Asystent sędziego IG

 

WSO.1110.4.23.2023 

 

 

Naczelny Sąd Administracyjny

 

Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku asystenta sędziego w Izbie Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

Izba Gospodarcza  sprawuje nadzór nad orzecznictwem wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawach dotyczących między innymi finansów publicznych, cła, subwencji unijnych, funduszy strukturalnych, działalności gospodarczej, energetyki, spraw kapitałowych i bankowości, prawa własności przemysłowej oraz spraw ubezpieczeń zdrowotnych.

 

Określenie  stanowiska i oferowanych warunków zatrudnienia: asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę.

 

Miejsce wykonywania pracy:
Naczelny Sąd Administracyjny z siedzibą w Warszawie (00-011), ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • sporządzanie projektów uzasadnień orzeczeń oraz projektów tez,
 • gromadzenie orzecznictwa i literatury  niezbędnych do rozpoznawania spraw,
 • uczestniczenie w rozprawach w charakterze protokolanta,
 • dokonywanie anonimizacji i zatwierdzanie orzeczeń do Centralnej Bazy Orzeczeń i Informacji o Sprawach sądów administracyjnych,
 • pomoc w prowadzenie referatu sędziego (m.in. przygotowywanie projektów zarządzeń, sporządzanie kart informacyjnych).

Wymagania:

 • obywatelstwo polskie,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nieskazitelny charakter,
 • na stanowisko asystenta sędziego - wykształcenie prawnicze – magisterskie,
 • w związku z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów tj. pracownikiem urzędu państwowego nie może być osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.

Co oferujemy:

 • możliwość pracy zdalnej,
 • perspektywę rozwoju zawodowego poprzez współpracę z ekspertami z dziedziny prawa, szkolenia dedykowane dla asystentów sędziego, możliwość dofinansowania studiów podyplomowych oraz studiów doktoranckich w zakresie związanym z wykonywaniem obowiązków zawodowych, zaliczenia stażu pracy na stanowisku asystenta sędziego do uzyskania uprawnień w innych zawodach prawniczych,
 • nagrody jubileuszowe (od 20 lat pracy przyznawane co 5 lat)
 • dodatek do wynagrodzenia za staż pracy powyżej 5 lat (od 5% do 20% wynagrodzenia)
 • dodatek wynagrodzenie roczne - „13tka”
 • szeroki pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej rodziny, atrakcyjnie oprocentowane pożyczki na cele mieszkaniowe i remontowe, dofinansowanie sportu i kultury, dofinansowanie żłobków i przedszkoli, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach
 • możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego oraz karty sportowej Multisport.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1465 ), tj.: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu), wykształcenie i  kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe w zakresie niezbędnym do aplikowania na wskazane stanowisko,
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia w zakresie dotyczącym ubiegania się o wybrane stanowisko,
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenie przez kandydata:
 • że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracował, nie pełnił służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – wymóg złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów).
 1. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Naczelny Sąd Administracyjny, w przypadku chęci uczestniczenia w kolejnych procesach rekrutacyjnych przez okres  najbliższych 6 miesięcy.

 

Sposób składania dokumentów:

 1. dokumenty z dopiskiem „Asystent sędziego_IG” należy składać drogą elektroniczną -  aplikacje@nsa.gov.pl lub przesłać na adres:

       Naczelny Sąd Administracyjny

       Wydział Spraw Osobowych

       ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5

      00-011 Warszawa

 1. termin składania ofert: 16 listopada 2023 r. w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego  dostarczenia  dokumentów decyduje data wpływu do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w  przypadku wysyłania pocztą decyduje data    stempla pocztowego tj. nadania przesyłki.
 2. CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem,
 3. jeśli oferta składana jest elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia należy dołączyć w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną należy dostarczyć oryginały tych oświadczeń,
 4. do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 5. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 6. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 551-67-53 lub drogą mailową: aplikacje@nsa.gov.pl

  Informacja udzielana osobie, której dane dotyczą,

  przy pozyskiwaniu od niej danych osobowych (art. 13 RODO)

   

  1.  

