Komunikaty

< powrót

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Z dniem 1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy  ustawy z  dnia 16  listopada 2016 r. o  Krajowej  Administracji  Skarbowej  (Dz. U.  poz. 1947 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 listopada  2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, ze zm.). Nowe regulacje zmieniają organizację służb celno-skarbowych. Na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy wprowadzającej zniesione zostaną dotychczasowe organy, takie jak: 1) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej; 2) Szef Służby Celnej; 3) dyrektorzy izb skarbowych; 4) dyrektorzy izb celnych; 5) dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej; 6) naczelnicy urzędów celnych, a w ich miejsce, na podstawie art. 162 ust. 1 tej ustawy, ustanowione zostały organy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), takie jak: 1) Szef Krajowej Administracji Skarbowej; 2) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej; 3) dyrektor   izby  administracji  skarbowej;   4)  naczelnik  urzędu    celno-skarbowego. Zgodnie  z ust. 2 ww. przepisu  dotychczasowi  naczelnicy  urzędów  skarbowych  stają się organami KAS. Organem KAS w myśl art. 11 ust. 1 ustawy o KAS będzie również minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Od 1 marca 2017 r. interpretacje indywidualne nie są wydawane przez dyrektorów izb skarbowych działających w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych, a wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Przepisy intertemporalne dla postępowań sądowych z udziałem nowych  organów zawiera art. 206 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o KAS, zgodnie z którym :

Art. 206. 1. W postępowaniach sądowych w sprawach związanych z wydawaniem interpretacji indywidualnych, w których stroną jest lub mógłby być na podstawie przepisów dotychczasowych minister właściwy do spraw finansów publicznych, prawa i obowiązki strony przejmuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

2. W postępowaniach sądowych, w których stroną jest lub mógłby być na podstawie przepisów dotychczasowych Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej i Szef Służby Celnej, prawa i obowiązki strony przejmuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

3. W postępowaniach sądowych w sprawach związanych z wydawaniem interpretacji indywidualnych, w których stroną jest lub mógłby być na podstawie przepisów dotychczasowych dyrektor izby skarbowej, prawa i obowiązki strony przejmuje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

4. W postępowaniach sądowych w sprawach innych niż określone w ust. 3, w których stroną jest lub mógłby być na podstawie przepisów dotychczasowych dyrektor izby skarbowej lub dyrektor izby celnej, prawa i obowiązki strony przejmuje właściwy dyrektor izby administracji skarbowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

5. W postępowaniach sądowych, w których stroną jest lub mógłby być na podstawie przepisów dotychczasowych odpowiednio dyrektor urzędu kontroli skarbowej, inspektor kontroli skarbowej albo naczelnik urzędu celnego, prawa i obowiązki strony przejmuje właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

6. W postępowaniach sądowych w sprawach innych niż określone w ust. 3, w których stroną jest lub mógłby być na podstawie przepisów dotychczasowych minister właściwy do spraw finansów publicznych, prawa i obowiązki strony przejmuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 231 ustawy wprowadzającej, dotychczasowe upoważnienia Szefa Służby Celnej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, dyrektora urzędu kontroli skarbowej, dyrektora izby celnej, dyrektora izby skarbowej oraz naczelnika urzędu celnego wydane odpowiednio funkcjonariuszom albo pracownikom w celu wykonywania przez  nich  obowiązków  służbowych  oraz  zadań  stają  się  upoważnieniami Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektora izby administracji skarbowej lub naczelnika urzędu celno-skarbowego stosownie do ich właściwości, nie dłużej niż do dnia 31 maja 2017 r.