Komunikaty

< powrót

 

Pytanie prejudycjalne NSA z dnia 23 października 2017 r. dotyczące podatku VAT (sygn. akt I FSK 2084/15)

Postanowieniem z dnia 23 października 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FSK 2084/15 skierował do Trybunału Sprawiedliwości pytanie prejudycjalne:

"Czy art. 168 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE seria L z 2006 r. Nr 347/1 z późn. zm.) oraz zasady neutralności i proporcjonalności nie sprzeciwiają się regulacji takiej jak zawarta w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.; obecnie Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zgodnie z którą obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób, również w sytuacji, gdy unormowania te zostały wprowadzone do ustawy na podstawie art. 17(6) Szóstej  Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji  ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U.UE seria L z 1977 r. Nr 145/1 z późn. zm.)?"

Jednocześnie NSA zawiesił postępowanie kasacyjne do czasu rozstrzygnięcia przedstawionego wyżej pytania prejudycjalnego.