Komunikaty

< powrót

 

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego NSA

W związku z zainteresowaniem opinii publicznej przebiegiem prac nad elektronicznym systemem do obsługi postępowania sądowoadministracyjnego poniżej przedstawiamy tekst przekazanego Ministerstwu Cyfryzacji Raportu z dnia 9 stycznia 2017 r.

 

Warszawa, dnia 9 stycznia 2017 r.

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

 

Lp.

Wyszczególnienie

Opis

 1.  

Tytuł projektu

OPSAD – system do obsługi postepowania sądowoadministracyjnego

 1.  

Beneficjent projektu

Projekt OPSAD nie korzysta z dofinansowania wobec czego pojęcia używane we wzorze  raportu nie przystają do reżimu jego realizacji.

 1.  

Partnerzy

Projekt OPSAD nie korzysta z dofinansowania wobec czego pojęcia używane we wzorze  raportu nie przystają do reżimu jego realizacji.

 1.  

Współpraca z interesariuszami

Nie występują podmioty o takim charakterze w ujęciu powszechnie używanego znaczenia tego pojęcia.

Niezależnie od powyższego w ramach projektu OPSAD podjęta została współpraca z Ministerstwem Cyfryzacji, Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w celu wypracowania jednolitego standardu akt administracyjnych przekazywanych przez organy administracji publicznej do sądów administracyjnych i przeprowadzenia pilotażu uzgodnionych rozwiązań.

W dniu 15 XII 2016 r. odbyło się spotkanie m.in. z przedstawicielami Ministerstwa Cyfryzacji, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, w trakcie którego omówiono teoretyczne założenia komunikacji sądów administracyjnych z organami administracji publicznej, w tym formatu przekazywanych akt administracyjnych w postaci elektronicznej.

16 stycznia 2017 r.  w Białymstoku odbędzie się spotkanie analityczne mające na celu wypracowanie zasad integracji systemów klasy EZD z systemem OPSAD.

 1.  

Termin realizacji projektu

II 2015 r. – V 2018 r.

 1.  

Akty prawne

Akty prawne wymagające nowelizacji:

 1. ustawa – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – należy dostosować w pełnym zakresie przepisy ustawy do zmian wynikających z art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 183),
 2. rozporządzenie Prezydenta RP w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowo-administracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administra-cyjnym,
 3. rozporządzenie Prezydenta RP w sprawie sposobu weryfikacji istnienia i treści pisma w systemie teleinformatycznym sądu,
 4. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych,

rozważyć również należy zmianę:

 1. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. Nr 206, poz. 1518) – w zakresie § 5. W centralnym systemie informatycznym wdrożone będą jednolite zasady porządkowania i ewidencjonowania materiałów archiwalnych, wobec czego nie powinny one być modyfikowane przez właściwych dyrektorów archiwów państwowych w odniesieniu do poszczególnych wojewódzkich sądów administracyjnych.

 

Wobec braku kompetencji w zakresie inicjatywy ustawodawczej po stronie NSA problematyka podniesiona w pismach do Ministerstwa Cyfryzacji z dnia 26 X 2015 r., z dnia 7 XII 2015 r., założenia przekazane Ministerstwu Cyfryzacji w trakcie spotkania w dniu 23 III 2016 r., projekt przekazany również do Ministerstwa Rozwoju w dniu 21 IV 2016 r.

7 XII 2016 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Cyfryzacji w trakcie którego w trybie roboczym uzgodniono niezbędne zmiany w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 1.  

Postęp finansowy

 • wartość umów podpisanych:

- zaprojektowanie i wykonanie systemu: 12.151.662 zł

- usługi sieci rozległej: 3.062.072,70 zł

 • wartość umów przewidywanych do zawarcia (szacunek przedwstępny):

- dostawa serwerów lokalnych: ok. 360.000 zł

- certyfikaty podpisów elektronicznych: ok. 400.000 zł

 • wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcom:

- zaprojektowanie i wykonanie systemu: 0 zł

- budowa sieci rozległej: 0 zł

 1.  

