Wybrane publikacje naukowe

Wybrane publikacje naukowe sędziów sądów administracyjnych

 

2016

 

KSIĄŻKI

 • Adamiak Barbara, Borkowski Janusz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 14, Warszawa 2016
 • Dauter Bogusław, Kabat Andrzej, Niezgódka-Medek Małgorzata, Postępowanie przed sądami administracyjnymi, wyd. 6, Warszawa 2016
 • Jaśkowska Małgorzata, Wróbel Andrzej, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Zawiera bibliografię postępowania administracyjnego 1927–2015, wyd. 6, Warszawa 2016
 • Knysiak-Sudyka Hanna, Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo, wyd. 3, Warszawa 2015
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, wyd. 8, pod red. Romana Hausera, Andrzeja Skoczylasa, autorzy: Zbigniew Leoński, Wojciech Sawczyn, Wojciech Piątek, Roman Hauser, Jan Olszanowski, Warszawa 2016
 • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, pod red. Andrzeja Skoczylasa, Przemysława Szustakiewicza, Warszawa 2016
 • Proces inwestycji budowlanych. Zagadnienia prawne, pod red. Alicji Plucińskiej-Filipowicz, Marka Wierzbowskiego, Warszawa 2015
 • Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, pod red. Małgorzaty Stahl, Warszawa 2016
 • Prawotwórstwo sądów administracyjnych, pod red. Jana P. Tarno, Tomasza Bąkowskiego, Warszawa 2015
 • System Prawa Administracyjnego, pod red. Romana Hausera, Zbigniewa Niewiadomskiego, Andrzeja Wróbla, t. 10: Sądowa kontrola administracji publicznej, autorzy: Katarzyna Celińska-Grzegorczyk, Wojciech Chróścielewski, Roman Hauser, Zbigniew Kmieciak, Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, Andrzej Skoczylas, Jan P. Tarno, wyd. 2, Warszawa 2016

 

ARTYKUŁY

 • Adamiak Barbara, Instytucja samorządowych kolegiów odwoławczych stała się istotnym elementem systemu gwarancji praworządności działania organów samorządu terytorialnego, „Casus” 2015, nr 79
 • Adamiak Barbara, O potrzebie jednolitości koncepcji strony postępowania administracyjnego, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2015, nr 100
 • Adamiak Barbara, Przestępstwo przesłanką wadliwości decyzji administracyjnej, w: Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz, pod red. Marka Bojarskiego, Joanny Brzezińskiej, Katarzyny Łucarz, Wrocław 2015
 • Chróścielewski Wojciech, Przepisy porządkowe w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym – racjonalne odmienności czy nieuzasadnione zróżnicowanie rozwiązań prawnych?, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2016, nr 2
 • Chróścielewski Wojciech, Konsekwencje prawne złożenia odwołania przez osobę, która nie jest stroną postępowania administracyjnego, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2016, nr 5
 • Czerwiński Wiesław, Postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - analiza rozbieżności i propozycje zmian, "Radca prawny. Zeszyty Naukowe" 2016, nr 2
 • Dąbek Dorota, Sądowa kontrola i ochrona samorządu województwa - ocena istniejących regulacji i propozycje zmian, "Samorząd Terytorialny" 2016, nr 7/8
 • Golec Sylwester, Korzystanie z zasad prawa jako argumentu uzasadniającego zastosowanie analogii w sprawie podatkowej, "Przegląd Podatkowy" 2016, nr 7
 • Kabat Andrzej, Rzecznik Praw Obywatelskich w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (zagadnienia wybrane), w: Meandry prawa karnego i kryminalistyki. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanisława Pikulskiego, pod red. Jerzego Kasprzaka, Wojciecha Cieślaka, Izabeli Nowickiej, Szczytno 2015
 • Kisielewicz Andrzej, Wygaśnięcie mandatu samorządowego w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, w: System oświaty – wygaszanie mandatów – finanse JST. Problematyka kontroli i nadzoru w świetle teorii i praktyki, pod red. Dawida Sześciło, Warszawa 2015
 • Kmieciak Zbigniew, Dylematy reformy prawa o postępowaniu administracyjnym, „Państwo i Prawo” 2016, z. 1
 • Kmieciak Zbigniew, Komentarz do założeń projektu nowego Kodeksu postępowania administracyjnego przygotowanego przez zespół ekspercki powołany decyzją Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego nr 8 z dnia 10 października 2012 r., „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2015, nr 3
 • Kmieciak Zbigniew, Skarżący w postępowaniu administracyjnym - słabsza strona stosunku prawnego, w: Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, pod red. Marii Boratyńskiej, Warszawa 2016
 • Kmieciak Zbigniew, Wegner-Kowalska Joanna, O ułomności formuły sądowej kontroli uznania administracyjnego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 5
 • Krawczyk Agnieszka, Perspektywy unifikacji postępowania administracyjnego, w: Leges ab omnibus intellegi debent. Księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji, pod red. Wojciecha Brzozowskiego, Adama Krzywonia, Warszawa 2015
 • Pietrasz Piotr, Konstytucyjne uwarunkowania informatyzacji postępowania przed sądami administracyjnymi, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2016, nr 2
 • Szustakiewicz Przemysław, Definicja informacji publicznej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, "Przegląd Prawa Publicznego" 2016, nr 10
 • Tarno Jan P., Nadużywanie prawa do skargi kasacyjnej przez organy administracji publicznej, w: Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, pod red. Marii Boratyńskiej, Warszawa 2016
 • Zirk-Sadowski Marek, Grzybowski Tomasz, Udział sądów najwyższych w legitymizacji polskiego porządku prawnego, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2016, nr 5

