Komunikaty

< powrót

 

W dniu 21 marca 2016 r. NSA odmówił podjęcia uchwały w sprawie opłat za udostępnienie informacji publicznej

Postanowieniem z dnia 21 marca 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów (sygn. akt I OPS 3/15) odmówił podjęcia uchwały w sprawie zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości Sądu rozpoznającego skargę kasacyjną sygn. akt I OSK 1992/14. Pytanie dotyczyło możliwości odrzucenia skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) w związku z art. 8 Konstytucji, gdy stanowi ona niedopuszczalne w państwie prawnym (art. 2 Konstytucji) nadużycie prawa do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji) z uwagi na wniesienie jej w sprawie oczywiście i rażąco błahej.

Postanowienie NSA z dnia 21 marca 2016 r., sygn. akt I OPS 3/15 zostało opublikowane w Bazie Orzeczeń (orzeczenia.nsa.gov.pl)