Komunikaty

< powrót

 

W dniu 24 lutego 2020 r. odbędzie się posiedzenie składu 7 sędziów NSA w sprawie statusu organizacji społecznej w postępowaniu dotyczącym ochrony zwierząt.

W dniu 24 lutego 2020 r. (godz. 12.00, sala G) Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpozna wniosek Prokuratora Generalnego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. W ocenie Prokuratora Generalnego na tle orzecznictwa sądów administracyjnych powstała wątpliwość  „Czy w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji na podstawie art. 7 ust. 3 in fine ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.) organizacja społeczna, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, a której upoważniony przedstawiciel, działając na podstawie tego przepisu, odebrał zwierzę jego właścicielowi lub opiekunowi zawiadomił o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - posiada status strony w rozumieniu art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)?”. – sygn. akt II OPS 2/19

 

wniosek Prokuratora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2019 r. (link)