  Administrator

   

  Naczelny Sąd Administracyjny

  ul. G.P. Boduena 3/5 00-011 Warszawa,

  tel. 22 551 60 00

  1.  

  Jednostka organizacyjna/komórka organizacyjna przetwarzająca dane osobowe

  Wydział Spraw Osobowych
  w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

  ul. G.P. Boduena 3/5 00-011 Warszawa

  1.  

  Przedstawiciel jednostki organizacyjnej/ komórki organizacyjnej przetwarzającej dane osobowe

  Naczelnik Wydziału Spraw Osobowych w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

  ul. G.P. Boduena 3/5 00-011 Warszawa

  tel. 22 551 67 51 kadry@nsa.gov.pl

  1.  

  Inspektor Ochrony Danych

   

  e-mail: iod@nsa.gov.pl

  1.  

  Podstawa prawna przetwarzania

  a) dane osobowe w zakresie wskazanym
  w przepisach prawa: 
  art. 22§1 i § 4 Kodeksu pracy oraz rozporządzenie MPiPS z dnia 10.12.2018 r.  w sprawie dokumentacji pracowniczej - art. 6 ust. 1 lit. b i c  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego dalej RODO

  b)  inne dane osobowe  - art. 6 ust. 1 lit. a RODO

  c) dane osobowe, o których mowa w  art. 9 ust. 1 RODO - art. 9 ust. 2 lit. a RODO

  W przypadku wyrażenia woli udziału w przyszłych postępwaniach rekrutacyjnych (przez okres 6 miesięcy) - art. 6 ust. 1 lit. a RODO

  1.  

  Cele przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego na stanowisko asystenta sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym / w przypadku wyrażenia zgody: w celu realizacji postępowań rekrutacyjnych, przez okres 6 miesięcy

  1.  

  Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

  Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, z wyjątkiem upoważnionych organów publicznych, dla których podstawę prawną udostępnienia stanowi przepis prawa

  1.  

  Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

  Dane osobowe przechowywane będa przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego / w przypadku wyrażenia zgody: przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowań rekrutacyjnych, przez okres 6 miesięcy.

  W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z realizacji celu w postaci zawarcia i wykonywania umowy o pracę

  1.  

  Informacje na temat stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

  Zautomatyzwanego podejmowania decyzji, w tym profilowania nie stosuje się

  1.  

  (gdy ma to zastosowanie) - informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych

   

  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

   

  II.

  1.  

  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym /umownym/ warunkiem zawarcia umowy (niepotrzebne skreślić) w zakresie, o którym mowa w  art. 22 § 1 i § 4 Kodeksu pracy.

  1.  

  Podanie danych, o których mowa w pkt 1, jest niezbędne aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym.

  1.  

  Konsekwencje niepodania danych: Niepodanie danych, o których mowa w pkt 1, skutkować będzie nieuwzględnieniem Pani/Pana aplikacji w toku rekrutacji. W zakresie danych osobowych, których przesłanką przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, podanie danych jest dobrowolne i nie będzie skutkowało odrzuceniem złożonej przez Panią/Pana aplikacji.

   

  III.

  1.

  Osoba przekazująca dane osobowe (ktorej dane dotyczą) ma prawo do:

   

  1.  

  żądania od administratora dostępu do danych osobowych;

   

  1.  

  żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

   

  1.  

  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest art 6 ust. 1 lit. e albo lit. f RODO;

   

  1.  

  przenoszenia danych.

  2.

  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO osoba przekazująca dane osobowe ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  3.

  Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


   

   

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2023-09-07 18:44:47
Utworzył: Maciej Małysz
Data ostatniej publikacji: 2023-10-17 09:47:12
Opublikował: Maciej Małysz