Komunikaty

Komunikat Rzecznika Prasowego NSA z dnia 17 stycznia 2019 r.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi statusu sędziego Ireny Kamińskiej, Naczelny Sąd Administracyjny informuje, że Pani sędzia NSA Irena Kamińska na swój wniosek, po ukończeniu 65 roku życia, przeszła z dniem 19 stycznia 2018 r. w stan spoczynku
więcej >

Komunikat Rzecznika Prasowego NSA w sprawie przejścia sędziów NSA w stan spoczynku

Z uwagi na duże zainteresowanie przedstawicieli mediów tematem przejścia sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w stan spoczynku w związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 5 ze zm.) oraz pewnymi nieścisłościami z tym związanymi, które pojawiły się w niektórych publikacjach prasowych
więcej >

Wyrok Trybunału w sprawie pytania prejudycjalnego NSA (sprawa C-422/17 Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeciwko Skarpa Travel sp. z o.o.)

W dniu 19 grudnia 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości udzielił odpowiedzi na pytanie prejudycjalne przedstawione przez Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w postanowieniu z dnia 16 lutego 2017 r. sygn. akt I FSK 831/15.
więcej >

NSA o możliwości zaskarżenia odmowy przywrócenia terminu w sprawach dot. aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste – uchwała NSA z dnia 7 grudnia 2018 r. (sygn. akt I OPS 2/18)

W dniu 17 grudnia 2018 r. (sygn. akt I OPS 2/18) Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich podjął następującą uchwałę
więcej >

Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie tzw. „ulgi na złe długi” w VAT – postanowienie z dnia 6 grudnia 2018 r. (sygn. akt I FSK 2261/15)

Postanowieniem z dnia 6 grudnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FSK 2261/15, działając na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2012 - Dz. Urz. U.E. z dnia 26 października 2012 r. Nr C 326 s. 1 i nast.), skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujące pytanie prejudycjalne
więcej >

Komunikat w sprawie postanowienia NSA dotyczącego przedstawienia pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sygn. akt II GOK 2/18).

W związku z zainteresowaniem opinii publicznej Wydział Informacji Sądowej NSA informuje, że w dniu 21 listopada 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał pięć odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 sierpnia 2018 r., nr 318/2018 oraz z dnia 28 sierpnia 2018 r., nr 330/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego (sygn. akt II GOK 2/18, II GOK 3/18, II GOK 5/18, II GOK 6/18 i II GOK 7/18).
więcej >

Informacja Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o realizacji przez NSA wymogów wynikających z postanowienia Wiceprezesa TSUE z dnia 19 października 2018 r.

W dniu 10 listopada 2018 r. prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski – Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego przekazał Koenowi Lenaertsowi ¬– Prezesowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pismo zawierające informację o działaniach Naczelnego Sądu Administracyjnego mających na celu pełne zastosowanie się do postanowienia TSUE z dnia 19 października 2018 r. w sprawie C-619/18R.
więcej >

Komunikat z dnia 22 października 2018 r. dotyczący postanowienia TSUE z dnia 19 października 2018 r. (aktualizacja)

W związku z postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 października 2018 r. wydanym w sprawie C-619/18R zgodnie, z którym "Rzeczpospolita Polska zostaje zobowiązana, natychmiast i do czasu wydania postanowienia kończącego niniejsze postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych
więcej >

Wyrok NSA w sprawie Michałowic (wyrok z dnia 22.10.2018 r., sygn. akt I OSK 1279/18)

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 22 października 2018 r. uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 września 2016 r., sygn. akt I SA/Wa 493/14 (link), a także decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. stwierdzającą nieważność orzeczenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 października 1948 r. oraz utrzymanego nim w mocy orzeczenia Wojewody Warszawskiego z dnia 27 marca 1948 r. w części dotyczącej nieruchomości ziemskiej "Osiedle Michałowice" oraz "Osiedle Nowe Grocholice"
więcej >

Komunikat w sprawie postanowień NSA dotyczących zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie uchwał KRS

W związku z zainteresowaniem opinii publicznej treścią postanowień Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie udzielenia zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego, Rzecznik Prasowy NSA informuje, że do dnia dzisiejszego (16 października 2018 r.) Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał dziewięć wniosków o zabezpieczenie
więcej >

Naczelny Sąd Administracyjny o transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia (wyrok z dnia 10.10.2018 r., sygn. akt II OSK 2552/16)

Wyrokiem z dnia 10 października 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 10 maja 2016 r., sygn. akt III SA/Kr 1400/15 (link) oddalający skargę na decyzję Wojewody Małopolskiego utrzymującą decyzję kierownika urzędu stanu cywilnego, którą odmówiono skarżącej przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia sporządzonego dla jej dziecka urodzonego w Wielkiej Brytanii.
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA dotycząca możliwości sporządzania przez organ kopii dokumentów z akt sprawy – sygn. akt I OPS 1/18

W dniu 8 października 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 14 marca 2018 r. działając na podstawie na podstawie art. 264 § 2 w związku z art. 15 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) podjął następującą uchwałę
więcej >

W dniu 8 października 2018 r. odbędzie się posiedzenie składu 7 sędziów NSA w sprawie dotyczącej udostępniania stronom akt postępowania administracyjnego (sygn. akt I OPS 1/18)

