Komunikaty

< powrót

 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie C - 37/16

W dniu 18 stycznia 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-37/16 Minister Finansów przeciwko Stowarzyszeniu Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP. Orzeczenie to zostało wydane na skutek pytania prejudycjalnego Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie o sygn. akt I FPS 2/14.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że:

Dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zmienioną dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r., należy interpretować w ten sposób, że podmioty praw do zwielokrotniania nie świadczą usług w rozumieniu tej dyrektywy na rzecz producentów i importerów czystych nośników oraz urządzeń do utrwalania i zwielokrotniania, od których organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi pobierają na rzecz tych podmiotów, ale we własnym imieniu, opłaty od sprzedaży tych urządzeń i nośników.

 

link do wyroku TSUE