Oferty pracy

Aktualne oferty pracy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
 

3. Asystent sędziego w Izbie Gospodarczej NSA
 


Dodatkowe informacje dla kandydatów:
 

Dodatkowe informacje dotyczące procesu rekrutacji, składania aplikacji i wymaganych dokumentów mogą Państwo uzyskać w Wydziale Spraw Osobowych pod numerem telefonu 22 551 67 53/ 22 551 67 50 lub droga mailową: aplikacje@nsa.gov.pl
 
Informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym:
 

I.  

1)               

Administrator

 

Naczelny Sąd Administracyjny

ul. G.P. Boduena 3/5 00-011 Warszawa

tel. 22 551 60 00

2)               

Jednostka organizacyjna/komórka organizacyjna przetwarzająca dane osobowe

Wydział Spraw Osobowych
w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

ul. G.P. Boduena 3/5 00-011 Warszawa

3)               

Przedstawiciel jednostki organizacyjnej/ komórki organizacyjnej przetwarzającej dane osobowe

Naczelnik Wydziału Spraw Osobowych w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

ul. G.P. Boduena 3/5 00-011 Warszawa

tel. 22 551 67 51 kadry@nsa.gov.pl

4)               

Inspektor Ochrony Danych

 

e-mail: iod@nsa.gov.pl

5)               

Podstawa prawna przetwarzania

W przypadku wyrażenia woli udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych w Naczelnym Sądzie Administracyjnym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego dalej RODO.

W przypadku danych osobowych, o których mowa
w art. 9 ust. 1
rozporządzenia 2016/679 podstawą prawną przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. a RODO

Pracodawca może oczekiwać podania przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie danych osobowych,
o których  mowa w art. 22 1 § 1 i § 4 Kodeksu pracy; inne dane osobowe, przetwarzane są w oparciu o zgodę osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

6)               

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowań rekrutacyjnych

7)               

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, z wyjątkiem upoważnionych organów publicznych, dla których podstawę prawną udostępnienia stanowi przepis prawa

8)               

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowań rekrutacyjnych (przez okres 6 miesięcy).

W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z realizacji celu w postaci zawarcia i wykonywania umowy o pracę

9)               

Informacje na temat stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

Zautomatyzwanego podejmowania decyzji, w tym profilowania nie stosuje się

10)            

(gdy ma to zastosowanie) - informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

II.

1.       

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym /umownym/ warunkiem zawarcia umowy (niepotrzebne skreślić)

2.       

Pracodawca może oczekiwać podania przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie danych osobowych,
o których  mowa w art.
22 1 § 1 i § 4 Kodeksu pracy.

3.       

Konsekwencje niepodania danych: W zakresie danych osobowych, których przesłanką przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych, o których mowa w pkt 2, jest niezbędne aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym Niepodanie danych, o których mowa w pkt 2, skutkować będzie nieuwzględnieniem Pani/Pana aplikacji w toku rekrutacji.

 

III.

1.

Osoba przekazująca dane osobowe (ktorej dane dotyczą) ma prawo do:

 

1)       

żądania od administratora dostępu do danych osobowych;

 

2)       

żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 

3)       

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest art 6 ust. 1 lit. e albo lit. f RODO;

 

4)       

przenoszenia danych.

2.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO osoba przekazująca dane osobowe ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.

Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2011-07-20 12:52:42
Utworzył: Justyna Sas
Data ostatniej publikacji: 2024-04-25 09:22:25
Opublikował: Maciej Małysz