Komunikaty

< powrót

 

Zarządzenie Prezesa NSA z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wdrożenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym dodatkowych działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z intensyfikacją rozwoju epidemii

 

 

Zarządzenie nr 32

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

z dnia 5 października 2020 r.

 w sprawie wdrożenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym dodatkowych działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z intensyfikacją rozwoju epidemii

 

 

Mając na uwadze wprowadzenie dodatkowych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z intensyfikacją rozwoju epidemii, w celu uszczegółowienia dotychczasowych regulacji wewnętrznych służących przeciwdziałaniu COVID-19[1], na podstawie art. 34 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2176 oraz z 2020 r. poz. 190 i 568) oraz § 24 ust. 1 pkt 2 lit c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (poz. 1356 z późn. zm[2]), zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wszystkie osoby wchodzące do budynków Naczelnego Sądu Administracyjnego, zwanego dalej „Sądem" zobowiązane są do:

a) dezynfekcji rąk, zgodnie z udostępnioną instrukcją;

b) korzystania z rękawiczek ochronnych oraz z osłony na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica - w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką);

c) poddania się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała;

d) zachowania co najmniej 2 metrowego odstępu od innych osób.

2. Wykonywanie przez osoby wchodzące do Sądu czynności, o których mowa w ust. 1 realizują i nadzorują pracownicy ochrony Sądu lub inne wyznaczone osoby obsługujące „punkt kontrolny", o którym mowa w zarządzeniu nr 13 Prezesa Sądu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy sądów administracyjnych związanych z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych.

3. Zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego do niezwłocznego zapewnienia systematycznej, codziennej dezynfekcji - z odpowiednim uwzględnieniem technicznych możliwości ozonowania - pomieszczeń biurowych, oraz wydzielonych stref dostępu, w tym w szczególności sal rozpraw, czytelni akt, biura podawczego i dróg komunikacyjnych dla interesantów prowadzących bezpośrednio do wyznaczonych stref, z którymi związane jest stawiennictwo tych osób.

4. Udział publiczności w rozprawie dopuszczalny jest w liczbie umożliwiającej zajęcie na sali rozpraw nie więcej niż 25% miejsc siedzących przewidzianych dla publiczności, z zastrzeżeniem, że na podstawie zarządzenia Przewodniczącego składu orzekającego wskaźnik ten może ulec zmniejszeniu w przypadku udziału w rozprawie większej liczby stron lub uczestników postępowania lub jego zmniejszenie będzie konieczne z innych względów bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.

Postanowienia niniejszego ustępu określające wskaźnik maksymalnej liczby miejsc możliwych do zajęcia przez publiczność na sali rozpraw stosuje się odpowiednio do liczby interesantów w czytelni. 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.


[1] Zarządzenie nr 6 z 12.03.2020r. w sprawie wdrożenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym profilaktycznych działań przeciwdziałających potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2;

Zarządzenie nr 7 z 12.03.2020r. w sprawie odwołania rozpraw oraz wstrzymania przyjmowania interesantów w Naczelnym Sądzie Administracyjny;

Zarządzenie nr 8 z 16.03 .2020r. w sprawie ograniczenia pracy niektórych komórek organizacyjnych Naczelnego Sądu Administracyjnego w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2;

Zarządzenie nr 9 z 25.03.2020r. w sprawie ograniczenia pracy sądów administracyjnych w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii;

Zarządzenie nr 11 z 20.04.2020r. w sprawie obowiązków osób wchodzących do budynków Naczelnego Sądu Administracyjnego w związku z wystąpieniem stanu epidemii;

Zarządzenie nr 13 z 25 .05 .2020r. w sprawie organizacji pracy sądów administracyjnych w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych

Zarządzenie nr 14 z 29.06.2020r. w sprawie udostępniania dokumentów niejawnych w pomieszczeniach kancelarii tajnej Naczelnego Sądu Administracyjnego w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem.

[2] Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1393, 1425, 1484, 1505, 1535, 1573, 1614 1654 i 168

 

 
 
 
Zarządzenie nr 32 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wdrożenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym dodatkowych działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z intensyfikacją rozwoju epidemii - pobierz