Komunikaty

< powrót

 

Zmiana ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych

W dniu 22 grudnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 2103). Ustawa ta wprowadza istotne zmiany dotyczące statusu sędziego m.in. zasadę jawności oświadczeń majątkowych sędziów. Przepisy ustawy o ustroju sądów powszechnych stosuje się również do sędziów sądów administracyjnych. Zgodnie ze znowelizowanym art. 87 § 6 ustawy informacje zawarte w oświadczeniu są jawne, także co do imienia i nazwiska, z wyjątkiem danych adresowych, informacji o miejscu położenia nieruchomości, a także informacji umożliwiających identyfikację ruchomości sędziego. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym podmiot uprawniony do odebrania oświadczenia będzie miał obowiązek udostępnić w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.

Ponadto w ustawie przewidziano dłuższy okres przedawnienia karalności za popełnione przez sędziów przewinienia dyscyplinarne, a także rozszerzono katalog kar dyscyplinarnych wymierzanych sędziom. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 109 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych karą dyscyplinarną jest m.in. obniżenie wynagrodzenia zasadniczego sędziego o 5%-20% na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat. Stosownie zaś do art. 109 § 3 ustawy wymierzenie wspomnianej kary bądź kary nagany, usunięcia z zajmowanej funkcji lub przeniesienia na inne miejsce służbowe pociąga za sobą pozbawienie możliwości awansowania na wyższe stanowisko sędziowskie przez okres pięciu lat, zakaz udziału w tym okresie w kolegium sądu, orzekania w sądzie dyscyplinarnym oraz objęcia w sądzie funkcji prezesa sądu, wiceprezesa sądu lub kierownika ośrodka zamiejscowego sądu.

Omówione przepisy ustawy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.