Komunikaty

< powrót

 

W dniu 27 lutego 2017 r. odbędą się posiedzenia składu 7 sędziów NSA (budownictwo, realizacja inwestycji drogowej, nabycie z mocy prawa własności nieruchomości)

W dniu 27 lutego 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów  rozpozna wnioski Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, a także rozstrzygnie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości Naczelnego Sądu Administracyjnego, powstałe przy rozpatrywaniu skargi kasacyjnej w konkretnej sprawie.

  • godz. 10.00 sala G – wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich: „Czy przewidziane w art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręczone właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu na adres wskazany w katastrze nieruchomości stanowi lex specialis w stosunku do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.)?” – sygn. akt II OPS 2/16

link do wniosku RPO

  • godz. 11.00 sala G – pytanie skierowane przez Naczelny Sąd Administracyjny: „Czy w przypadku, gdy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy znalazły się zapisy pozwalające na realizację inwestycji bezpośrednio przy granicy lub 1,5 metra od niej, to określenia dopuszczalnego usytuowania budynku względem granic działki budowlanej dokonuje się wyłącznie w oparciu o regulację § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), czy też w przypadku takiej lokalizacji w zabudowie jednorodzinnej  niezbędne jest również spełnienie przesłanek określonych w  § 12 ust. 3 tego rozporządzenia?” – sygn. akt II OPS 3/16

link do postanowienia NSA

  • godz. 15.00 sala G – wniosek Prezesa NSA „Czy pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego przysługiwania prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 22, poz. 99, ze zm.) oznacza, że nieruchomość ta nie należała na dzień 27 maja 1990 r. do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i  ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, ze zm.)?" – sygn. akt I OPS 2/16

link do wniosku Prezesa NSA