Komunikaty

< powrót

 

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął skargę konstytucyjną dotyczącą braku możliwości zaskarżenia orzeczenia NSA w zakresie kosztów postępowania

Wyrokiem z dnia 15 listopada 2016 r.  (sygn. akt SK 46/16) Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu skargi konstytucyjnej spółki jawnej orzekł, że art. 194 § 1 w związku z art. 15 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, ze zm.) w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości zaskarżenia orzeczenia o kosztach postępowania wydanego po raz pierwszy przez Naczelny Sąd Administracyjny, jest zgodny z art. 78 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.