Komunikaty

< powrót

 

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia przez radę gminy upoważnienia do załatwiania spraw związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami.

W dniu 5 grudnia 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu wniosku Prezesa NSA, podjął następującą uchwałę:

1. W sprawach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przepis art. 6q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) wyłącza stosowanie przepisu art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.).                                                                        

2. Wykładnia dokonana w uchwale wiąże od dnia jej podjęcia.

 

Treść uchwały NSA z dnia 19 grudnia 2016 r. sygn. akt II FPS 3/16 wraz z uzasadnieniem