 

GLOSY

 • Babiarz Stefan, Glosa do wyroku NSA z 12.02.2014, II FSK 500/12 [dot. zagadnienia opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych], „Rejent” 2015, nr 12
 • Chróścielewski Wojciech, Glosa do wyroku NSA z 27.10.2015, II OSK 269/15 [dot. skutku odmowy pozytywnego załatwienia zgłoszenia o dokonanie wpisu do rejestru związków międzygminnych], "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2016, nr 7/8
 • Kmieciak Zbigniew, Glosa do uchwały NSA z 22 IX 2014, II GPS 1/14 [dot. przyznania izbie notarialnej statusu strony w postępowaniu w sprawie powołania lub odwołania notariusza], „Państwo i Prawo” 2016
 • Kręcisz Wojciech, Glosa do postanowienia NSA z 30.12.2014, II OSK 3070/14 [dot. referendum lokalnego], „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2016, nr 1
 • Pietrasz Piotr, Glosa do wyroku NSA z 6 XI 2015, I GSK 580/15, [dot. problematyki podstawy opodatkowania produkcji piwa podatkiem akcyzowym], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2016, nr 6
 • Rząsa Grzegorz, Glosa do postanowienia NSA z 21.04.2015, II GSK 323/14 [dot. problematyki unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2016, nr 4
 • Skoczylas Andrzej, Piątek Wojciech, Glosa do wyroku WSA w Krakowie z 18/08.2015, II SA/Kr 1691/14 [dot. nieważności postępowania sądowoadministracyjnego i względnej dewolutywności skargi kasacyjnej], "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2016, nr 7/8
 • Szustakiewicz Przemysław, Glosa do wyroku NSA z 22 V 2015, I OSK 2208/13 [dot. wliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do wysługi lat funkcjonariusza Policji], „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2016, nr 1
 • Szustakiewicz Przemysław, Glosa do wyroku NSA z 04.08.2015, I OSK 1638/14 [dot. określenia sposobu zachowania się podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji w sytuacji nieposiadania jej; stosowania ustawy z dnia 6 września 2001 r., gdy informacja może być uzyskana w innym trybie], "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2016, nr 4

 

 

2015

 

