Wybrane publikacje naukowe

Wybrane publikacje naukowe sędziów sądów administracyjnych

 

2018

 

KSIĄŻKI

 • Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, pod red. Dominika Gajewskiego, autorzy: Dominik Gajewski, Jadwiga Glumińska – Pawlic, Mariusz Golecki, Aleksander Werner, Warszawa 2018
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, pod red. Romana Hausera, Marka Wierzbowskiego, wyd. 5, Warszawa 2018
 • Metodyka pracy w sądach administracyjnych, pod red. Romana Hausera i Janusza Drachala, autorzy: Dorota Chromicka, Agnieszka Jendrzejewska, Michał Kowalski, Wojciech Sawczuk, Piotr Wróbel, wyd. 2, Warszawa 2018
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, pod red. Zygmunta Niewiadomskiego, wyd. 10, Warszawa 2018
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, pod red. Romana Hausera i Andrzeja Skoczylasa, autorzy: Roman Hauser, Zbigniew Leoński, Andrzej Skoczylas, Wojciech Sawczyn, Wojciech Piątek, Jan Olszanowski, wyd. 9 zmienione i uzupełnione, Warszawa 2018
 • Prawo budowlane. Komentarz, pod red. Zygmunta Niewiadomskiego, wyd. 8, Warszawa 2018
 • System prawa administracyjnego, pod red. Romana Hausera, Zygmunta Niewiadomskiego, Andrzeja Wróbla, t. 8A, Publiczne prawo gospodarcze, autorzy: Michał Biliński, Rafał Blicharz, Tomasz Długosz, Jan Grabowski, Krzysztof Horubski, Karol Kiczka, Leon Kires, Tadeusz Kocowski, Marek Szydło, Anna Walaszek-Pyzioł, Artur Żurawik, wyd. 2, Warszawa 2018
 • System prawa administracyjnego, pod red. Romana Hausera, Zygmunta Niewiadomskiego, Andrzeja Wróbla, t. 8B, Publiczne prawo gospodarcze, autorzy: Rafał Blicharz, Tomasz Długosz, Jan Grabowski, Krzysztof Horubski, Michał Kania, Karol Kiczka, Leon Kieres, Mirosław Pawełczyk, Mariusz Swora, Marek Szydło, Anna Walaszek-Pyzioł, Tadeusz Włudyka, Artur Żurawik, wyd. 2, Warszawa 2018
 • System Prawa Administracyjnego Procesowego. Zasady ogólne postępowania administracyjnego, t. 2, p. red. G. Łaszczycy, A. Matana, W. Piątka, J.P. Tarno, Warszawa, 2018
 • Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo, pod red. Zofii Duniewskiej, Artura Krakały, Małgorzaty Stahl, autorzy (m.in.) Piotr Korzeniowski, Małgorzata Stahl, Magdalena Sieniuć, Iwona Niżnik – Dobosz, Mirosław Wincenciak, Warszawa 2018
 • Chróścielewski Wojciech, Tarno Jan Paweł, Dańczak Paweł, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, wyd. 7, Warszawa 2018
 • Dauter Bogusław, Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego, wyd. 6, Warszawa 2018
 • Dauter Bogusław, Andrzej Kabat, Małgorzata Niezgódka – Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. 7, Warszawa 2018
 • Jaśkowska Małgorzata, Wróbel Andrzej, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 7, Warszawa, 2018
 • Opaliński Bartłomiej, Rogalski Maciej, Szustakiewicz Przemysław, Ustawa o Straży Granicznej. Komentarz, Warszawa 2018
 • Zubrzycki Janusz, Leksykon VAT, Wrocław 2018

 

