Specjalista ds. płac

 

NACZELNY  SĄD  ADMINISTRACYJNY

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. płac

 

Miejsce wykonywania pracy: Naczelny Sąd Administracyjny z siedzibą w Warszawie (00-011), ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5

 

 Zakres wykonywanych zadań:

 

·        naliczanie miesięcznych wynagrodzeń i innych wypłat z tytułu umów o pracę,

·        naliczanie wynagrodzeń za czas choroby i innych absencji pracownika,

·        naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych,

·        rozliczanie wypłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

·        terminowe naliczanie i prowadzenie rozliczeń z tytułu zaliczek na podatek dochodowy

od osób fizycznych, składek ZUS, składek PFRON, potrąceń komorniczych i innych potrąceń z wynagrodzeń,

·        naliczanie i prowadzenie rozliczeń składek na PPK,

·        roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych,

·        sporządzanie list płac oraz wypłat z tego tytułu,

·        prowadzenie dokumentacji płacowej i kartotek wynagrodzeń,

·        przygotowanie danych na potrzeby sprawozdawczości z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń.

Wymagania:

·        minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy w komórkach finansowo-księgowych, w tym przynajmniej dwuletnie doświadczenie w samodzielnej pracy na stanowisku ds. płac, mile widziane doświadczenie na stanowisku ds. płac w administracji publicznej.

·        wykształcenie wyższe kierunkowe (Finanse i rachunkowość, Ekonomia),

·        znajomość zagadnień w zakresie finansów publicznych oraz rachunkowości oraz bieżących przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych,

·        umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office, szczególnie mile widziana biegła znajomość oprogramowania Excel,

·        biegła znajomość programu Płatnik,

·        doświadczenie w obsłudze programów płacowych,

·        obywatelstwo polskie,

·        nieskazitelny charakter,

·        rzetelność, skrupulatność, samodzielność i odpowiedzialność,

·        umiejętność pracy w zespole.

 

 

Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ), tj.: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu), wykształcenie i  kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

2)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

3)      kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

4)      własnoręcznie podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją udzielaną osobie, której dane dotyczą, przy pozyskiwaniu od niej danych osobowych*,

5)      własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach (np. CV) – jeśli w zakresie tych danych znajdują się szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO*,

      * Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pkt. 4,5) - pobierz

Sposób składania dokumentów:

 

1)     dokumenty z dopiskiem „Oferta pracy-WFB_WSOiO.1110.13.2021” należy składać drogą elektroniczną -  aplikacje@nsa.gov.pl lub przesłać na adres:

      Naczelny Sąd Administracyjny

Wydział Spraw Ogólnych i Osobowych

      ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5

      00-011 Warszawa

2)     CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

3)     do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,

4)     osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,

5)     osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji, z wyłączeniem ofert osób, które wyraziły zgodę na ich wykorzystanie, w kolejnych naborach prowadzonych przez  NSA przez okres najbliższych    12 miesięcy.

6)     dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 551-67-53 lub drogą mailową: aplikacje@nsa.gov.pl

Informacja udzielana osobie, której dane dotyczą,

przy pozyskiwaniu od niej danych osobowych (art. 13 RODO)

I.

1)                  

Administrator

 

Naczelny Sąd Administracyjny

ul. G.P. Boduena 3/5 00-011 Warszawa,

tel. 22 551 60 00

2)                  

Jednostka organizacyjna/komórka organizacyjna przetwarzająca dane osobowe

Wydział Spraw Ogólnych i Osobowych
w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

ul. G.P. Boduena 3/5 00-011 Warszawa

3)                  

Przedstawiciel jednostki organizacyjnej/ komórki organizacyjnej przetwarzającej dane osobowe

Naczelnik Wydziału Spraw Ogólnych i Osobowych w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

ul. G.P. Boduena 3/5 00-011 Warszawa

tel. 22 551 67 51 kadry@nsa.gov.pl

4)                  

Inspektor Ochrony Danych

 

e-mail: iod@nsa.gov.pl

5)                  

Podstawa prawna przetwarzania

a) dane osobowe w zakresie wskazanym
w przepisach prawa:
art. 221 §1 i § 4 Kodeksu pracy oraz rozporządzenie MPiPS z dnia 10.12.2018 r.  w sprawie dokumentacji pracowniczej - art. 6 ust. 1 lit. b i c  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego dalej RODO

b)  inne dane osobowe  - art. 6 ust. 1 lit. a RODO

c) dane osobowe, o których mowa w  art. 9 ust. 1 RODO - art. 9 ust. 2 lit. a RODO

W przypadku wyrażenia woli udziału w przyszłych postępwaniach rekrutacyjnych (przez okres 12 miesięcy) - art. 6 ust. 1 lit. a RODO

6)                  

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty ds. płac w Wydziale Finansowo-Budżetowym (WSOiO.1110.13.2021)/ w przypadku wyrażenia zgody: w celu realizacji postępowań rekrutacyjnych, przez okres 12 miesięcy

7)                  

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, z wyjątkiem upoważnionych organów publicznych, dla których podstawę prawną udostępnienia stanowi przepis prawa

8)                  

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

Dane osobowe przechowywane będa przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego / w przypadku wyrażenia zgody: przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowań rekrutacyjnych, przez okres 12 miesięcy.

W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z realizacji celu w postaci zawarcia i wykonywania umowy o pracę

9)                  

Informacje na temat stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

Zautomatyzwanego podejmowania decyzji, w tym profilowania nie stosuje się

10)              

(gdy ma to zastosowanie) - informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

II.

1.        

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym /umownym/ warunkiem zawarcia umowy (niepotrzebne skreślić) w zakresie, o którym mowa w  art. 22 1 § 1 i § 4 Kodeksu pracy.

2.        

Podanie danych, o których mowa w pkt 1, jest niezbędne aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym.

3.        

Konsekwencje niepodania danych: Niepodanie danych, o których mowa w pkt 1, skutkować będzie nieuwzględnieniem Pani/Pana aplikacji w toku rekrutacji. W zakresie danych osobowych, których przesłanką przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, podanie danych jest dobrowolne i nie będzie skutkowało odrzuceniem złożonej przez Panią/Pana aplikacji.

 

III.

1.

Osoba przekazująca dane osobowe (ktorej dane dotyczą) ma prawo do:

 

1)        

żądania od administratora dostępu do danych osobowych;

 

2)        

żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 

3)        

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest art 6 ust. 1 lit. e albo lit. f RODO;

 

4)        

przenoszenia danych.

2.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO osoba przekazująca dane osobowe ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.

Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2021-06-11 08:11:17
Utworzył: Leszek Sikora
Data ostatniej publikacji: 2021-10-07 12:27:35
Opublikował: Magdalena Kurek