Komunikaty

< powrót

 

Wyrok Trybunału z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie C-403/16 El Hassani przeciwko Ministrowi Spraw Zagranicznych

W dniu 13 grudnia 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział na pytanie prejudycjalne Naczelnego Sądu Administracyjnego przedstawione w postanowieniu z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II OSK 1346/16.

Trybunał w wyroku w sprawie C‑403/16 El Hassani przeciwko Ministrowi Spraw Zagranicznych stwierdził, że „artykuł 32 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy kodeks wizowy, zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 610/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r., w świetle art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że nakłada on na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia procedury odwoławczej od decyzji o odmowie wydania wizy, której szczegółowe zasady należą do porządku prawnego każdego państwa członkowskiego, przy poszanowaniu zasad równoważności i skuteczności. Procedura ta musi gwarantować na pewnym etapie postępowania środek odwoławczy do sądu.

 

link do postanowienia w sprawie C‑403/16