Komunikaty

< powrót

 

W dniu 3 października 2016 r. NSA rozpozna wnioski o podjęcie uchwał w sprawach z zakresu prawa budowlanego oraz wpisu od skargi.

W dniu 3 października 2016 r. w sali G, o godz. 12.00, Naczelny Sąd Administracyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych:

Czy przepisy art. 50 ust. 1 pkt 2, art. 50 ust. 1 pkt 4 in fine oraz art. 51 ust. 7 w związku z art. 50 ust. 1 pkt 2 i w związku z art. 50 ust. 1 pkt 4 in fine ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290) znajdują zastosowanie w stosunku do robót budowlanych i obiektów budowlanych, których realizacja nie wymaga ani uzyskania pozwolenia na budowę ani nie jest objęta obowiązkiem zgłoszenia ? – sygn. akt II OPS 1/16.

link do wniosku RPO

W tym samym dniu w sali G, o godz. 13.00, Naczelny Sąd Administracyjny rozpozna wniosek Prezesa NSA o podjęcie uchwały dotyczącej zagadnienia:

Czy od skargi na decyzję o ustaleniu odszkodowania za wywłaszczenie własności nieruchomości wydaną na podstawie art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) pobiera się wpis stosunkowy, o którym mowa w art. 231 P.p.s.a. ? – sygn. akt I OPS 1/16.

link do wniosku Prezesa NSA