Komunikaty

< powrót

 

W dniu 23 maja 2018 r. zmarła sędzia NSA prof. Irena Wiszniewska-Białecka

W dniu 23 maja 2018 r. zmarła prof. dr hab. Irena Wiszniewska-Białecka, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku. 

Urodziła się w dniu 6 lipca 1947 r. w Warszawie. Po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 1969 r. pracowała w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, kolejno na stanowiskach: asystenta, starszego asystenta, adiunkta i docenta. W 1976 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych a w 1991 r. nadano jej stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych. W latach 1985-1986 przebywała na stażu w Instytucie międzynarodowego i Zagranicznego Prawa Patentowego, Autorskiego i Prawa Konkurencji im. Maxa Plancka w Monachium. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 28 listopada 2001 r. nadano jej tytuł profesora nauk prawnych.

W latach 1982-1984 brała udział w przygotowaniu założeń i projektu pierwszej polskiej ustawy antymonopolowej. Doradca prawny Prezesa Urzędu Antymonopolowego (1991-1992), prezes Stowarzyszenia Prawa Konkurencji (1995-1998).

Od 1992 do 2000 r. prowadziła również praktykę adwokacką.

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 28 listopada 2000 r. została powołana na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, które pełniła od 22 lutego 2001 r. do 30 kwietnia 2004 r.

W latach 2004-2016 pełniła urząd sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (obecnie Sądu Unii Europejskiej).

Na podstawie postanowienia Prezydenta RP z dnia 12 stycznia 2017 r. powróciła do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego NSA. Orzekała w Izbie Gospodarczej NSA. W stan spoczynku przeszła z dniem 7 lipca 2017 r.

W 2011 r. Prezydent RP nadał jej Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej oraz za zasługi na rzecz budowy demokratycznego państwa polskiego i społeczeństwa obywatelskiego.