Referent stażysta/sekretarz sądowy

               

NACZELNY  SĄD  ADMINISTRACYJNY

Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: od referenta stażysty do sekretarza sądowego do Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

Miejsce wykonywania pracy: Naczelny Sąd Administracyjny z siedzibą w Warszawie (00-011), ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5.

 

Opis stanowiska i warunków zatrudnienia: referent stażysta/sekretarz sądowy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat), umowa o pracę na czas określony.

 

Główne zadania na stanowisku:

 • rozpisywanie sesji;
 • protokołowanie przebiegu rozpraw;
 • wykonywanie czynności biurowych związanych z obiegiem korespondencji;
 • wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych;
 • wykonywanie postanowień i zarządzeń oraz innych czynności z zakresu administracji sądowej;
 • wysyłanie wezwań, zawiadomień, odpisów orzeczeń sądu;
 • wprowadzanie do systemu informatycznego stosownych danych dotyczących wykonywanych czynności.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • nieskazitelny charakter;
 • wykształcenie minimum średnie maturalne;
 • biegła znajomość obsługi komputera (w tym pakietu biurowego MS Office);
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność wyznaczania priorytetów, samodzielność, sumienność;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.
   

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13tka”, dodatek za wysługę lat (uzależniony od stażu pracy w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe;
 • szeroki pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej      rodziny, atrakcyjnie oprocentowane pożyczki na cele mieszkaniowe i remontowe, dofinansowanie sportu i kultury, dofinansowanie żłobków i przedszkoli, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach;
 • możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego oraz ubezpieczenia na życie, dofinansowanie karty sportowej.
   

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 t.j.), m.in.: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu), wykształcenie i  kwalifikacje zawodowe,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe w zakresie niezbędnym do aplikowania na wybrane stanowisko;
 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie przez kandydata:
 • że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 1. własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach (np. CV) – jeśli w zakresie tych danych znajdują się szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO*,
 2. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez NSA – umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez  NSA. Dane przetwarzane będą przez czas określony, tj. przez 6 miesięcy*.

 

Informacje dotyczące składania oferty:

 1. dokumenty z dopiskiem: „Referent stażysta/sekretarz sądowy” należy składać drogą elektroniczną -  aplikacje@nsa.gov.pl lub przesłać na adres:

      Naczelny Sąd Administracyjny

Wydział Spraw Osobowych

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5

00-011 Warszawa

 1. termin składania ofert: 26 marca 2024 r. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku złożenia osobiście lub wysłania drogą elektroniczną decyduje data wpływu do Naczelnego Sądu Administracyjnego, dokumenty aplikacyjne zawierające dane o których mowa w  art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 t.j.), oraz pozostałe składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem;
 2. jeśli oferta składana jest elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia należy dołączyć w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną należy dostarczyć oryginały tych oświadczeń;
 3. do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów;
 4. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy;
 5. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 551-67-53 lub drogą mailową: aplikacje@nsa.gov.pl


Informacja udzielana osobie, której dane dotyczą,

przy pozyskiwaniu od niej danych osobowych (art. 13 RODO)

I.

 1.  

Administrator

 

Naczelny Sąd Administracyjny

ul. G.P. Boduena 3/5 00-011 Warszawa,

tel. 22 551 60 00

 1.  

Jednostka organizacyjna/komórka organizacyjna przetwarzająca dane osobowe

Wydział Spraw Osobowych
w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

ul. G.P. Boduena 3/5 00-011 Warszawa

 1.  

Przedstawiciel jednostki organizacyjnej/ komórki organizacyjnej przetwarzającej dane osobowe

Naczelnik Wydziału Spraw Osobowych w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

ul. G.P. Boduena 3/5 00-011 Warszawa

tel. 22 551 67 51 kadry@nsa.gov.pl

 1.  

Inspektor Ochrony Danych

 

e-mail: iod@nsa.gov.pl

 1.  

Podstawa prawna przetwarzania

a) dane osobowe w zakresie wskazanym
w przepisach prawa:
art. 221 §1 i § 4 Kodeksu pracy oraz rozporządzenie MPiPS z dnia 10.12.2018 r.  w sprawie dokumentacji pracowniczej - art. 6 ust. 1 lit. b i c  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego dalej RODO

b)  inne dane osobowe  - art. 6 ust. 1 lit. a RODO

c) dane osobowe, o których mowa w  art. 9 ust. 1 RODO - art. 9 ust. 2 lit. a RODO

W przypadku wyrażenia woli udziału w przyszłych postępwaniach rekrutacyjnych (przez okres 6 miesięcy) - art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 1.  

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego na stanowisko referenta stażysty/sekretarza sądowego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (WSO.1110.1.3.2024)/ w przypadku wyrażenia zgody: w celu realizacji postępowań rekrutacyjnych, przez okres 6 miesięcy

 1.  

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, z wyjątkiem upoważnionych organów publicznych, dla których podstawę prawną udostępnienia stanowi przepis prawa

 1.  

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

Dane osobowe przechowywane będa przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego / w przypadku wyrażenia zgody: przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowań rekrutacyjnych, przez okres 6 miesięcy.

W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z realizacji celu w postaci zawarcia i wykonywania umowy o pracę

 1.  

Informacje na temat stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

Zautomatyzwanego podejmowania decyzji, w tym profilowania nie stosuje się

 1.  

(gdy ma to zastosowanie) - informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

II.

 1.  

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym /umownym/ warunkiem zawarcia umowy (niepotrzebne skreślić) w zakresie, o którym mowa w  art. 22 1 § 1 i § 4 Kodeksu pracy.

 1.  

Podanie danych, o których mowa w pkt 1, jest niezbędne aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym.

 1.  

Konsekwencje niepodania danych: Niepodanie danych, o których mowa w pkt 1, skutkować będzie nieuwzględnieniem Pani/Pana aplikacji w toku rekrutacji. W zakresie danych osobowych, których przesłanką przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, podanie danych jest dobrowolne i nie będzie skutkowało odrzuceniem złożonej przez Panią/Pana aplikacji.

 

III.

1.

Osoba przekazująca dane osobowe (ktorej dane dotyczą) ma prawo do:

 

 1.  

żądania od administratora dostępu do danych osobowych;

 

 1.  

żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 

 1.  

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest art 6 ust. 1 lit. e albo lit. f RODO;

 

 1.  

przenoszenia danych.

2.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO osoba przekazująca dane osobowe ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.

Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2021-11-23 15:37:42
Utworzył: Leszek Sikora
Data ostatniej publikacji: 2024-03-05 14:21:50
Opublikował: Maciej Małysz