Komunikaty

< powrót

 

W dniu 30 stycznia 2017 r. odbędą się posiedzenia NSA w składzie 7 sędziów dotyczące przepisów prawa podatkowego

W dniu 30 stycznia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnie zagadnienia prawne budzące poważne wątpliwości, powstałe przy rozpatrywaniu skarg kasacyjnych w sprawach:

  1. sygn. akt I FSK 294/15: „Czy realizując inwestycję polegającą na budowie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej gmina występuje jako organ władzy publicznej realizujący zadania własne wynikające z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) czy też występuje w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), wobec czego czy gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na tę inwestycję?".

Pytanie zostało zarejestrowane po sygnaturą akt I FPS 4/16. Posiedzenie NSA w tej sprawie odbędzie się o godzinie 11.00 w Sali G.

  1. sygn. akt I FSK 326/15: „Czy w sprawie podatku od towarów i usług rozwiązanie spółki cywilnej po wniesieniu odwołania powoduje umorzenie postępowania odwoławczego na podstawie art. 233 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), czy uchylenie decyzji organu  pierwszej instancji i umorzenie postępowania w sprawie na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a tej ustawy?"

Pytanie zostało zarejestrowane po sygnaturą akt I FPS 5/16. Posiedzenie NSA odbędzie się o godzinie 12.00 w sali G.

  1. sygn. akt I FSK 2069/14: „Czy organ podatkowy może, na podstawie art. 115 § 1-5 Ordynacji podatkowej, prowadzić postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego rozwiązanej spółki cywilnej oraz orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej byłych wspólników tej spółki za jej zaległości podatkowe, tylko z udziałem jednego z byłych wspólników tej spółki, a w stosunku do każdego z pozostałych wspólników prowadzić odrębne postępowania, czy też ma obowiązek prowadzić jedno postępowanie z udziałem wszystkich osób będących w danym okresie wspólnikami spółki cywilnej?"

Pytanie zostało zarejestrowane po sygnaturą akt I FPS 6/16. Posiedzenie NSA odbędzie się o godzinie 13.00 w sali G.