Komunikaty

Uchwała 7 sędziów NSA o momencie skutecznego przedłużenia terminu zwrotu VAT (sygn. akt I FPS 1/20)

W dniu 21 września 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego przez skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego postanowieniem z dnia 26 lutego 2020 r., sygn. akt I FSK 2348/19, podjął następującą uchwałę
więcej >

W dniu 21.09.2020 r. odbyło się posiedzenie składu siedmiu sędziów NSA w sprawie dotyczącej opodatkowania gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe

W dniu 21 września 2020 r, Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpoznał zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w sprawie o sygnaturze I SA/Wr 748/19
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie określenia zobowiązania podatkowego VAT (organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi) – sygn. akt I FPS 2/20

W dniu 7 września 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego przez skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego postanowieniem z dnia 13 marca 2020 r., sygn. akt I FSK 1708/17, podjął następującą uchwałę
więcej >

Informacja o orzeczeniach wydanych na posiedzeniu niejawnym

Sygnatury akt orzeczeń wydanych na posiedzeniu niejawnym od dnia 16 marca 2020 r.
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA dotycząca postępowania ze skargi na bezczynność organu (sygn. akt II OPS 5/19)

W dniu 22 czerwca 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego przez skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego postanowieniem z dnia 8 października 2019 r., sygn. akt II OSK 1117/19, podjął następującą uchwałę
więcej >

Pismo Prezesa NSA z dnia 25 maja 2020 r. do Przewodniczącego KRS w sprawie trybu przedstawiania kandydatów na stanowiska sędziowskie w sądach administracyjnych

W dniu 25 maja 2020 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, kierując się troską o dobro wymiaru sprawiedliwości, wystosował do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa pismo w sprawie trybu przedstawiania kandydatów na stanowiska sędziowskie w sądach administracyjnych, tj. wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym
więcej >

Protokół Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA z dnia 30.11.2015 r.

W związku z zainteresowaniem treścią protokołu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2015 r., na którym podjęto uchwałę o przedstawieniu Prezydentowi RP kandydatów na stanowisko Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, poniżej publikujemy skan wspomnianego dokumentu
więcej >

Zarządzenie Prezesa NSA z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy sądów administracyjnych w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych

Zarządzenie nr 13 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy sądów administracyjnych w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych
więcej >

Komunikat w sprawie biegu terminów i innych zmian w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Naczelny Sąd Administracyjny informuje, że w dniu 16 maja 2020 r. wszedł w życie art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875) uchylający art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) zgodnie z którym bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowoadministracyjnych nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu na ten okres
więcej >

Zarządzenie Prezesa NSA z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązków osób wchodzących do budynków Naczelnego Sądu Administracyjnego w związku z wystąpieniem stanu epidemii

W związku z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 697)
więcej >

Odpowiedź Prezesa UODO na pismo Prezesa NSA w sprawie składania przez sędziów oświadczeń o członkostwie w zrzeszeniu

W związku z wejściem w życie w dniu 14 lutego 2020 r. ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 190) nakładającej na sędziów sądów administracyjnych, prezesów wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego obowiązki o charakterze informacyjnym i publikacyjnym, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w piśmie z dnia 12 marca 2020 r. przedstawił Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych szereg uwag dotyczących sprzeczności przyjętych rozwiązań prawnych z konstytucyjnymi i europejskimi standardami ochrony danych osobowych, prawa prywatności, a także zasadą proporcjonalności
więcej >

Komunikat w związku z upływem kadencji Prezesów Izby Gospodarczej i Ogólnoadministracyjnej NSA

W dniu 9 kwietnia 2020 r. upływają kadencje: Wiceprezesa NSA – Prezesa Izby Gospodarczej sędziego NSA Janusza Drachala oraz Wiceprezesa NSA – Prezesa Izby Ogólnoadministracyjnej NSA sędziego NSA dr hab. prof. UŁ Jacka Chlebnego
więcej >

Komunikat w sprawie wejścia do budynków NSA oraz korzystania ze środków ochrony osobistej

Informujemy, że od dnia 27 marca 2020 r. dla wszystkich osób wchodzących do budynków Naczelnego Sądu Administracyjnego (sędziów, pracowników oraz innych osób upoważnionych) wprowadzono obowiązek poddania się pomiarowi temperatury ciała oraz pobrania maseczki i rękawiczek ochronnych
więcej >

Zarządzenie Nr 9 Prezesa NSA z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy sądów administracyjnych w związku z ogłoszonym na obszarze RP stanem epidemii

Zarządzenie nr 9 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy sądów administracyjnych
więcej >

Komunikat w sprawie ograniczenia pracy niektórych komórek organizacyjnych NSA

Zarządzenie Prezesa Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 16 marca 2020 r.
więcej >
strona 1 2 3 4 >