ARTYKUŁY

 • Adamiak Barbara, Dekodyfikacja nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego, w: Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, Warszawa 2018
 • Adamiak Barbara, Domniemanie prawidłowości milczącego załatwienia sprawy, w: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa, Wrocław 2018
 • Adamiak Barbara, Współczesne gwarancje prawne pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy indywidualnej w drodze decyzji administracyjnej, w: Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, Warszawa 2018
 • Chlebny Jacek, Ryms Włodzimierz, Wpływ Sędziego Janusza Borkowskiego na rozwój orzecznictwa sądowego w sprawach administracyjnych, w: Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, Warszawa 2018
 • Chlebny Jacek, Zagadnienia procesowe związane ze współdziałaniem organów w postępowaniu w sprawie o uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego, w: Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, Warszawa 2018
 • Chróścielewski Wojciech, Niektóre zagadnienia związane z funkcjonowaniem Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018, nr 1
 • Chróścielewski Wojciech, Zbigniew Kmieciak, Jan Paweł Tarno, Profesor Janusz Borkowski – naukowiec i sędzia, w: Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, Warszawa 2018
 • Chróścielewski Wojciech, Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego a sądowa kontrola decyzji administracyjnych, w: Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, Warszawa 2018
 • Cudak Arkadiusz, Legitymacja oraz termin do zgłoszenia żądania wyłączenia spod egzekucji administracyjnej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018, nr 1
 • Czarnik Zbigniew, Mikolik Maria, Status prawny podmiotu realizującego łączność publiczną jako inwestycję celu publicznego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018, nr 3
 • Czarnik Zbigniew, Żukowski Ludwik, Wybrane problemy postępowania sądowoadministracyjnego – kilka uwag de lege ferenda w: Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, Warszawa 2018
 • Hauser Roman, Skoczylas Andrzej, Kwestia stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy deliktu administracyjnego na gruncie unormowań Kodeksu postępowania administracyjnego, w: Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, Warszawa 2018
 • Hauser Roman, Szustkiewicz Marta, Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach niektórych uchwał samorządu terytorialnego na przykładzie regulaminu usług cmentarnych. Skutki dla konkurencji, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018, nr 2
 • Hauser Roman, Szustkiewicz Marta, Przepisy ograniczające konkurencję w aktach prawa miejscowego, w: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa, Wrocław 2018
 • Hauser Roman, Szustkiewicz Marta, Racjonalność i skuteczność planowania na przykładzie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, nr 3
 • Hauser Roman, Piątek Wojciech, O potrzebie stosowania uproszczeń w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w: Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, Warszawa 2018
 • Jaśkowska Małgorzata, Nadużycie publicznego prawa podmiotowego jako przesłanka ograniczenia dostępu do sądu w sprawach z zakresu informacji publicznej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018, nr 1
 • Jaśkowska Małgorzata, Kodyfikacja administracyjnych postępowań uproszczonych – postulaty de lege ferenda, w: Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, Warszawa 2018
 • Jaśkowska Małgorzata, Postępowanie w sprawie dostępu do informacji publicznej na wniosek jako rodzaj procedury hybrydowej, w: Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, Warszawa 2018
 • Kabat Andrzej, Postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego, w: Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, Warszawa 2018
 • Kmieciak Zbigniew, Oblicza nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego (w odpowiedzi prof. Janowi Zimmermannowi), „Państwo i Prawo” 2018, z. 2
 • Kręcisz Wojciech, Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie P 5/14 dla zakresu kognicji sądów administracyjnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018, nr 2
 • Plucińska-Filipowicz Alicja, Zgoda na realizację przedsięwzięcia stanowiącego inwestycję budowlaną a postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w: Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, Warszawa 2018
 • Popowska Bożena, Nowe procedury publicznego prawa gospodarczego. Problem gwarancji procesowych dla podmiotów działalności gospodarczej, w: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa, Wrocław 2018
 • Popowska Bożena, Prawo działalności gospodarczej wobec wymogów dobrej administracji, w: Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, Warszawa 2018
 • Sawuła Robert, W poszukiwaniu modelu decyzji kasacyjnej organu odwoławczego w ogólnym postępowaniu administracyjnym, w: Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, Warszawa 2018
 • Stahl Małgorzata, Sankcje administracyjne po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, w: Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, Warszawa 2018
 • Stelmasiak Jerzy, Uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego jako swoiste źródła prawa ochrony środowiska, w: Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, Warszawa 2018
 • Trzciński Janusz, Rzeczpospolita Polska dobrem wspólnym wszystkich obywateli, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, nr 1