W dniu 8 października 2018 r. (godz. 14.00, sala G) Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.
więcej >

Kolejne postanowienia NSA (z dnia 27 września 2018 r.) w sprawie udzielenia zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie uchwał KRS w przedmiocie wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego

W dniu 27 września 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał trzy kolejne wnioski osób kandydujących na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego o udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego
więcej >

Komunikat z dnia 26 września 2018 r. (postanowienia NSA ws. uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego)

W dniu 25 września 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał cztery postanowienia rozstrzygające wnioski osób kandydujących na urząd sędziów Sądu Najwyższego o udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego
więcej >

Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 września 2018 r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wyraża głęboki szacunek wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom — Sędziom Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sędziom Sądu Najwyższego, którzy zmuszeni zostali do przedwczesnego przerwania czynnej służby sędziowskiej. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego apeluje do przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej o zaniechanie wypowiedzi bezpodstawnie przypisujących sędziom zachowania niegodne obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
więcej >

Postanowienie NSA w sprawie o sygn. akt II FPS 2/18 (opodatkowanie elektrowni wiatrowych)

W dniu 24 września 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów na podstawie art. 187 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) postanowił przejąć do rozpoznania sprawę o sygn. akt II FSK 2983/17
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA o opodatkowaniu gruntu oraz części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w sytuacji wyodrębnienia lokali należących do jednego podmiotu - sygn. akt II FPS 1/18

W dniu 24 września 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego w trybie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) przez Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 19 kwietnia 2018 r. o sygn. akt II FSK 1947/16, podjął następującą uchwałę
więcej >

W dniu 24 września 2018 r. odbędą się posiedzenia składu 7 sędziów NSA w sprawach dotyczących podatku od nieruchomości (opodatkowanie elektrowni wiatrowych, skutki wyodrębnienia lokali przez właściciela budynku)

W dniu 24 września 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnie zagadnienia prawne budzące poważne wątpliwości powstałe przy rozpatrywaniu skarg kasacyjnych w konkretnych sprawach.
więcej >

Komunikat w sprawie wejścia w życie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przejścia sędziów w stan spoczynku

W związku z dużym zainteresowaniem przedstawicieli mediów sytuacją sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 5 ze zm.) w zakresie określenia wieku przejścia sędziów w stan spoczynku Rzecznik Prasowy NSA informuję, że zgodnie z art. 49 z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2188 ze zm.) w sprawach nieuregulowanych w ustawie, do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz do sędziów, urzędników i pracowników tego Sądu, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Sądu Najwyższego.
więcej >

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Naczelny Sąd Administracyjny ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską, którego celem jest popularyzowanie wiedzy na temat sądownictwa administracyjnego oraz promowanie szczególnie uzdolnionych autorów prac magisterskich.
więcej >

Pytanie prejudycjalne NSA z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie I FSK 126/18 (podatek VAT)

Postanowieniem z dnia 19 czerwca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FSK 126/18 działając na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2012 - Dz. Urz. U.E. z dnia 26 października 2012 r. Nr C 326 s. 1 i nast.) skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujące pytanie prejudycjalne:
więcej >

NSA w sprawie skutków zawiadomienia o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego – uchwała z dnia 18 czerwca 2018 r. sygn. akt I FPS 1/18

W dniu 18 czerwca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego w trybie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) przez skład orzekający Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego postanowieniem z dnia 8 marca 2018 r., sygn. akt I FSK 657/16 stwierdził, że:
więcej >

Wyroki Trybunału z dnia 13 czerwca 2018 r. dotyczące pytań prejudycjalnych NSA (sprawa C 665/16 Minister Finansów przeciwko Gminie Wrocław i C 421/17 Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeciwko Polfarmex S.A.)

W dniu 13 czerwca 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości udzielił odpowiedzi na pytania prejudycjalne przedstawione przez Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w postanowieniu z dnia 14 września 2016 r. sygn. akt I FSK 1857/13 oraz w postanowieniu z dnia 22 marca 2017 r. sygn. akt I FSK 1048/15
więcej >

18 czerwca 2018 r. odbędzie się posiedzenie 7 sędziów NSA w sprawie skuteczności zawiadomienia o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego - sygn. akt I FPS 1/18

W dniu 18 czerwca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpozna pytanie skierowane przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie I FSK 657/16
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – sygn. akt I OPS 7/17

W dniu 11 czerwca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu wniosku Prokuratora Generalnego podjął następującą uchwałę:
więcej >

Konferencja „Miejsce i przyszłość mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym” – 11 czerwca 2018 r.

