Komunikaty

< powrót

 

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 5 czerwca 2017 r. o możliwości wszczęcia nadzwyczajnego postępowania administracyjnego w trakcie postępowania sądowego (sygn. akt II GPS 1/17)

W dniu 5 czerwca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu wniosku przekazanego przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego podjął następującą uchwałę.

„W trakcie postępowania sądowoadministracyjnego można wszcząć  postępowanie administracyjne w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania w sprawie kontrolowanego przez sąd rozstrzygnięcia, jednakże organ administracji publicznej obowiązany jest zawiesić to postępowanie na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami) do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego”  - sygn. akt II GPS 1/17

 

uchwała NSA z dnia 5 czerwca 2017 r. sygn. akt II GPS 1/17 - link