Komunikaty

< powrót

 

Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie tzw. „ulgi na złe długi” w VAT – postanowienie z dnia 6 grudnia 2018 r. (sygn. akt I FSK 2261/15)

Postanowieniem z dnia 6 grudnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FSK 2261/15, działając na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2012 - Dz. Urz. U.E. z dnia 26 października 2012 r. Nr C 326 s. 1 i nast.), skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujące pytanie prejudycjalne:

1) Czy przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, (Dz. Urz. z 2006 r. Nr L347, s. 1) – w szczególności art. 90 ust. 2 tej dyrektywy – przy uwzględnieniu zasad neutralności podatkowej i proporcjonalności, zezwalają na wprowadzenie w prawie krajowym ograniczenia możliwości obniżenia podstawy opodatkowania w razie częściowego lub zupełnego niewywiązania się z płatności ze względu na określony status podatkowy dłużnika i wierzyciela?

2) W szczególności czy prawo unijne nie stoi na przeszkodzie ustanowieniu w prawie krajowym regulacji dopuszczającej możliwość skorzystania z „ulgi na złe długi” pod warunkiem, że w dacie wykonania usługi/dostawy towarów oraz w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej w celu skorzystania z tej ulgi:

- dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego albo w likwidacji?

- wierzyciel i dłużnik są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni?

Jednocześnie NSA zawiesił postępowanie kasacyjne do czasu rozstrzygnięcia przedstawionego wyżej pytania prejudycjalnego.