W dniu 11 czerwca 2018 r. o godzinie 11.00 w Sali Zgromadzeń Naczelnego Sądu Administracyjnego rozpocznie się konferencja pt. „Miejsce i przyszłość mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym”. Współorganizatorami konferencji są Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz Krajowa Izba Radców Prawnych. Konferencja została objęta patronatem Naczelnego Sądu Administracyjnego.
więcej >

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący doręczenia uzasadnienia wyroku sądu administracyjnego w sprawach związanych z ochroną informacji niejawnych

Wyrokiem z dnia 23 maja 2018 r. (sygn. akt SK 8/14), po rozpoznaniu skargi konstytucyjnej Trybunał Konstytucyjny orzekł, że „art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w zakresie, w jakim przewiduje doręczenie skarżącemu odpisu wyroku sądu administracyjnego bez tej części uzasadnienia, której utajnienie nie jest konieczne dla ochrony informacji niejawnych, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 78 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”
więcej >

W dniu 23 maja 2018 r. zmarła sędzia NSA prof. Irena Wiszniewska-Białecka

W dniu 23 maja 2018 r. zmarła prof. dr hab. Irena Wiszniewska-Białecka, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku.
więcej >

Komunikat NSA w sprawie stosowania od 25.05.2018 r. przepisów UE o ochronie danych osobowych (RODO)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) obowiązuje w Polsce od dnia 25 maja 2018 roku. Rozporządzenie to ma zastosowania również do przetwarzania danych osobowych przez sądy administracyjne, z tym zastrzeżeniem, iż w zakresie, w którym sądy te sprawują wymiar sprawiedliwości, niektóre regulacje RODO zostały wyłączone, zaś w ich miejsce obowiązują procedury wynikające z ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (analogicznie jak w odniesieniu do sądów powszechnych zasady przetwarzania danych osobowych określają przepisy ustaw szczególnych, np. Kodeks postępowania cywilnego). W pozostałych obszarach działania sądów administracyjnych przepisy RODO obowiązują w pełnym zakresie.
więcej >

NSA odmówił podjęcia uchwały w sprawie ochrony danych osób występujących z kościołów i innych związków wyznaniowych – sygn. akt I OPS 6/17

Postanowieniem z dnia 21 maja 2018 r. (sygn. akt I OPS 6/17) Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, na podstawie art. 267 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm., dalej jako: p.p.s.a.) odmówił podjęcia uchwały
więcej >

Kolejne orzeczenia NSA w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

W związku z zainteresowaniem opinii publicznej orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach dotyczących obowiązkowych szczepień ochronnych Rzecznik Prasowy NSA informuje, że w dniu 25 kwietnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał dwa kolejne wyroki (sygn. akt II OSK 2434/17, II OSK 2435/17), którymi oddalono skargi kasacyjne skarżących rodziców od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (sygn. akt IV SA/Po 413/17 oraz IV SA/Po 414/17) oddalających ich skargi na postanowienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
więcej >

Opłata miejscowa tylko w miejscowościach z czystym powietrzem – wyrok NSA z dnia 15 marca 2018 r. (sygn. akt II FSK 3579/17)

W dniu 15 marca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II FSK 3579/17 po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Rady Miasta Zakopane od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 10 lipca 2017 r. (sygn. akt III SA/Kr 535/15), stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miasta Zakopane z dnia 27 marca 2008 r. nr XXII/250/2008 w przedmiocie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową, oddalił skargę kasacyjną
więcej >

NSA o nieruchomościach pozostających we władaniu PKP – uchwała 7 sędziów NSA sygn. akt I OPS 5/17

W dniu 26 lutego 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego w trybie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) przez Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 21 czerwca 2017 r., sygn. akt I OSK 2148/15, podjął następującą uchwałę:
więcej >

Odwołanie powinien rozpatrzyć dyrektor izby skarbowej właściwy ze względu na siedzibę podatnika – uchwała 7 sędziów NSA z dnia 26 lutego 2018 r. sygn. akt I FPS 6/17

W dniu 26 lutego 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego w trybie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) przez Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 27 października 2017 r., sygn. akt I FSK 144/16, podjął następującą uchwałę:
więcej >

Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego – uchwała 7 sędziów NSA z dnia 26 lutego 2018 r. sygn. akt I FPS 5/17

W dniu 26 lutego 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego w trybie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) przez Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 20 października 2017 r., sygn. akt I FSK 24/16, podjął następującą uchwałę:
więcej >

Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

W związku z dużym zainteresowaniem opinii publicznej wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącym obowiązkowych szczepień ochronnych, Rzecznik Prasowy NSA informuje, że problematyki tej dotyczył m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lutego 2017 r. (II OSK 933/16), którym oddalono skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy oddalającego skargę jednego z rodziców na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
więcej >

NSA przejął do rozpoznania w składzie 7 sędziów sprawy o sygn. akt I FPS 7/18 oraz I FPS 8/17 (sposób dokonywania korekty rozliczeń przez jednostki samorządu terytorialnego, termin do przedłużenia zwrotu różnic)

W dniu 12 lutego 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny działając na podstawie art. 187 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) przejął do rozpoznania w składzie siedmiu sędziów sprawy, w których trzyosobowy skład NSA przedstawił następujące pytania:
więcej >

Więcej możliwości skutecznego uiszczenia opłaty sądowej – uchwała 7 sędziów NSA z dnia 22 stycznia 2018 r. (sygn. akt I FPS 3/17)

W dniu 22 stycznia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego w trybie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 5 września 2017 r., sygn. akt I FZ 192/17, podjął następującą uchwałę:
więcej >

Wyrok Trybunału z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie C‑500/16 Caterpillar Financial Services sp. z o.o.