  ·

GLOSY

 • Chróścielewski Wojciech, Glosa do wyroku NSA 1.03.2016, I OSK 144/15 [dot. instytucji wyłączenia w postępowaniu administracyjnym w celu zapewnienia bezstronności orzekania; ponownego rozpoznania sprawy], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2018, nr 1
 • Szustakiewicz Przemysław, Glosa do wyroku NSA z 18.10.2017 r., I OSK 3521/15 [dot. formy wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz żądania udostępnienia korespondencji ], „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018, nr 3

 

2017

 

KSIĄŻKI

 • Adamiak Barbara, Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2017
 • Orzecznictwo w sprawach podatkowych, pod red. Wojciecha Morawskiego, Jana Rudowskiego, Bogumiła Brzezińskiego, Warszawa 2017
 • Partycypacja w postępowaniu administracyjnym w kierunku uspołecznienia interesu prawnego, pod red. Zbigniewa Kmieciaka, Warszawa 2017
 • Polskie sądownictwo administracyjne – zarys systemu, wyd. 2, pod red. Zbigniewa Kmieciaka, Warszawa 2017
 • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. 5, pod red. Romana Hausera, Marka Wierzbowskiego, Warszawa 2017
 • System prawa administracyjnego, pod red. Romana Hausera, Zygmunta Niewiadomskiego, Andrzeja Wróbla, t. 7, Prawo administracyjne materialne, autorzy: Zofia Duniewska, Marek Górski, Jacek Jagielski, Joanna Kierzkowska, Dariusz Kijowski, Henryk Nowicki, Jerzy Stelmasiak, Małgorzata Szalewska, Marian Zdyb, wyd. 2, Warszawa 2017
 • System prawa administracyjnego, pod red. Romana Hausera, Zygmunta Niewiadomskiego, Andrzeja Wróbla, t. 9, Prawo procesowe administracyjne, autorzy: Barbara Adamiak, Janusz Borkowski, Agnieszka Krawczyk, Wojciech Sawczyn, Magdalena Sieniuć, Andrzej Skoczylas, Andrzej Wróbel, wyd. 3, Warszawa 2017
 • System prawa administracyjnego procesowego, pod red. Grzegorza Łaszczycy, Andrzeja Matana, t. 1, Zagadnienia ogólne, autorzy: Iwona Bogucka, Jacek Chlebny, Piotr Dobosz, Wojciech Jakimowicz, Marek Kamiński, Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan, Wojciech Organiściak, Sławomir Tkacz, Warszawa 2017

 

