant Skarbu Państwa, jednocześnie będący organem wykonawczym gminy, stanowi czynność opodatkowaną, o której mowa w art. 14 ust.2 lit. a) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. z 2006 r. Nr L 347, s. 1, ze zm.)?

Czy dla odpowiedzi na powyższe pytanie znaczenie ma to, czy wypłata odszkodowania gminie ma realny charakter, czy też jest jedynie wewnętrznym przeksięgowaniem w ramach budżetu gminy?”

Postępowanie sądowe w sprawie zostało zawieszone do czasu rozstrzygnięcia przedstawionego wyżej pytania prejudycjalnego.

link do postanowienia NSA