W dniu 20 grudnia 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział na pytanie prejudycjalne Naczelnego Sądu Administracyjnego przedstawione w postanowieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie I FSK 224/15
więcej >

Wyrok Trybunału z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie C-403/16 El Hassani przeciwko Ministrowi Spraw Zagranicznych

W dniu 13 grudnia 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział na pytanie prejudycjalne Naczelnego Sądu Administracyjnego przedstawione w postanowieniu z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II OSK 1346/16
więcej >

Uchwały siedmiu sędziów NSA z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawach o sygn. akt I FPS 2/17 oraz II OPS 2/17 (podatek od towarów i usług, referendum lokalne)

W dniu 11 grudnia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął uchwały w sprawach oznaczonych sygnaturami akt I FPS 2/17 (podatek od towarów i usług od usług polegających na odbudowie i rozbudowie umocnień brzegu Morza Bałtyckiego) oraz II OPS 2/17 (wymogi formalne wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego).
więcej >

NSA oddalił skargi kasacyjne w sprawach dot. postanowień Prezydenta RP o odmowie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (sygn. akt I OSK 857/17, I OSK 858/17)

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniami z dnia 7 grudnia 2017 r. (sygn. akt I OSK 857/17 oraz I OSK 858/17) oddalił skargi kasacyjne od postanowień Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2016 r. (sygn. akt II SA/Wa 1652/16) oraz z dnia 30 grudnia 2016 r. (sygn. akt II SA/Wa 1675/16), którymi odrzucono skargi na postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
więcej >

11 grudnia 2017 r. odbędą się posiedzenia poszerzonego składu NSA w sprawach dotyczących zagadnień prawnych związanych z prawem podatkowym oraz referendum gminnym

W dniu 11 grudnia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny NSA w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnie zagadnienia prawne budzące poważne wątpliwości, powstałe przy rozpatrywaniu skarg kasacyjnych w konkretnych sprawach dotyczących podatku od towarów i usług, a także rozpozna wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów ustawy o referendum lokalnym.
więcej >

Pytanie prejudycjalne NSA z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. akt I FSK 65/16 (podatek VAT od robót budowlanych)

Postanowieniem z dnia 28 listopada 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FSK 65/16 działając na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2012 - Dz. Urz. U.E. z dnia 26 października 2012 r. Nr C 326 s. 1 i nast.) skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujące pytanie prejudycjalne
więcej >

NSA odroczył ogłoszenie orzeczeń w sprawach dot. postanowień Prezydenta RP o odmowie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

W dniu 23 listopada 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał skargi kasacyjne od postanowień Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2016 r. (sygn. akt II SA/Wa 1652/16) oraz z dnia 30 grudnia 2016 r. (sygn. akt II SA/Wa 1675/16), którymi odrzucono skargi na postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
więcej >

Pytanie prejudycjalne NSA z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. akt I FSK 63/16 dotyczącej podatku VAT

Postanowieniem z dnia 23 listopada 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FSK 63/16 działając na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2012 - Dz. Urz. U.E. z dnia 26 października 2012 r. Nr C 326 s. 1 i nast.) skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujące pytanie prejudycjalne
więcej >

Wyrok Trybunału z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie

W dniu 16 listopada 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział na pytanie prejudycjalne Naczelnego Sądu Administracyjnego przedstawione w postanowieniu z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FSK 1573/14
więcej >

Wyrok Trybunału z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie C-499/16 AZ przeciwko Ministrowi Finansów

W dniu 9 listopada 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział na pytanie prejudycjalne Naczelnego Sądu Administracyjnego przedstawione w postanowieniu z dnia 16 czerwca 2016 r., sygn. akt I FSK 2078/14.
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. akt II FPS 3/17 (przedawnienie zobowiązania podatkowego)

W dniu 6 listopada 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego w trybie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 17 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 925/15, podjął następującą uchwałę:
więcej >

Pytanie prejudycjalne NSA z dnia 23 października 2017 r. dotyczące podatku VAT (sygn. akt I FSK 2084/15)

Postanowieniem z dnia 23 października 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FSK 2084/15 skierował do Trybunału Sprawiedliwości pytanie prejudycjalne
więcej >

Uchwały składu 7 sędziów NSA 16 października 2017 r. w sprawach o sygn. akt I FPS 1/17 oraz II FPS 4/17 (wznowienie postępowania sądowego, przedawnienie w podatku dochodowym)

W dniu 16 października 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął uchwały w sprawach oznaczonych sygnaturami akt I FPS 1/17 oraz II FPS 4/17
więcej >

Wyrok NSA z dnia 10 października 2017 r. (sygn. akt II OSK 1133/17) w sprawie budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 10 października 2017 r. (sygn. akt II OSK 1133/17) uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2016 r. (sygn. akt IV SA/Wa 1164/16) i przekazał sprawę temu Sądowi do ponownego rozpoznania. Sąd pierwszej instancji uchylonym w dniu dzisiejszym wyrokiem uchylił z kolei decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15 stycznia 2016 r. dotyczącą środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej o parametrach drogi ekspresowej.
więcej >