ARTYKUŁY

 • Adamiak Barbara, Refleksje o wpływie administracyjnego prawa procesowego na formę działania administracji publicznej, w: O prawie administracyjnym i administracji refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl, pod red. Barbary Jaworskiej-Dębskiej, Piotra Korzeniowskiego, Zofii Duniewskiej, Michała Kasińskiego, Ewy Olejniczak-Szałowskiej, Ryszardy Michalskiej-Badziak, Łódź 2017
 • Bogucki Stanisław, Legitymacja do złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w przypadku wspólników spółki cywilnej planujących jej przekształcenie w spółkę handlową, „Procedury Administracyjne i Podatkowe” 2017, nr 2
 • Bogucki Stanisław, Winiarski Krzysztof, Zakres pełnomocnictwa ogólnego w Ordynacji podatkowej, „Procedury Administracyjne i Podatkowe” 2017, nr 3
 • Chróścielewski Wojciech, Zmiany w administracyjnym postępowaniu odwoławczym w świetle projektu nowelizacji k.p.a. z dnia 29 grudnia 2016 r., w: O prawie administracyjnym i administracji refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl, pod red. Barbary Jaworskiej-Dębskiej, Piotra Korzeniowskiego, Zofii Duniewskiej, Michała Kasińskiego, Ewy Olejniczak-Szałowskiej, Ryszardy Michalskiej-Badziak, Łódź 2017
 • Chróścielewski Wojciech, Związanie organu administracji publicznej własną decyzją a możliwość dokonania jej autoweryfikacji, „Państwo i Prawo” 2017, z. 5
 • Cudak Arkadiusz, Bezstronność sędziego sądu administracyjnego, w: Aksjologia prawa administracyjnego, pod red. Jana Zimmermanna, t. 2, Warszawa 2017
 • Gronowski Stanisław, Ustawodawstwo antymonopolowe w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, w: Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu, pod red. Macieja Bernatta, Agaty Jurkowskiej – Gomułki, Moniki Namysłowskiej, Anny Piszcz, Warszawa 2017
 • Hauser Roman, Nadzór nad legalnością działalności samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, w: O prawie administracyjnym i administracji refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl, pod red. Barbary Jaworskiej-Dębskiej, Piotra Korzeniowskiego, Zofii Duniewskiej, Michała Kasińskiego, Ewy Olejniczak-Szałowskiej, Ryszardy Michalskiej-Badziak, Łódź 2017
 • Hauser Roman, Przesłanki wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w: Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, pod red. Michała Tomalaka, Warszawa 2017
 • Jakimowicz Wojciech, O tzw. merytorycznych kompetencjach orzeczniczych sądów administracyjnych określonych w art. 145A § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, „Casus” 2017, nr 85
 • Kabat Andrzej, Orzeczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego uwzględniające skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, w: Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, pod red. Michała Tomalaka, Warszawa 2017
 • Kmieciak Zbigniew, Idea kodyfikacji postępowania administracyjnego z perspektywy państw postsocjalistycznych, „Państwo i Prawo” 2017, z. 9
 • Kręcisz Wojciech, O zbiegu (kolizji) postępowań administracyjnych w sprawach regulowanych ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2017, nr 2
 • Kręcisz Wojciech, W kwestii charakteru prawnego uchwały rady gminy o zatwierdzeniu taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2017, nr 5
 • Olszanowski Jan, Skoczylas Andrzej, Aksjologiczne podstawy instancyjności sądownictwa administracyjnego, w: Aksjologia prawa administracyjnego, pod red. Jana Zimmermanna, t. 2, Warszawa 2017
 • Pietrasz Piotr, Sprawiedliwość proceduralna a informatyzacja postępowania przed sądami administracyjnymi, w: Aksjologia prawa administracyjnego, pod red. Jana Zimmermanna, t. 2, Warszawa 2017
 • Popowska Bożena, Zadania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wobec operatorów pocztowych, środki i prawne formy ich realizacji – ile „regulacji” w działaniach regulatora, w: Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu, pod red. Macieja Bernatta, Agaty Jurkowskiej – Gomułki, Moniki Namysłowskiej, Anny Piszcz, Warszawa 2017
 • Presnarowicz Sławomir, W razie wątpliwości na korzyść obywatela, czyli dlaczego nie wprowadzono zasady in dubio pro tributario do polskiej ordynacji podatkowej, „Procedury Administracyjne i Podatkowe” 2017, nr 1
 • Przybysz Piotr, Aksjologiczne podstawy postępowania egzekucyjnego, w: Aksjologia prawa administracyjnego, pod red. Jana Zimmermanna, t. 1, Warszawa 2017
 • Sawuła Robert, Polskie sądy administracyjne w państwie prawa, w: Aksjologia prawa administracyjnego, pod red. Jana Zimmermanna, t. 2, Warszawa 2017
 • Sieniuć Magdalena, Wartości leżące u podstaw modelu sądowej kontroli administracji publicznej, w: Aksjologia prawa administracyjnego, pod red. Jana Zimmermanna, t. 2, Warszawa 2017
 • Stelmasiak Jerzy, Kontrola aktów prawa miejscowego sejmiku województwa w zakresie ochrony przyrody w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, w: O prawie administracyjnym i administracji refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl, pod red. Barbary Jaworskiej-Dębskiej, Piotra Korzeniowskiego, Zofii Duniewskiej, Michała Kasińskiego, Ewy Olejniczak-Szałowskiej, Ryszardy Michalskiej-Badziak, Łódź 2017
 • Wincenciak Mirosław, Aksjologia sankcji administracyjnej a przedawnienie jej wymierzenia lub wykonania, w: Aksjologia prawa administracyjnego pod red. Jana Zimmermanna, t. 1, Warszawa 2017
 • Zirk-Sadowski Marek, Relacje pomiędzy sądami administracyjnymi a sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, w: Aksjologia prawa administracyjnego pod red. Jana Zimmermanna, t. 2, Warszawa 2017

