Komunikaty

< powrót

 

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wykładni przepisów Ordynacji podatkowej – sygn. akt I FPS 9/16

W dniu 27 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego powstałego przy rozpatrywaniu skargi kasacyjnej w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FSK 573/15 podjął następującą uchwałę:

Artykuł 76 § 1 w związku z art. 76 b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.) nie daje podstawy do zaliczenia przez naczelnika urzędu skarbowego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług na poczet zobowiązań podatkowych, do których określenia czy ustalenia właściwy jest organ jednostki samorządu terytorialnego – sygn. akt I FPS 9/16.