Uchwały składu 7 sędziów NSA z dnia 9 października 2017 r. (opłaty parkingowe, rekompensata za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami RP)

W dniu 9 października 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął uchwały w sprawach oznaczonych sygnaturami akt II GPS 2/17 oraz I OPS 3/17.
więcej >

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wnioski o rozstrzygnięcie sporów kompetencyjnych pomiędzy Prezydentem m.st. Warszawy a tzw. Komisją ds. reprywatyzacji

Postanowieniami z dnia 5 października 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wnioski Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem a Komisją ds. usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa. Wnioski dotyczyły nieruchomości położonych w Warszawie przy ulicy: Twardej 8 (sygn. akt I OW 178/17), Twardej 10 (sygn. akt I OW 179/17) i Chmielnej 70 (sygn. akt I OW 191/17 oraz I OW 192/17).
więcej >

Wyrok Trybunału z dnia 21 września 2017 r. w sprawie C-605/15 Minister Finansów przeciwko Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie

W dniu 21 września 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział na pytanie prejudycjalne Naczelnego Sądu Administracyjnego przedstawione w postanowieniu z dnia 26 sierpnia 2015 r. sygn. akt I FSK 906/14
więcej >

Oświadczenie Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 sierpnia 2017 r.

W związku z informacją udzieloną przez Rzecznik Prasową NSA w piśmie z dnia 5 lipca 2017 r. stanowiącą odpowiedź na pytania zadane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, Kolegium potwierdza, że prof. Roman Hauser jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego.
więcej >

Pytanie prejudycjalne WSA we Wrocławiu dotyczące podatku od towarów i usług

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowieniem z dnia 10 lipca 2017 r. (sygn. akt I SA/Wr 123/17) na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne dotyczące wykładni przepisów prawa unijnego.
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 3 lipca 2017 r. (sygn. akt I OPS 1/17) o kosztach postępowania sądowoadministracyjnego

W dniu 3 lipca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu wniosku Prokuratora Generalnego podjął uchwałę.
więcej >

Udział małoletnich w rozprawach – nowelizacja Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

W dniu 13 czerwca 2017 r. ogłoszona została ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2017 r., poz. 1136). Przewiduje ona zmianę brzmienia art. 95 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.).
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 5 czerwca 2017 r. o możliwości wszczęcia nadzwyczajnego postępowania administracyjnego w trakcie postępowania sądowego (sygn. akt II GPS 1/17)

W dniu 5 czerwca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu wniosku przekazanego przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego podjął następującą uchwałę
więcej >

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2017 r., poz. 935).
więcej >

W dniu 15 maja 2017 r. w NSA podjął uchwały w sprawach dotyczących podatków od czynności cywilnoprawnych oraz dochodowego

W dniu 15 maja 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnął zagadnienia prawne budzące poważne wątpliwości Naczelnego Sądu Administracyjnego, powstałe przy rozpatrywaniu skarg kasacyjnych w sprawach oznaczonych sygnaturami akt: II FSK 3697/14 oraz II FSK 3874/14.
więcej >

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie C - 36/16

W dniu 11 maja 2017 r. Trybunał (druga izba) wydał wyrok w sprawie C-36/16 Minister Finansów przeciwko Posnania Investment SA. Orzeczenie to zostało wydane na skutek pytania prejudycjalnego Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie I FSK 864/14
więcej >

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA z dnia 8 maja 2017 r.

W dniu 8 maja 2017 r. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego podjęło następującą uchwał dotyczącą organizacji kongresu Prawników Polskich
więcej >

Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości - 2017 r.

W dniu 10 kwietnia 2017 r. Komisja Europejska opublikowała unijną tablicę wyników wymiaru sprawiedliwości - 2017, która umożliwia porównanie jakości, niezależności i skuteczności systemów wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich Unii Europejskiej.
więcej >

Postanowienie NSA w sprawie wstrzymania wykonania zarządzenia Ministra Kultury dotyczącego połączenia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2017 r. (sygn. akt II OZ 299/17) Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2017 r. i oddalił wniosek o wstrzymanie wykonania zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz utworzenia państwowej instytucji kultury – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
więcej >

Opinia NSA w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o KRS

W związku z przesłanym projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił stanowisko, w którym stwierdzono m.in.
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wykładni przepisów Ordynacji podatkowej – sygn. akt I FPS 9/16

W dniu 27 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego powstałego przy rozpatrywaniu skargi kasacyjnej w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FSK 573/15 podjął następującą uchwałę
więcej >

Pytanie prejudycjalne NSA z dnia 22 marca 2017 r. dotyczące podatku VAT (opodatkowanie przekazania przez spółkę akcyjną nieruchomości akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji) - sygn. akt I FSK 1048/15

Postanowieniem z dnia 22 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FSK 1048/15 działając na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2012 - Dz. Urz. U.E. z dnia 26 października 2012 r. Nr C 326 s. 1 i nast.) skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujące pytanie prejudycjalne.
więcej >

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Z dniem 1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, ze zm.). Nowe regulacje zmieniają organizację służb celno-skarbowych.
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie podmiotowości podatkowej wspólników spółki cywilnej w podatku od nieruchomości – sygn. akt II FPS 5/16.

