Komunikaty

< powrót

 

Uchwały NSA w sprawach podatkowych z dnia 14 grudnia 2015 r.

W dniu 14 grudnia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwały o następującej treści:

"W rozumieniu art. 13 ust. 1 oraz art. 102 ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) podatnikiem jest spółka cywilna". – sygn. akt I GPS 1/15.

link do uchwały:http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8A2D08BD8D

"W przypadku jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków (kosztów) poniesionych w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, które następnie zostały zrefundowane ze środków stanowiących dochody (przychody) zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i pkt 52 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.: dalej - u.p.d.o.p.), podatnik - stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p. – zobowiązany jest do zmniejszenia zrefundowanych kosztów uzyskania przychodów w miesiącu otrzymania dofinansowania". – sygn. akt II FPS 4/15.

link do uchwały: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/506DDC6AC7