Zarządzenia Prezesa NSA

< powrót

 

Utworzenie Centralnej Bazy Orzeczeń

Zarządzenie Nr 9

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

z dnia 11 lipca 2007 r.

w sprawie utworzenia Centralnej Bazy Orzeczeń i Informacji o Sprawach sądów administracyjnych i udostępniania orzeczeń przez Internet[1]

 

(tekst ujednolicony)

 

Na podstawie art. 11, art. 12 i art. 34 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 i z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. W Naczelnym Sądzie Administracyjnym tworzy się system informatyczny - Centralna Baza Orzeczeń i Informacji o Sprawach w sądach administracyjnych oraz w sądach europejskich, zwany dalej „Centralną Bazą".
 2. W Centralnej Bazie gromadzi się, przechowuje, udostępnia i umożliwia przetwarzanie orzeczeń sądów administracyjnych i sądów europejskich, opinii i innych stanowisk problemowych dotyczących istotnych zagadnień stosowania prawa Unii Europejskiej, opracowań dotyczących orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych oraz opracowań dotyczących pytań i odpowiedzi pojawiających się na Forum Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych (ACA Europe), a także informacji o sprawach rozpoznawanych w sądach administracyjnych.

 

§ 2.

 1. Centralna Baza zawiera:

1) elektroniczne wersje orzeczeń sądów administracyjnych gromadzonych w  systemie Obsługi Spraw Orzekanych, zwanych dalej „OSO";

2) informacje o sprawach rozpoznawanych w sądach administracyjnych, gromadzonych w systemie OSO poszczególnych sądów;

3) elektroniczne wersje wybranych orzeczeń sądów europejskich oraz opinie i  inne stanowiska problemowe właściwego w  sprawach prawa europejskiego Wydziału prawa europejskiego Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące istotnych zagadnień stosowania prawa Unii Europejskiej;

4) opracowania dotyczące orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych;

5) opracowania  dotyczące pytań i  odpowiedzi pojawiających się na Forum Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych (ACA Europe).

 1. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o orzeczeniach, należy przez to rozumieć orzeczenia kończące postępowanie w sprawie oraz uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, o których mowa w art. 15 § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302).
 2. Wykaz informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 3.

 1. Sądy administracyjne wpisują dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w § 2 ust. 2 i 3, do Centralnej Bazy za pośrednictwem systemu OSO, na zasadach i w terminach przewidzianych w niniejszym zarządzeniu.
 2. Orzeczenia oraz opinie i inne stanowiska problemowe, opracowania dotyczące orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych oraz opracowania dotyczące pytań i odpowiedzi pojawiających się na Forum Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych (ACA Europe), o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3-5, wprowadza do Centralnej Bazy Zespół do gromadzenia i publikacji orzeczeń sądów europejskich.
 3. Prezesi sądów administracyjnych zapewnią prawidłowe funkcjonowanie Centralnej Bazy w zakresie ich dotyczącym i wyznaczą pracowników nadzorujących przekazywanie danych do tej Bazy.

 

§ 4.

 1. Kierownik Sekretariatu wydziału orzeczniczego lub pracownik przez niego upoważniony, rejestruje nową sprawę w systemie OSO i uzupełnia wpisy.
 2. Pracownik Sekretariatu, o którym mowa w ust. 1, wprowadza do systemu OSO orzeczenia i informacje o stanie rozpoznawanych spraw niezwłocznie po ich uzyskaniu, w szczególności:

1) sentencję orzeczenia – w terminie 3 dni od dnia wydania;

2) uzasadnienie orzeczenia oraz uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego - w terminie 7 dni od jego podpisania przez skład orzekający;

3) kartę informacyjną orzeczenia – w terminie 3 dni od dnia przedłożenia przez asystenta sędziego.

 1. Ustala się jednolity, wspólny dla Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, wzór karty informacyjnej orzeczenia. Wzór karty informacyjnej orzeczenia, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 5.

 1. Zasoby Centralnej Bazy są udostępniane według następujących zasad:

1) wszystkim sędziom i pracownikom wskazanym przez kierowników jednostek organizacyjnych sądów, za pośrednictwem sieci komputerowych sądów administracyjnych, udostępnia się orzeczenia i informacje o sprawach w pełnym zakresie;

2) publicznie w Internecie, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz serwisie informacyjnym WWW NSA, udostępnia się orzeczenia w zakresie określonym w § 6.

 1. Orzeczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, udostępniane są po usunięciu danych podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, zwanym dalej „anonimizacją”.

 

§ 6.

 1. W Internecie udostępnione zostaną:

1) orzeczenia zgromadzone w systemie OBO do dnia uruchomienia Centralnej Bazy;

2) orzeczenia sądów administracyjnych wydane od dnia uruchomienia Centralnej Bazy;

3) orzeczenia wydane po dniu 1 stycznia 2004 r., o których mowa w § 14.

 1. W Internecie udostępniony zostanie następujący zakres informacji:

1) nazwa sądu orzekającego;

2) sygnatura;

3) symbol sprawy;

4) data wydania orzeczenia;

5) rodzaj posiedzenia;

6) nazwiska, imiona sędziów (asesorów, referendarzy) – ze wskazaniem sprawozdawcy i autora uzasadnienia;

7) organ, którego dotyczy sprawa;

8) sentencja i uzasadnienie orzeczenia;

9) tezy orzeczenia;

10) zdania odrębne;

11) hasła tematyczne;

12) przepisy powołane w orzeczeniu;

13) informacje o publikacji w zbiorze urzędowym oraz o glosach;

14) informacje o prawomocności lub nieprawomocności orzeczenia.