W dniu 13 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego powstałego przy rozpatrywaniu skargi kasacyjnej w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II FSK 1962/16 podjął następującą uchwałę.
więcej >

Wyrok TSUE z dnia 7 marca 2017 r. (C 390-15) w sprawie wyłączenia publikacji cyfrowych dostarczanych drogą elektroniczną ze stosowania obniżonej stawki VAT

W dniu 7 marca 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok na skutek pytania prejudycjalnego Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie wyłączenia publikacji cyfrowych dostarczanych drogą elektroniczną ze stosowania obniżonej stawki VAT. Trybunał stwierdził, że zasada równego traktowania nie sprzeciwia się temu, aby książki, dzienniki i periodyki cyfrowe dostarczane drogą elektroniczną były wyłączone ze stosowania obniżonej stawki VAT.
więcej >

W dniu 6 marca 2017 r. NSA podjął uchwały dotyczące statusu komornika w podatku VAT oraz upoważnienia do działania w imieniu Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej

W dniu 6 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął uchwały w sprawach oznaczonych sygnaturami akt I FPS 7/16 oraz I FPS 8/16.
więcej >

Pytanie prejudycjalne NSA z dnia 16 lutego 2017 r. dotyczące podatku VAT (opodatkowanie biur podrózy) - sygn. akt I FSK 831/15

Postanowieniem z dnia 16 lutego 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FSK 831/15 skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne.
więcej >

Uchwały siedmiu sędziów NSA z dnia 27 lutego 2017 r.

W dniu 27 lutego 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął następujące uchwały w sprawach oznaczonych sygnaturami akt II OPS 2/16, II OPS 3/16 oraz I OPS 2/16
więcej >

Postanowienie NSA z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wstrzymania wykonania decyzji GIOŚ o wstrzymaniu użytkowania instalacji do przetwarzania odpadów

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II OZ 174/17 oddalił zażalenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz lokalnego Stowarzyszenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2016 r. (sygn. akt IV SA/Wa 2971/16), którym wstrzymano wykonanie decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wstrzymującej użytkowanie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. zlokalizowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów "Kampinoska OUZ 1" i eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego.
więcej >

W dniu 27 lutego 2017 r. odbędą się posiedzenia składu 7 sędziów NSA (budownictwo, realizacja inwestycji drogowej, nabycie z mocy prawa własności nieruchomości)

W dniu 27 lutego 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpozna wnioski Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, a także rozstrzygnie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości Naczelnego Sądu Administracyjnego, powstałe przy rozpatrywaniu skargi kasacyjnej w konkretnej sprawie.
więcej >

Sędzia Jan Bała przeszedł w stan spoczynku

Z dniem 31 stycznia 2017 r. w stan spoczynku przeszedł sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Jan Bała orzekający w Izbie Gospodarczej Sądu.
więcej >

Uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 30 stycznia 2017 r. (sygn. akt I FPS 5/16 oraz I FPS 6/16)

W dniu 30 stycznia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął dwie uchwały dotyczące przepisów prawa podatkowego.
więcej >

Postanowienie NSA w sprawie wstrzymania wykonania zarządzenia Ministra Kultury dotyczącego połączenia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Postanowieniem z dnia 24 stycznia 2017 r. (sygn. akt II OZ 1432/16) Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 16 listopada 2016 r. wstrzymującego wykonanie zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz utworzenia państwowej instytucji kultury - Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Postanowienie Sądu I instancji zostało zaskarżone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
więcej >

W dniu 30 stycznia 2017 r. odbędą się posiedzenia NSA w składzie 7 sędziów dotyczące przepisów prawa podatkowego

W dniu 30 stycznia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnie zagadnienia prawne budzące poważne wątpliwości, powstałe przy rozpatrywaniu skarg kasacyjnych w sprawach oznaczonych sygnaturami akt: I FSK 294/15, I FSK 326/15, I FSK 2069/14.
więcej >

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie C - 37/16

W dniu 18 stycznia 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-37/16 Minister Finansów przeciwko Stowarzyszeniu Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP. Orzeczenie to zostało wydane na skutek pytania prejudycjalnego Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie o sygn. akt I FPS 2/14.
więcej >

Zmiana przepisów dotyczących przejścia sędziów w stan spoczynku

W dniu 5 stycznia 2017 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 38). Ustawa ta wprowadza istotne zmiany dotyczące wieku, w którym sędziowie przechodzą w stan spoczynku. Zgodnie z art. 31 ustawy wchodzi ona w życie w dniu 1 października 2017 r.
więcej >

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego NSA

W związku z zainteresowaniem opinii publicznej przebiegiem prac nad elektronicznym systemem do obsługi postępowania sądowoadministracyjnego poniżej przedstawiamy tekst przekazanego Ministerstwu Cyfryzacji Raportu z dnia 9 stycznia 2017 r.
więcej >

Zmiana ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych

W dniu 22 grudnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 2103). Ustawa ta wprowadza istotne zmiany dotyczące statusu sędziego m.in. zasadę jawności oświadczeń majątkowych sędziów.
więcej >

Pytanie prejudycjalne NSA z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczące podatku VAT (sygn. akt I FSK 972/15)

Postanowieniem z dnia 22 grudnia 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FSK 972/15 skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne.
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 19 grudnia 2016 r. (sygn. akt II FPS 4/16) dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych

W dniu 19 grudnia 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnął zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, powstałe przy rozpatrywaniu skargi kasacyjnej w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II FSK 2306/14.
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia przez radę gminy upoważnienia do załatwiania spraw związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami.

