Komunikaty

< powrót

 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie C - 36/16

W dniu 11 maja 2017 r. Trybunał (druga izba) wydał wyrok w sprawie C-36/16 Minister Finansów przeciwko Posnania Investment SA. Orzeczenie to zostało wydane na skutek pytania prejudycjalnego Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie I FSK 864/14

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że:

Artykuł 2 ust. 1 lit. a) i art. 14 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że przeniesienie własności nieruchomości przez podatnika podatku od wartości dodanej na rzecz Skarbu Państwa państwa członkowskiego lub jednostki samorządu terytorialnego takiego państwa, następujące, tak jak w postępowaniu głównym, tytułem zapłaty zaległości podatkowych, nie stanowi odpłatnej dostawy towarów podlegającej podatkowi od wartości dodanej.

 

link do wyroku