 

GLOSY

 • Chróścielewski Wojciech, Glosa do wyroku NSA z 21.06.2016, II GSK 381/15 [dot. problemu wyłączenia członka zarządu województwa od rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 4
 • Gomułowicz Andrzej, Glosa do wyroku NSA z 3.08.2016, II FSK 1968/14 [dot. zagadnienia umorzenia zaległości podatkowej w kontekście ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 6
 • Hanusz Antoni, Gontarczyk-Skowrońska Marta, Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 1.02.2016, II FPS 5/15 [dot. nagród i premii dla pracowników w kontekście podatku dochodowego od osób prawnych i kosztów uzyskania przychodu], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 5
 • Kmieciak Zbigniew, Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 27.06.2016, I FPS 1/16 [dot. koncepcji ruchomego terminu do wniesienia skargi sądowej w przypadku uprzedniego skierowania do właściwego organu wezwania do usunięcia naruszenia prawa], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 3
 • Kmieciak Zbigniew, Glosa do postanowienia NSA z 25.04.2017, I OSK 126/17 [dot. niedopuszczalności skargi do sądu administracyjnego na odmowę publikacji przez Prezesa RM wyroku Trybunału Konstytucyjnego], „Monitor Prawniczy” 2017, nr 13
 • Kmieciak Zbigniew, Glosa do wyroku NSA z 17.01.2017, II OSK 968/15 [dot. przymiotu strony postępowania administracyjnego], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 12
 • Przybysz Piotr, Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 19.12.2016, II FPS 3/16 [dot. stwierdzenia, że w sprawach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi rada gminy nie może przenieść kompetencji z organu wykonawczego gminy na organ wykonawczy jednostki pomocniczej gminy oraz na organy innych jednostek i podmiotów], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 10
 • Szustakiewicz Przemysław, Glosa do postanowienia NSA z 7.05.2015, I OSK 1118/15 [dot. statusu prawnego strażnika gminnego], „Samorząd Terytorialny” 2017, nr 9

 

2016

 

KSIĄŻKI

 • Adamiak Barbara, Borkowski Janusz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 14, Warszawa 2016
 • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, pod red. Andrzeja Skoczylasa, Przemysława Szustakiewicza, Warszawa 2016
 • Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, pod red. Małgorzaty Stahl, Warszawa 2016
 • Specyfika postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, pod red. Jana P. Tarno, Adama Szota, Piotra Pokornego, Lublin 2016
 • Dostęp do informacji publicznej, pod red. Przemysława Szustakiewicza, autorzy: Anna Augustyniak, Katarzyna Golat, Kamila Kędzierska, Maciej Kiełbowski, Michał Kotarba, Sebastian Kowalski-Paszko, Arkadiusz Matusiak, Bartłomiej Opaliński, Barbara Pietrzak, Dariusz Zalewski, wyd. 2, Warszawa 2016
 • Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym, t. 1, pod red. Stefana Babiarza, autorzy: Ryszard Pęk, Stefan Babiarz, Adam Bieranowski, Ewa Stefańska, Tomasz Kolanowski, Maciej Jaśkiewicz, Warszawa 2016
 • System Prawa Administracyjnego, pod red. Romana Hausera, Zbigniewa Niewiadomskiego, Andrzeja Wróbla, t. 10: Sądowa kontrola administracji publicznej, autorzy: Katarzyna Celińska-Grzegorczyk, Wojciech Chróścielewski, Roman Hauser, Zbigniew Kmieciak, Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, Andrzej Skoczylas, Jan P. Tarno, wyd. 2, Warszawa 2016
 • System Prawa Administracyjnego, pod red. Romana Hausera, Zbigniewa Niewiadomskiego, Andrzeja Wróbla, t. 12: Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji, autorzy: Ewa Bagińska, Jerzy Parchomiuk, wyd. 2, Warszawa 2016
 • System Prawa Administracyjnego, pod red. Romana Hausera, Zbigniewa Niewiadomskiego, Andrzeja Wróbla, t. 13: Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, autorzy: Hubert Izdebski, Tomasz Barankiewicz, Iwona Bogucka, Tatiana Chauvin, Dagmar Długosz, Bogusław Przywora, Paweł Skuczyński, Sebastian Sykuna, Warszawa 2016