Postęp rzeczowy

 • w związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. wprowadzającej 3-letni okres na wykonanie i wdrożenie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i wojewódzkich sądach administracyjnych odpowiedniego systemu informatycznego do obsługi postępowania sądowo-administracyjnego podjęte zostały w NSA niezwłocznie prace mające na celu opracowanie stosownej dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które to zostało ogłoszone w sierpniu 2014 r.
 • wdrożona została jedna z dwóch podstawowych form realizacji przetargu – forma przetargu ograniczonego, który pozwolił w pierwszej fazie, w oparciu o ustalone kryteria odpowiednio zabezpieczonej instrumentami finansowymi zdolności ekonomicznej oraz dotychczasowe dokonania, wyselekcjonować 5 wykonawców spośród 8, którzy byli zainteresowani przedmiotowym kontraktem i złożyli w tym zakresie stosowne wnioski;
 • warunkiem udziału w II etapie postępowania było m.in. wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oferenci zaprojektowali, wykonali i wdrożyli co najmniej dwa systemy teleinformatyczne, z których każdy musiał spełniać szczegółowo określone wymogi, w tym w szczególności musiał być wykonany na rzecz sądu, jednostki organizacyjnej prokuratury lub innego podmiotu publicznego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i wspomagać w tych podmiotach obsługę odpowiednio postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, cywilnego lub karnego. Co najmniej jeden z wykonanych systemów musiał być przy tym wdrożony w co najmniej 10 lokalizacjach geograficznych i być przygotowany do obsługi co najmniej 300 nazwanych użytkowników wewnętrznych;
 • do upływu terminu składania ofert odpowiednie dokumenty ofertowe złożyło 4 wykonawców, co pozwoliło w drugiej fazie tego postępowania, w oparciu o kolejne kryterium najkorzystniejszej ceny ryczałtowej, wyłonić ostatecznego wykonawcę tego systemu informatycznego, którym zostało Konsorcjum firm: Pentegy S.A., LTC sp. z o.o., Rekord SI sp. z o.o. i MCSI sp. z o.o. , działające zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • wyrokiem z dnia 26 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie kwestionujące cenę oferty jako bezzasadne, uznając, że zaoferowana przez Konsorcjum cena wykonania systemu informatycznego dla sądownictwa administracyjnego nie jest rażąco niska;
 • umowa na wykonanie systemu informatycznego została podpisana 9 lutego 2015 r. z Konsorcjum wskazanych firm, którego liderem, w oparciu o pełnomocnictwa trzech pozostałych firm, zostało Pentegy S.A.;
 • realizacja prac po zawarciu umowy:

ETAP I – wykonany

 • dokumentacja projektowa

ETAP II – w trakcie prac programistycznych,

 • moduły wewnętrzne systemu, związane w szczególności z obsługą korespondencji, spraw sądowoadministracyjnych, akt i sali sądowej oraz integracja z systemami zewnętrznymi (ePUAP, KRS, PESEL, EZD PUW – w zakresie wypracowania standardów komunikacji pomiędzy OPSAD, a systemami klasy EZD).

ETAP III – w trakcie prac programistycznych

 • moduł publiczny, w tym dostęp do akt dla stron postępowania i uczestników postępowań, udostępnianie pism elektronicznych, uwierzytelnianie, etc.,

ETAP IV – w przygotowaniu

 • moduł obsługi archiwum;

ETAP V –odbiór końcowy

 1.  

E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców

Zakres dostępnych dla obywateli usług po wdrożeniu systemu OPSAD jest pochodną znowelizowanego brzmienia ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w tym art. 12a § 5 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi po nowelizacji, zgodnie z którym w systemie możliwe będzie:

 - udostępnianie akt sprawy;

- pobieranie z nich kopii, odpisów i wyciągów (przy czym – jak się wydaje – z uwagi na elektroniczną postać akt sprawy przepis ten wymagał będzie dalszej zmiany).