W dniu 5 grudnia 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu wniosku Prezesa NSA podjął uchwałę oznaczoną sygnaturą akt II FPS 3/16
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 5 grudnia 2016 r. (sygn. akt II GPS 2/16) dotycząca wyłączenia członka zarządu województwa.

W dniu 5 grudnia 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu wniosku Prezesa NSA, podjął następującą uchwałę:
więcej >

Pytanie do składu 7 sędziów NSA dotyczące opodatkowania podatkiem VAT komorników sądowych

Postanowieniem z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FSK 1801/16 Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów NSA wyłaniające się na tle rozpoznawanej sprawy następujące zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości.
więcej >

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął skargę konstytucyjną dotyczącą braku możliwości zaskarżenia orzeczenia NSA w zakresie kosztów postępowania

Wyrokiem z dnia 15 listopada 2016 r. (sygn. akt SK 46/16) Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu skargi konstytucyjnej spółki jawnej orzekł, że art. 194 § 1 w związku z art. 15 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, ze zm.) w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości zaskarżenia orzeczenia o kosztach postępowania wydanego po raz pierwszy przez Naczelny Sąd Administracyjny, jest zgodny z art. 78 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
więcej >

Uchwały NSA podjęte w dniu 24 października 2016 r. dotyczące zagadnień z zakresu prawa podatkowego (podatek VAT)

W dniu 24 października 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnął zagadnienia prawne budzące poważne wątpliwości, powstałe przy rozpatrywaniu skarg kasacyjnych w sprawach oznaczonych sygnaturami akt I FSK 724/14 oraz I FSK 118/15.
więcej >

Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie wysokości akcyzy od piw smakowych (sygn. akt I GSK 588/15)

W dniu 19 października 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I GSK 588/15 skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne:
więcej >

Uchwały NSA podjęte w dniu 3 października 2016 r. (wpis od skargi w sprawach o odszkodowanie za nieruchomość oraz zagadnienie z zakresu prawa budowlanego).

W dniu 3 października 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpoznał wnioski Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.
więcej >

W dniu 3 października 2016 r. NSA rozpozna wnioski o podjęcie uchwał w sprawach z zakresu prawa budowlanego oraz wpisu od skargi.

W dniu 3 października 2016 r. w sali G, o godz. 12.00, Naczelny Sąd Administracyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.W tym samym dniu w sali G, o godz. 13.00, NSA rozpozna wniosek Prezesa NSA o podjęcie uchwały.
więcej >

Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie podatku VAT (sygn. akt I FSK 1857/13)

W dniu 14 września 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FSK 1857/13 skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne.
więcej >

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie C-406/14.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie C-406/14 Wrocław - Miasto na prawach powiatu przeciwko Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju wydany na skutek pytania prejudycjalnego WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt V SA/Wa 14/14
więcej >

Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie II OSK 1346/16

Postanowieniem z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II OSK 1346/16 Naczelny Sąd Administracyjny skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne.
więcej >

W dniu 27 czerwca 2016 r. NSA podjął uchwałę w sprawie wykładni art. 52 § 3 w zw. z art. 53 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

W dniu 27 czerwca 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości jednego ze składów orzekających (sygn. akt I FSK 161/16) podjął uchwałę.
więcej >

6 czerwca 2016 r. NSA podjął uchwałę dotyczącą przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W dniu 6 czerwca 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości jednego ze składów orzekających (sygn. akt II FSK 412/15) podjął uchwałę.
więcej >

W dniu 23 maja 2016 r. w NSA odbyły się posiedzenia w składzie siedmiu sędziów

W dniu 23 maja 2016 r. NSA w składzie siedmiu sędziów rozpoznał wnioski Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, a także rozstrzygnął zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, powstałe przy rozpatrywaniu skargi kasacyjnej w sprawie interpretacji przepisów podatkowych.
więcej >

Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 224/15.

Postanowieniem z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie I FSK 224/15 Naczelny Sąd Administracyjny skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujące pytanie prejudycjalne:
więcej >

W dniu 16 maja 2016 r. NSA podjął uchwałę w sprawie przepisów ustawy o grach hazardowych

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2016 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego wnioskiem z dnia 8 marca 2016 r., nr BO-4660-5/16, o podjęcie przez skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego na podstawie art. 15 § 1 pkt 2 w związku z art. 264 § 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612, ze zm.) podjął następującą uchwałę:
więcej >

Komunikat w sprawie wyroku NSA z dnia 26 kwietnia 2016 r. sygn. akt I OSK 3507/15 (strefa płatnego parkowania w Augustowie)

Rzecznik Prasowy Naczelnego Sądu Administracyjnego informuje, że NSA po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Prokuratora Okręgowego w Suwałkach od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 3 września 2015 r. sygn. akt II SA/Bk 397/15 w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Augustowie na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 maja 2013 r. nr XXVI/206/13 w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek za parkowanie pojazdów wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2016 r. (sygn. akt I OSK 3507/15) uchylił zaskarżony wyrok i stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w § 2 punkt 2 w części obejmującej wyrażenie "oraz w soboty od 9.00 do 13.00". Orzeczenie NSA jest prawomocne.
więcej >

Komunikat Rzecznika Prasowego NSA w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 kwietnia 2016 r.

