Komunikaty

< powrót

 

Pytanie prejudycjalne NSA z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. akt I FSK 65/16 (podatek VAT od robót budowlanych)

Postanowieniem z dnia 28 listopada 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FSK 65/16 działając na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2012 - Dz. Urz. U.E. z dnia 26 października 2012 r. Nr C 326 s. 1 i nast.) skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujące pytanie prejudycjalne:

"Czy w sytuacji, w której strony transakcji uzgodniły, że dla wypłaty wynagrodzenia za roboty budowlane lub budowlano-montażowe niezbędne jest wyrażenie akceptacji ich wykonania przez zamawiającego w protokole odbioru tych robót, wykonanie usługi, o którym mowa w art. 63 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. z 2006 r. Nr L347, s. 1 ze zm.); z tytułu takiej transakcji następuje w momencie faktycznego wykonania robót budowlanych lub budowlano-montażowych, czy też momencie akceptacji wykonania tych robót przez zamawiającego, wyrażonej w protokole odbioru?"

Jednocześnie NSA zawiesił postępowanie kasacyjne do czasu rozstrzygnięcia przedstawionego wyżej pytania prejudycjalnego.

 

link do postanowienia NSA z dnia 28 listopada 2017 r.