BAZA ORZECZEŃ

Centralna Baza Orzeczeń

 

 

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych powstała w celu stworzenia zainteresowanym podmiotom warunków do jak najpełniejszego dostępu do treści rozstrzygnięć sądów administracyjnych. W bazie znajdują się orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych wydane od stycznia 2004 r. Znaleźć w niej można ponadto wybrane orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z lat wcześniejszych, w szczególności orzeczenia publikowane.

Baza ma charakter jedynie informacyjny i edukacyjny, nie jest natomiast oficjalnym publikatorem orzeczeń sądowych.

więcej >

e-WOKANDA

"e-Wokanda" stanowi skrócony wykaz spraw sądowych, w tym orzeczeń NSA.

Nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Od dnia 26 października 2020 r. na e-wokandzie wykazane są wszystkie posiedzenia NSA, w tym posiedzenia niejawne. 

 

więcej >