Komunikaty

< powrót

 

Więcej możliwości skutecznego uiszczenia opłaty sądowej – uchwała 7 sędziów NSA z dnia 22 stycznia 2018 r. (sygn. akt I FPS 3/17)

W dniu 22 stycznia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego w trybie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 5 września 2017 r., sygn. akt I FZ 192/17, podjął następującą uchwałę:

„W przypadku uiszczania opłaty sądowej na rachunek bankowy właściwego sądu administracyjnego, stosownie do art. 219 § 2 zdanie pierwsze ustawy z  dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.), za pośrednictwem krajowej instytucji płatniczej w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572, z późn. zm.), dzień przekazania środków pieniężnych tej instytucji lub jej agentowi jest równoznaczny z dniem uiszczenia opłaty, o ile doszło do uznania rachunku bankowego sądu należną kwotą.”

uchwała 7 sędziów NSA z dnia 22 stycznia 2018 r. sygn. akt I FPS 3/17 (link)