W związku z dużym zainteresowaniem mediów dotyczącym skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie oznaczonej sygnaturą P 5/14 Rzecznik Prasowy NSA zawiadamia, co następuje.
więcej >

W dniu 21 marca 2016 r. NSA odmówił podjęcia uchwały w sprawie opłat za udostępnienie informacji publicznej

Postanowieniem z dnia 21 marca 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów (sygn. akt I OPS 3/15) odmówił podjęcia uchwały w sprawie zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości Sądu rozpoznającego skargę kasacyjną sygn. akt I OSK 1992/14.
więcej >

16 lutego 2016 r. NSA podjął uchwały w sprawach dotyczących zażalenia na postanowienie nakładające obowiązek przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu budowlanego (sygn. akt II OPS 4/15) oraz legitymacji procesowej powiatu w postępowaniu, w którym w pierwszej instancji orzekał starosta (sygn. akt I OPS 2/15)

16 lutego 2016 r. NSA podjął uchwały w sprawach dotyczących zażalenia na postanowienie nakładające obowiązek przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu budowlanego (sygn. akt II OPS 4/15) oraz legitymacji procesowej powiatu w postępowaniu, w którym w pierwszej instancji orzekał starosta (sygn. akt I OPS 2/15).
więcej >

1 lutego 2016 r. NSA podjął uchwałę w sprawie dotyczącej kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych (sygn. akt II FPS 5/15)

W dniu 1 lutego 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości jednego ze składów orzekających podjął uchwałę.
więcej >

Posiedzenie siedmiu sędziów NSA w sprawie zagadnienia prawnego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych

W dniu 1 lutego 2016 r. o godzinie 12.00 w sali G Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, powstałe przy rozpatrywaniu skargi kasacyjnej w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II FSK 3069/13.
więcej >

17 grudnia 2015 r. NSA podjął uchwałę w sprawie dotyczącej postępowania egzekucyjnego (sygn. akt II GPS 1/15)

W dniu 17 grudnia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę w sprawie zlecenia urzędowi skarbowemu wykonania w trybie art. 195a ustawy Kodeks karny wykonawczy postanowienia prokuratora o zabezpieczeniu na majątku (sygn. akt II GPS 1/15).
więcej >

Uchwały NSA w sprawach podatkowych z dnia 14 grudnia 2015 r.

W dniu 14 grudnia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwały w sprawach dotyczących zagadnień prawnych związanych z prawem podatkowym.
więcej >

17 grudnia 2015 r. odbędzie się posiedzenie poszerzonego składu NSA w sprawie dotyczącej zagadnienia prawnego związanego z postępowaniem egzekucyjnym

W dniu 17 grudnia 2015 r., o godzinie 11.00 w sali C, Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, powstałe przy rozpatrywaniu skargi kasacyjnej w konkretnej sprawie dotyczącej zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym.
więcej >

Komunikat Rzecznika Prasowego NSA z dnia 20 listopada 2015 r.

W związku z publikacjami dotyczącymi zarzutu przyjęcia przez byłego posła Jana Burego „700 tys. zł za załatwienie korzystnego orzeczenia przed Naczelnym Sądem Administracyjnym” wyjaśniam, że poza lakonicznymi doniesieniami prasowymi Naczelny Sąd Administracyjny nie posiada jakiejkolwiek wiedzy odnośnie do poruszanych kwestii. Ich wyjaśnienie należy do odpowiednich organów Państwa. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie mógł podjąć stosowne kroki w tym zakresie po uzyskaniu konkretnych informacji w sprawie.
więcej >

14 grudnia 2015 r. odbędą się posiedzenia poszerzonego składu NSA w sprawach dotyczących zagadnień prawnych związanych z prawem podatkowym.

W dniu 14 grudnia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny NSA w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnie zagadnienia prawne budzące poważne wątpliwości, powstałe przy rozpatrywaniu skarg kasacyjnych w konkretnych sprawach dotyczących podatków dochodowych, a także rozpozna wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.
więcej >

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie podatku VAT

W dniu 16 listopada 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FPS 5/15
więcej >

Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r.

W dniu 26 października 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu zagadnień prawnych, budzących poważne wątpliwości składów rozpoznających skargi kasacyjne, podjął uchwały.
więcej >

26 października 2015 r. siedmiu sędziów NSA rozstrzygnie wątpliwości prawne powstałe w sprawach podatkowych

W dniu 26 października 2015 r. w sali G, Naczelny Sąd Administracyjny w rozszerzonym składzie siedmiu sędziów rozstrzygnie zagadnienia prawne budzące poważne wątpliwości, powstałe przy rozpatrywaniu skarg kasacyjnych w Izbie Finansowej NSA.
więcej >

Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2015 r.

W dniu 19 października 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwały.
więcej >