Zarządzenia Prezesa NSA

< powrót

 

Archiwa zakładowe w sądach administracyjnych

Zarządzenie nr 34

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

z dnia 12 października 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

w sądach administracyjnych

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 i ust. 2e pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokumentacja powstająca w wyniku działalności Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, po wykorzystaniu w bieżącej działalności jednostek organizacyjnych, jest przechowywana w archiwach zakładowych.

2. Organizację i zakres działania archiwów zakładowych oraz sposób postępowania z dokumentacją przejmowaną na przechowanie oraz pozostającą w przechowaniu archiwów zakładowych określa instrukcja stanowiąca załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Lokale archiwów zakładowych nie spełniające wymagań określonych w instrukcji, należy przystosować do wymogów instrukcji w ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3.

1. W drożenie zarządzenia powierza się w odniesieniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego -Szefowi Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w odniesieniu do wojewódzkich sądów administracyjnych - prezesom tych sądów.

2. Szef Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz prezesi wojewódzkich sądów administracyjnych wyznaczą kierowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zarządzenia i nadzór nad wykonywaniem jego postanowień.

§ 4.

Środki ewidencyjne dokumentacji sporządzone w archiwach zakładowych przed dniem wejścia w życie zarządzenia zachowują ważność.

§ 5.

Traci moc zarządzenie nr 13 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie archiwów zakładowych w sądach administracyjnych

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 grudnia 2020 r.

 

załącznik do zarządzenia nr 34 - pobierz 

 

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2008-04-09 12:06:10
Utworzył: Wojciech Sawczuk
Data ostatniej publikacji: 2021-10-07 11:06:24
Opublikował: Magdalena Kurek