Komunikaty

< powrót

 

Wyrok NSA w sprawie Michałowic (wyrok z dnia 22.10.2018 r., sygn. akt I OSK 1279/18)

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 22 października 2018 r. uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 września 2016 r., sygn. akt I SA/Wa 493/14 (link), a także decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. stwierdzającą nieważność orzeczenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 października 1948 r. oraz utrzymanego nim w mocy orzeczenia Wojewody Warszawskiego z dnia 27 marca 1948 r. w części dotyczącej nieruchomości ziemskiej "Osiedle Michałowice" oraz "Osiedle Nowe Grocholice".

Naczelny Sąd Administracyjny stanął na stanowisku, że rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) to naruszenie przepisu, którego znaczenie nie wymaga wykładni. Natomiast sporne w rozpoznawanej sprawie pojęcie „nieruchomości ziemskiej” budziło kontrowersje, o czym świadczy chociażby skierowanie w latach dziewięćdziesiątych do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o dokonanie wykładni autentycznej tego pojęcia. Trybunał stwierdził, że nieruchomości ziemskie to nieruchomości, które mogą lub będą mogły być wykorzystane na cele rolnicze. W zaskarżonym wyroku sąd pierwszej instancji uznał z kolei, że nie jest nieruchomością ziemską nieruchomość, która nie może być wykorzystana na rolnicze. W konsekwencji NSA przyjął, że art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. R.P. Nr 10, poz. 51), który budzi wiele kontrowersji, nie może być naruszony w sposób rażący. Stąd też nie było możliwości stwierdzenia nieważności decyzji na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., który stanowi, że organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która została wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;.

Szczegółowe uzasadnienie zostanie sporządzone na piśmie przez Naczelny Sąd Administracyjny i doręczone stronom postępowania, a także opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych w formie zanonimizowanej. 

                                                                                                                        

wyrok NSA z dnia 22 października 2018 r. sygn. akt I OSK 1279/18