 

ARTYKUŁY

 • Adamiak Barbara, Administracja publiczna pod rządami prawa a rozporządzalność jednostki prawem do obrony, w: Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, pod red. Jerzego Korczaka, Wrocław 2016
 • Adamiak Barbara, Przestępstwo zdarzeniem prawnym utraty praw nabytych na podstawie decyzji administracyjnej, w: Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach. Zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe. Księga jubileuszowa Marka Bojarskiego, t. 2, Wrocław 2016
 • Adamiak Barbara, Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego w świetle zmian struktury organizacyjnej organów administracji publicznej. Miejsce zasady dwuinstancyjności w systemie gwarancji praw jednostki, w: Jednostka wobec działań administracji publicznej, pod red. Elżbiety Ury, Elżbiety Feret, Stanisława Pieprznego, Rzeszów 2016
 • Celińska-Grzegorczyk Katarzyna, Roman Hauser, Działalność uchwałodawcza Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, w: Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana sędziemu Jackowi Gudowskiemu, Warszawa 2016
 • Chróścielewski Wojciech, Przepisy porządkowe w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym – racjonalne odmienności czy nieuzasadnione zróżnicowanie rozwiązań prawnych?, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2016, nr 2
 • Chróścielewski Wojciech, Konsekwencje prawne złożenia odwołania przez osobę, która nie jest stroną postępowania administracyjnego, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2016, nr 5
 • Chróścielewski Wojciech, Wojewódzkie kolegia administracyjne – nowe organy odwoławcze w postępowaniu administracyjnym, „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2016, nr 4
 • Czerwiński Wiesław, Postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - analiza rozbieżności i propozycje zmian, "Radca prawny. Zeszyty Naukowe" 2016, nr 2
 • Dąbek Dorota, Sądowa kontrola i ochrona samorządu województwa - ocena istniejących regulacji i propozycje zmian, "Samorząd Terytorialny" 2016, nr 7/8
 • Dumas Anna, Sankcje w polskim prawie podatkowym (wybrane zagadnienia), w: Sądownictwo administracyjne w Polsce i Czechach. Wybrane zagadnienia omawiane w ramach polsko-czeskiej współpracy sędziów sądów administracyjnych w latach 2012–2015, Warszawa 2016
 • Golec Sylwester, Korzystanie z zasad prawa jako argumentu uzasadniającego zastosowanie analogii w sprawie podatkowej, "Przegląd Podatkowy" 2016, nr 7
 • Groński Paweł, Kontrola sądowa aktów planowania przestrzennego w Polsce, cz. 2, w: Sądownictwo administracyjne w Polsce i Czechach. Wybrane zagadnienia omawiane w ramach polsko-czeskiej współpracy sędziów sądów administracyjnych w latach 2012–2015, Warszawa 2016
 • Hanusz Antoni, Urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego w Polsce oraz ich sądowoadministracyjna kontrola, w: Sądownictwo administracyjne w Polsce i Czechach. Wybrane zagadnienia omawiane w ramach polsko-czeskiej współpracy sędziów sądów administracyjnych w latach 2012–2015, Warszawa 2016
 • Hauser Roman, Wykładnia przepisów konstytucji w orzecznictwie sądów administracyjnych. Zagadnienia wybrane, w: Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, pod red. Marka Smolaka, Warszawa 2016
 • Jakimowicz Wojciech, Kilka uwag na temat metod regulacji intertemporalnej w kontekście sytuacji prawnej jednostki, w: Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, pod red. Jerzego Korczaka, Wrocław 2016
