Zarządzenia Prezesa NSA

< powrót

 

Instrukcja kancelaryjna i wykaz akt w NSA

Zarządzenie nr 43

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego wykazu akt

w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 2h ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2107) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. (Dz.U. 2015 r. poz. 1743) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym instrukcję kancelaryjną oraz jednolity rzeczowy wykaz akt stanowiące załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.

 

§ 2.

  1. Z dokumentacją spraw niezakończonych do dnia 31 grudnia 2018 r. postępuje się następująco:

1) sprawę prowadzi się bez zmiany dotychczasowego znaku sprawy aż do jej zakończenia albo

2) rejestruje się sprawę ponownie w sposób określony w instrukcji kancelaryjnej i zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt wprowadzonymi niniejszym zarządzeniem.

2. Wyboru sposobu postępowania, o którym mowa  w ust. 1, dokonuje kierownik komórki organizacyjnej, przekazując niezwłocznie informację do archiwum zakładowego.

3. Dokumentacja wytworzona i zgromadzona w Naczelnym Sądzie Administracyjnym  przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia podlega ponownej kwalifikacji do kategorii archiwalnych określonych w jednolitym rzeczowym wykazie akt stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, jeżeli dotychczasowe przepisy określały niższą wartość archiwalną tej dokumentacji lub krótszy okres przechowywania.

4. Ponowna kwalifikacja, o której mowa w ust. 3 powinna być przeprowadzona w terminie pięciu lat  od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

5. Dokumentacja, która przed dniem wejścia w życie zarządzenia nie była zakwalifikowana do odpowiednich kategorii archiwalnych, jest kwalifikowana na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt wprowadzanego niniejszym zarządzeniem.   

 

§ 3.

Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Naczelnego Sądu Administracyjnego do zapewnienia stosowania przepisów zarządzenia w podległych im komórkach organizacyjnych z dniem wejścia w życie zarządzenia.

 

§ 4.

Traci moc zarządzenie nr 2 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.

 

Instrukcja kancelaryjna  - pobierz

Jednolity rzeczowy wykaz akt - pobierz

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2008-04-09 12:06:59
Utworzył: Wojciech Sawczuk
Data ostatniej publikacji: 2021-10-07 12:18:39
Opublikował: Magdalena Kurek