Komunikaty

< powrót

 

Pytanie prejudycjalne NSA z dnia 22 marca 2017 r. dotyczące podatku VAT (opodatkowanie przekazania przez spółkę akcyjną nieruchomości akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji) - sygn. akt I FSK 1048/15

Postanowieniem z dnia 22 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FSK 1048/15 działając na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2012 - Dz. Urz. U.E. z dnia 26 października 2012 r. Nr C 326 s. 1 i nast.) skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujące pytanie prejudycjalne:

Czy przekazanie przez spółkę akcyjną nieruchomości akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. z 2006 r. Nr L 347, s. 1).

 

Jednocześnie NSA zawiesił postępowanie kasacyjne do czasu rozstrzygnięcia przedstawionego wyżej pytania prejudycjalnego.

Postanowienie  NSA z dnia 22 marca 2017 r. sygn. akt I FSK 1048/15 (link)