 • Jaśkowska Małgorzata, Wybrane problemy dostępu do informacji publicznej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2016, nr 6
 • Kmieciak Zbigniew, Dylematy reformy prawa o postępowaniu administracyjnym, „Państwo i Prawo” 2016, z. 1
 • Kmieciak Zbigniew, Skarżący w postępowaniu administracyjnym - słabsza strona stosunku prawnego, w: Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, pod red. Marii Boratyńskiej, Warszawa 2016
 • Kmieciak Zbigniew, Wegner-Kowalska Joanna, O ułomności formuły sądowej kontroli uznania administracyjnego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 5
 • Krawczyk Agnieszka, Perspektywy unifikacji postępowania administracyjnego, w: Leges ab omnibus intellegi debent. Księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji, pod red. Wojciecha Brzozowskiego, Adama Krzywonia, Warszawa 2015
 • Masternak-Kubiak Małgorzata, Rola sądu administracyjnego w procesie zarządzania referendum lokalnego, w: Aktualne problemy referendum, pod red. Beaty Tokaj, Anny Fei-Paszkiewicz, Bogusława Banaszaka, Warszawa 2016
 • Nasierowska Grażyna, Ewolucja polskiego systemu sądownictwa administracyjnego – ostatnie 20 lat, w: Sądownictwo administracyjne w Polsce i Czechach. Wybrane zagadnienia omawiane w ramach polsko-czeskiej współpracy sędziów sądów administracyjnych w latach 2012–2015, Warszawa 2016
 • Pietrasz Piotr, Konstytucyjne uwarunkowania informatyzacji postępowania przed sądami administracyjnymi, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2016, nr 2
 • Stelmasiak Jerzy, Spory kompetencyjne i spory o właściwość w zakresie ochrony środowiska w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, w: Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, pod red. Jerzego Korczaka, Wrocław 2016
 • Szustakiewicz Przemysław, Definicja informacji publicznej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, "Przegląd Prawa Publicznego" 2016, nr 10
 • Tarno Jan P., Nadużywanie prawa do skargi kasacyjnej przez organy administracji publicznej, w: Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, pod red. Marii Boratyńskiej, Warszawa 2016
 • Wincenciak Mirosław, Sankcje administracyjne w prawie polskim – pojęcie, typologia, zagadnienia węzłowe, w: Sądownictwo administracyjne w Polsce i Czechach. Wybrane zagadnienia omawiane w ramach polsko-czeskiej współpracy sędziów sądów administracyjnych w latach 2012–2015, Warszawa 2016
 • Trzciński Janusz, Znaczenie autonomicznej wykładni konstytucji na przykładzie orzecznictwa sądów administracyjnych, w: Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, pod red. Marka Smolaka, Warszawa 2016
 • Zirk-Sadowski Marek, Grzybowski Tomasz, Udział sądów najwyższych w legitymizacji polskiego porządku prawnego, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2016, nr 5
 • Zirk-Sadowski Marek, Tożsamość konstytucyjna sądów administracyjnych, w: Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, pod red. Marka Smolaka, Warszawa 2016
 • Zyglewska Teresa, Kontrola sądowa aktów planowania przestrzennego w Polsce, cz. 1, w: Sądownictwo administracyjne w Polsce i Czechach. Wybrane zagadnienia omawiane w ramach polsko-czeskiej współpracy sędziów sądów administracyjnych w latach 2012–2015, Warszawa 2016