KSIĄŻKI

 • Borkowski Janusz, Adamiak Barbara, Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych, wyd. 3, Warszawa 2015
 • Chróścielewski Wojciech, Tarno Jan P., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, wyd. 6, Warszawa 2015
 • Dauter Bogusław, Drachal Janusz, Niezgódka-Medek Małgorzata, Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wyd. 7, Warszawa 2015
 • Mudrecki Artur, Rzetelny proces podatkowy, Warszawa 2015
 • Przybysz Piotr, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, wyd. 7, Warszawa 2015
 • Tarno Jan P., Zajęcia z postępowania sądowoadministracyjnego. Program trzeciego roku aplikacji, Warszawa 2015
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 2 zm. i uzup., pod red. Romana Hausera, Marka Wierzbowskiego, Warszawa 2015
 • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, pod red. Romana Hausera, Marka Wierzbowskiego, wyd. 3 uzupełnione i zaktualizowane, Warszawa 2015
 • Prawotwórstwo sądów administracyjnych, pod red. Tomasza Bąkowskiego, Jana P. Tarno, Warszawa 2015
 • Internacjonalizacja administracji publicznej, pod red. Zbigniewa Czarnika, Jerzego Posłusznego, Ludwika Żukowskiego, Warszawa 2015
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, pod red. Hanny Knysiak-Molczyk, autorzy: Anna Golęba, Tadeusz Kiełkowski, Kamil Klonowski, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska, Warszawa 2015
 • Metodyka pracy sędziego w sądach administracyjnych, pod red. Romana Hausera i Janusza Drachala, Warszawa 2015
 • Polskie sądownictwo administracyjne – zarys systemu, pod red. Zbigniewa Kmieciaka, Warszawa 2015
 • Postępowanie administracyjne, pod red. Tadeusza Wosia, wyd. 2, Warszawa 2015
 • Postępowanie sądowoadministracyjne w praktyce, pod red. Stefana Babiarza, Warszawa 2015

 

ARTYKUŁY

 • Adamiak Barbara, Refleksje na temat dopuszczalności postępowania administracyjnego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 5
 • Brolik Jacek, Doręczanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego – znaczenie prawne doręczenia – przegląd orzecznictwa, „Glosa” 2015, nr 1
 • Chróścielewski Wojciech, Opłaty od środków zaskarżenia – propozycje zmiany przepisów dotyczących opłat i kosztów postępowania administracyjnego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 4
 • Chróścielewski Wojciech, Kasacyjny czy reformacyjny model administracyjnego postępowania odwoławczego?, „Państwo i Prawo” 2015, z. 1
 • Chróścielewski Wojciech, Spory wokół instytucji wyłączenia pracownika organu administracji i samego organu w orzecznictwie sądowym, „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2015, nr 3
 • Dumas Anna, Samorządowe kolegium odwoławcze – organ podatkowy w świetle ordynacji podatkowej, „Casus” 2015, nr 75
 • Hanusz Antoni, Urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego w Polsce oraz ich sądowoadministracyjna kontrola, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 6
 • Hauser Roman, Odrębność władzy sądowniczej w doktrynie i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego – zagadnienia wybrane, „Krajowa Rada Sądownictwa. Kwartalnik” 2015, nr 1
 • Hauser Roman, Konstytucyjna zasada niezawisłości sędziowskiej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 1
 • Hauser Roman, Orzecznictwo sądowoadministracyjne w sprawach samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 3
 • Hauser Roman, Skoczylas Andrzej Środki odwoławcze w postępowaniu sądowoadministracyjnym w świetle ustawy nowelizującej z dnia 9 kwietnia 2015 r. – analiza najistotniejszych zmian, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 4 (wspólnie z W. Piątkiem)
 • Hauser Roman Wniosek o unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2015, z. 2 (wspólnie z W. Piątkiem)
 • Krawczyk Agnieszka, Umowa administracyjna w kodeksie postępowania administracyjnego (propozycje regulacji), „Państwo i Prawo” 2015, z. 2
 • Kmieciak Zbigniew, Idea procedur administracyjnych trzeciej generacji (na przykładzie postępowania w sprawach dofinansowania projektów w ramach programów operacyjnych), „Państwo i Prawo” 2015, z. 5
 • Kmieciak Zbigniew, Samorządowe kolegia odwoławcze a formuła instancyjności postępowania administracyjnego (na tle prawnoporównawczym), „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 6
 • Kmieciak Zbigniew, Merytoryczne orzekanie przez sądy administracyjne w świetle konstytucyjnej zasady podziału władz, „Przegląd Legislacyjny” 2015, nr 2
 • Kmiaciak Zbigniew, O merytorycznym orzekaniu przez sądy administracyjne raz jeszcze, "Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa" 2015, nr 4
 • Kmieciak Zbigniew, Współczesna formuła ochrony interesów w prawie administracyjnym (aspekt procesowy), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 2
 • Kmieciak Zbigniew, W poszukiwaniu modelu postępowania odpowiadającego naturze administracji publicznej, „Państwo i Prawo” 2015, z. 11
 • Knysiak-Molczyk Hanna, Skutki naruszenia zasady udzielania informacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w: Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi, pod red. Mariana Grzybowskiego, t. 3: Studia prawne, Kraków 2014
 • Kolanowski Tomasz, Sprzedaż nieruchomości – kontrowersyjne źródło przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych – przegląd orzecznictwa, „Glosa” 2015, nr 2
 • Kolanowski Tomasz, Sprzedaż nieruchomości kontrowersyjne źródło przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych (cz. II) – przegląd orzecznictwa, „Glosa” 2015, nr 3
 • Kremer Elżbieta, Kontrola orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych przez sądy administracyjne, „Casus” 2015, nr 75
 • Pietrasz Piotr, Sądowa kontrola pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych w indywidualnych sprawach – aspekt doktrynalny i orzeczniczy (ujęcie krytyczne), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 1
 • Plucińska-Filipowicz Alicja, Strona w sprawie o pozwolenie na budowę (art. 28 ust. 2 PrBudU), „Nieruchomości” 2015, nr 8
 • Przybysz Piotr, Organizacja administracyjnego aparatu egzekucyjnego, w: Organizacja administracji publicznej w perspektywy powierzanych jej zadań, pod red. Tomasza Bąkowskiego, Warszawa 2015
 • Skoczylas Andrzej, Decyzje generalne w kodeksie postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2015, z. 10 (wspólnie z W. Piątkiem)
 • Stelmasiak Jerzy Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, w: Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska, t. 2, pod red. Bartosza Rakoczego, Małgorzaty Szalewskiej, Karoliny Karpus, Toruń 2014 (wspólnie z A. Wilk-Ilewicz)
 • Szustakiewicz Przemysław, Problemy dostępu do informacji publicznej na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 4

