Sprostowania, odpowiedzi, polemiki

< powrót

 

Komunikat w sprawie publikacji w Dzienniku Gazecie Prawnej artykułu pt. „Dane na wyciągnięcie ręki”

W związku artykułem Piotra Szymaniaka, który został opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej w dnia 13 marca 2019 r. (nr 51, str. B6)  pt. „Dane na wyciągnięcie ręki”, wskazującym, że pracownicy sądów administracyjnych obligowani są do wyrabiania we własnym zakresie podpisu elektronicznego i profilu zaufanego na potrzeby służbowej obsługi postępowania sądowoadministracyjnego informuję, że stwierdzenie to nie jest prawdziwe. Obowiązek wyrobienia podpisu elektronicznego w celu zapewnienia prawidłowej sądowej obsługi elektronicznego postępowania sądowoadministracyjnego spoczywa na sądzie administracyjnym właściwym ze względy na miejsce zatrudnienia danego pracownika, do którego obowiązków pracowniczych należy obsługa elektronicznej korespondencji sądowej.

Rozwiązania techniczno-informatyczne związane z realizacją pewnych czynności sądowych w ramach zinformatyzowanego postępowania sądowoadministracyjnego, wymagających korzystania z podpisu elektronicznego przez pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach zostały uregulowane przez ustawodawcę w ustawie z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz. 183 ze zm.), która w art. 4 nowelizuje ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i wprowadza cyfryzację tego postępowania. Wymóg posiadania podpisu elektronicznego wynika zatem nie z decyzji Prezesa NSA, ale przepisów prawa.

Przepisy powołanej ustawy nie przewidują możliwości podpisywania dokumentów sądowych pieczęcią elektroniczną. Na potrzebę wprowadzenia takiej regulacji, która umożliwiałaby opatrywanie pism, odpisów oraz orzeczeń sądowych pieczęcią elektroniczną, Naczelny Sąd Administracyjny zwracał uwagę Ministerstwa Cyfryzacji w trakcie opiniowania rządowego projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych przepisów (RCL nr projektu UD462).

Naczelny Sąd Administracyjny nie ma wpływu na zakres danych udostępnianych w ramach podpisu elektronicznego. Dodatkowo wskazać należy, że kwestia wymogów, jakie musi spełniać podpis elektroniczny wynika z ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 poz. 162).

 

sędzia NSA Sylwester Marciniak

Rzecznik Prasowy