Komunikaty

< powrót

 

Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r.

W dniu 26 października 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości składów rozpoznających skargi kasacyjne podjął następujące uchwały.

 

  • Artykuł 54 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) należy tak rozumieć, że w razie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, termin 3-miesięczny, o którym mowa w art. 54 § 1 pkt 7 Ordynacji podatkowej należy liczyć – sumując czasookresy trwania postępowania przed organem pierwszej instancji – od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia ponownej decyzji organu pierwszej instancji – sygn. akt I FPS 2/15

    http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2AB613779D

  • W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2012 r. przepisy art. 89a oraz art. 89b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177 poz. 1054 ze zm.) uniemożliwiały dokonanie korekty z tytułu nieściągalnej wierzytelności, o której mowa w tych przepisach, w sytuacji, gdy dłużnik w czasie dokonywania korekty był w trakcie postępowania upadłościowego – sygn. akt I FPS 3/15

    http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4892B44B43

  • W świetle art. 15 ust. 1 oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją inwestycji, które zostały następnie przekazane do gminnego zakładu budżetowego, który realizuje powierzone mu zadania własne tej gminy, jeżeli te inwestycje są wykorzystywane do sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług – sygn. akt I FPS 4/15.

    http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/22A56560C6

 

W sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FPS 5/15 Naczelny Sąd Administracyjny nie podjął uchwały, natomiast przejął sprawę do rozpoznania w składzie siedmiu sędziów NSA. Rozprawę odroczono na dzień 16 listopada 2015 r., godz. 10.00.