 

§ 7.

1. Anonimizacji orzeczeń dokonują i wprowadzają do systemu OSO:

1) w Naczelnym Sądzie Administracyjnym – pracownicy właściwych wydziałów orzeczniczych wskazani przez Prezesa Izby;

2) w wojewódzkich sądach administracyjnych – pracownicy wydziałów wyznaczeni przez Prezesów tych sądów.

2. Prezesi Izb oraz Prezesi wojewódzkich sądów administracyjnych wyznaczają pracowników do przeprowadzania kontroli i weryfikacji poprawności anonimizacji orzeczeń.

3. Wprowadzenie orzeczenia do systemu OSO następuje po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust. 2.

4. Anonimizacji należy dokonać w terminie przewidzianym w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2.

5. Zasady przeprowadzania anonimizacji określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

 

§ 8.

Wydział Informatyki Naczelnego Sądu Administracyjnego, zobowiązany jest do:

1) zapewnienia niezbędnego sprzętu, oprogramowania i połączeń sieciowych w celu zabezpieczenia prawidłowego działania Centralnej Bazy, w tym narzędzi umożliwiających wykonywanie obowiązków, o których mowa w § 9;

2) wprowadzenia do systemu OSO zmian oprogramowania, umożliwiających wprowadzanie danych z karty informacyjnej orzeczenia (w tym haseł tematycznych i przepisów powołanych w orzeczeniu);

3) przeniesienia z systemu OBO do Centralnej Bazy słownika aktów prawnych;

4) prowadzenia rejestru użytkowników Centralnej Bazy i nadawania im – na podstawie wniosków przekazywanych przez sądy - odpowiednich uprawnień dostępu;

5) okresowego, nie rzadziej niż raz na kwartał, sporządzania statystyk wykorzystania Centralnej Bazy;

6) zapewnienia automatycznego aktualizowania Centralnej Bazy orzeczeniami i informacjami o sprawach wprowadzanymi do systemu OSO poszczególnych sądów, nie rzadziej niż raz dziennie.

 

§ 9.

Wydział Informacji Sądowej Naczelnego Sądu Administracyjnego jest zobowiązany do:

1) sprawowania nadzoru nad prawidłowością i terminowością wpisów dokonywanych w Centralnej Bazie;

2) prowadzenia centralnego słownika haseł tematycznych i centralnego słownika aktów prawnych stosowanych dla potrzeb wprowadzania informacji do systemu OSO oraz wyszukiwania w Centralnej Bazie;

3) wprowadzania do Centralnej Bazy, w zanonimizowanych orzeczeniach udostępnianych w Internecie korekt i poprawek zgłaszanych przez właściwe jednostki sądów;

4) niezwłocznego aktualizowania słowników, o których mowa w pkt 2 na podstawie materiałów dostarczonych przez Biuro Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego lub inne jednostki organizacyjne sądów;

5) wprowadzania do Centralnej Bazy informacji dotyczących glos a także publikacji orzeczeń w zbiorze urzędowym orzeczeń sądów administracyjnych na podstawie materiałów dostarczonych przez Biuro Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

§ 10.

Wydział Informacji Sądowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, do dnia 1 sierpnia 2007 r., opracuje wykaz haseł tematycznych do stosowania w systemie OSO i Centralnej Bazie.

 

§ 11.

(uchylony)[2]

 

§ 12.

W zarządzeniu nr 8 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy druków przeznaczonych do rutynowych czynności w sądach administracyjnych załącznik nr 26 i 76 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.

 

§ 13.

 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia dotychczasowe funkcje systemu OBO przejmuje Centralna Baza.
 2. Funkcjonowanie systemu OBO zostanie wstrzymane przez Prezesa NSA jeżeli w okresie 6 miesięcy od dnia wprowadzenia Centralnej Bazy nie ujawnią się istotne przeszkody w jej działaniu.

 

§ 14.

Wydziały informacji sądowej wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Wydział Informacji Sądowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 lat od uruchomienia Centralnej Bazy, dokonają anonimizacji orzeczeń kończących postępowanie, które podlegały uzasadnieniu, wydanych przez właściwe sądy od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia i wprowadzą je za pośrednictwem systemu OSO do Centralnej Bazy.

 

§ 15.

Zbiór informacji o sprawach wniesionych do sądów administracyjnych od dnia 1 stycznia 2004 r. zgromadzonych w systemie OSO w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia zostanie udostępniony Centralnej Bazie.

 

§ 16.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2007 r. z zastrzeżeniem § 10.

 

Załączniki do zarządzenia - pobierz 

 


[1] Niniejsze zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego nr 11 z dnia 6 czerwca 2013 r., nr 15 z dnia 24 września 2013 r., nr 40 z dnia 14 listopada 2018 r. oraz nr 17 z dnia 7 lipca 2020 r. 

[2] Uchylony w związku z treścią § 89 zarządzenia nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych.