Świadczenie usługi tłumacza języka migowego

 
 
 
 
Świadczenie przysługuje osobom uprawnionym do korzystania z usług tłumacza języka migowego w kontaktach z organami administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zm.).
 
Realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie niezbędnym do uzyskania informacji o sprawach i udostępniania akt.

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia dokonać można:
  • elektronicznie na adres informacje@nsa.gov.pl , bądź za pośrednictwem platformy ePUAP (dostęp przez: Dane adresowe, kontakt)
  • telefonicznie pod  nr 22 551 65 10, 22 551 65 04
  • faksem na numer 22 551 65 06
  • pocztą na adres ul. G. P. Boduena 3/5; 00-011 Warszawa
  • w Wydziale Informacji Sądowej NSA p. 110
     

Po przyjęciu zgłoszenia Naczelny Sąd Administracyjny zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Naczelny Sąd Administracyjny zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień.

 


 

Osoba do kontaktu
Jarosław Czarnota
tel. 22 551 65 08