 

GLOSY

 • Adamiak Barbara, Glosa do wyroku NSA z 16.11.2012, I FSK 1930/11 [dot. granic trwałości decyzji], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2015, nr 1
 • Chróścielewski Wojciech, Glosa do wyroku NSA z 29.04.2014, II GSK 320/13 [dot. kolizji między dwiema konstrukcyjnymi zasadami ogólnymi postępowania administracyjnego – zasadą dwuinstancyjności i zasadą prawdy obiektywnej], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2015, nr 2
 • Chróścielewski Wojciech, Glosa do wyroku NSA z 24.04.2015, I FSK 1881/14 [dot. zagadnienia przewlekłości postępowania; konieczności uzasadnienia, że zastój procesowy miał miejsce z naruszeniem prawa], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2015, nr 12
 • Czerwiński Wiesław, Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 23.06.2014, II SA/Wa 295/14 [dot. nieważności decyzji rektora odmawiającej przyznania stypendium doktoranckiego], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2015, nr 4
 • Krawczyk Agnieszka, Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 13.01.2014, II GPS 3/13 [dot. dopuszczalności drogi postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi na postanowienie o odmowie rozpatrzenia sprzeciwu przedsiębiorcy na podjęcie i wykonywanie czynności kontrolnych z naruszeniem prawa], „Państwo i Prawo” 2015, z. 11
 • Masternak-Kubiak Małgorzata, Glosa do wyroku TK z 11.03.2015, P 4/14 [dot. zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o grach hazardowych], „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 5
 • Przybysz Piotr, Glosa do wyroku składu siedmiu sędziów NSA z 13.04.2015, I OPS 4/14 [dot. tematyki związanej z kosztami usunięcia pojazdu z drogi i wynagrodzeniem dla właściciela parkingu], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2015, nr 12
 • Szustakiewicz Przemysław, Glosa do wyroku NSA z 8.08.2012, I OSK 2012/13 [dot. problematyki przyznania statusu weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa], „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2015, nr 1
 • Szustakiewicz Przemysław, Glosa do wyroku NSA z 14.12.2012, I OSK 2208/12 [dot. pierwszeństwa regulacji ustawy o ochronie danych osobowych przed ustawą o dostępie do informacji publicznej], „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 2
 • Szustakiewicz Przemysław, Glosa do wyroku NSA z 25.04.2014, I OSK 2499/13 [dot. wzajemnych relacji pomiędzy ustawą o dostępie do informacji publicznej a ustawą o ochronie danych osobowych], „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 5