Ponadto, zgodnie z art. 12 b § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi po nowelizacji, obywatele będą mieli możliwość wnoszenia do sądów administracyjnych dokumentów w postaci elektronicznej.

 

 1.  

Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa

-

 1.  

Ryzyka i problemy

 • ustawowy  termin wdrożenia systemu – trzyletni termin informatyzacji sądownictwa administracyjnego został określony ustawą z dnia 10 stycznia 2014 r., która została ogłoszona w dniu 10 lutego 2014 r. W trakcie parlamentarnych prac legislacyjnych nad tą ustawą Naczelny Sąd Administracyjny informował odpowiednich przedstawicieli władzy ustawodawczej o potrzebie uwzględnienia co najmniej 4-5 lat dla realizacji tego zadania. Sejm RP przyjął jednak termin 3 - letni.

Pomimo, iż Naczelny Sąd Administracyjny niezwłocznie przystąpił do opracowania bardzo szczegółowych założeń przyszłego oprogramowania, praktyka wykazała, iż niemożliwym jest realizacja tak złożonego systemu w tak krótkim czasie (ok. jeden rok niezbędny na przygotowanie szczegółowych założeń projektowych oraz przeprowadzenie całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). Przyjmując, że w tego typu przedsięwzięciach standardem jest przeprowadzenie pilotażu, testów oprogramowania, przeszkolenia kadry orzeczniczej i administracyjnej w NSA oraz w 16 –tu wojewódzkich sądach administracyjnych w terminie co najmniej 9 miesięcy, to w sposób oczywisty z tego wynika, iż pozostały czas na wykonanie oprogramowania sprowadzał się do okresu niewiele przekraczającego rok.

     Z tych względów już pod koniec 2015 r. NSA podjął działania zmierzające do konwalidacji określonego w ustawie z dnia 10 stycznia 2014 r. terminu wdrożenia informatyzacji postępowania sądowoadministracyjnego.

     Powyższe działania zyskały poparcie Rady Ministrów i Parlamentarzystów, w efekcie czego ustawą z dnia 5 września 2016 r.  o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej określony został  nowy termin wejścia w życie przepisów informatyzujących procedurę sądowoadministracyjną, tj. 15 maja 2018 r., co pociągnęło za sobą zmianę umownych terminów w trybie aneksu z czterema konsorcjantami.

 • opóźnienia i trudności związane z integracją z platformą ePUAP - związane z czasowym brakiem dostępu do środowiska testowego ePUAP, zmianami w architekturze ePUAP związanymi z rozwojem tej platformy (co za tym idzie – zmianą środowiska testowego), jak również brakiem ostatecznego potwierdzenia możliwości dostosowania platformy ePUAP do wymogów art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 183).

Podjęte działania: pismo do Ministerstwa Cyfryzacji z dnia 12 X 2016 r. w sprawie przywrócenia dostępu do platformy testowej; zgłoszenia Wykonawcy systemu w Centralnym Ośrodku Informatyki (nr zgłoszeń: w systemie Atmosfera ID222774, ID231481, mailowe: 219728, 213938), pisma NSA do Ministerstwa Cyfryzacji z dnia 26 X 2015 r. (L.Prez.I/Og-013-33/15), z dnia 7 grudnia 2015 r. (L.Prez.I/Og-013-37/15);

spotkanie z przedstawicielami MC i COI w dniu 25 XI 2016 r.

 • możliwość niewłaściwego przygotowania modułu archiwalnego – wobec braku odpowiednich regulacji w przepisach archiwalnych, w szczególności w zakresie sposobu postępowania z dokumentacją elektroniczną, jak również papierową pozostałą po przekształceniu jej do postaci elektronicznej.

Podjęte działania: spotkanie z przedstawicielami MC i NDAP w dniu 15 XII 2016 r.