 

GLOSY

 • Chróścielewski Wojciech, Glosa do wyroku NSA z 27.10.2015, II OSK 269/15 [dot. skutku odmowy pozytywnego załatwienia zgłoszenia o dokonanie wpisu do rejestru związków międzygminnych], "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2016, nr 7/8
 • Kmieciak Zbigniew, Glosa do uchwały NSA z 22 IX 2014, II GPS 1/14 [dot. przyznania izbie notarialnej statusu strony w postępowaniu w sprawie powołania lub odwołania notariusza], „Państwo i Prawo” 2016
 • Kręcisz Wojciech, Glosa do postanowienia NSA z 30.12.2014, II OSK 3070/14 [dot. referendum lokalnego], „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2016, nr 1
 • Pietrasz Piotr, Glosa do wyroku NSA z 6 XI 2015, I GSK 580/15, [dot. problematyki podstawy opodatkowania produkcji piwa podatkiem akcyzowym], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2016, nr 6
 • Rząsa Grzegorz, Glosa do postanowienia NSA z 21.04.2015, II GSK 323/14 [dot. problematyki unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2016, nr 4
 • Skoczylas Andrzej, Piątek Wojciech, Glosa do wyroku WSA w Krakowie z 18/08.2015, II SA/Kr 1691/14 [dot. nieważności postępowania sądowoadministracyjnego i względnej dewolutywności skargi kasacyjnej], "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2016, nr 7/8
 • Szustakiewicz Przemysław, Glosa do wyroku NSA z 22 V 2015, I OSK 2208/13 [dot. wliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do wysługi lat funkcjonariusza Policji], „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2016, nr 1
 • Szustakiewicz Przemysław, Glosa do wyroku NSA z 04.08.2015, I OSK 1638/14 [dot. określenia sposobu zachowania się podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji w sytuacji nieposiadania jej; stosowania ustawy z dnia 6 września 2001 r., gdy informacja może być uzyskana w innym trybie], "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2016, nr 4

  

2015

 

KSIĄŻKI

 • Borkowski Janusz, Adamiak Barbara, Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych, wyd. 3, Warszawa 2015
 • Knysiak-Sudyka Hanna, Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo, wyd. 3, Warszawa 2015
 • Mudrecki Artur, Rzetelny proces podatkowy, Warszawa 2015
 • Przybysz Piotr, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, wyd. 7, Warszawa 2015
 • Prawotwórstwo sądów administracyjnych, pod red. Tomasza Bąkowskiego, Jana P. Tarno, Warszawa 2015
 • Internacjonalizacja administracji publicznej, pod red. Zbigniewa Czarnika, Jerzego Posłusznego, Ludwika Żukowskiego, Warszawa 2015
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, pod red. Hanny Knysiak-Molczyk, autorzy: Anna Golęba, Tadeusz Kiełkowski, Kamil Klonowski, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska, Warszawa 2015
 • Postępowanie administracyjne, pod red. Tadeusza Wosia, wyd. 2, Warszawa 2015
 • Postępowanie sądowoadministracyjne w praktyce, pod red. Stefana Babiarza, Warszawa 2015
 • Proces inwestycji budowlanych. Zagadnienia prawne, pod red. Alicji Plucińskiej-Filipowicz, Marka Wierzbowskiego, Warszawa 2015

 

ARTYKUŁY

 • Adamiak Barbara, Refleksje na temat dopuszczalności postępowania administracyjnego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 5
 • Adamiak Barbara, Instytucja samorządowych kolegiów odwoławczych stała się istotnym elementem systemu gwarancji praworządności działania organów samorządu terytorialnego, „Casus” 2015, nr 79
 • Adamiak Barbara, O potrzebie jednolitości koncepcji strony postępowania administracyjnego, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2015, nr 100
 • Adamiak Barbara, Przestępstwo przesłanką wadliwości decyzji administracyjnej, w: Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz, pod red. Marka Bojarskiego, Joanny Brzezińskiej, Katarzyny Łucarz, Wrocław 2015
 • Brolik Jacek, Doręczanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego – znaczenie prawne doręczenia – przegląd orzecznictwa, „Glosa” 2015, nr 1
 • Chróścielewski Wojciech, Opłaty od środków zaskarżenia – propozycje zmiany przepisów dotyczących opłat i kosztów postępowania administracyjnego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 4
 • Chróścielewski Wojciech, Kasacyjny czy reformacyjny model administracyjnego postępowania odwoławczego?, „Państwo i Prawo” 2015, z. 1
 • Chróścielewski Wojciech, Spory wokół instytucji wyłączenia pracownika organu administracji i samego organu w orzecznictwie sądowym, „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2015, nr 3
 • Dumas Anna, Samorządowe kolegium odwoławcze – organ podatkowy w świetle ordynacji podatkowej, „Casus” 2015, nr 75
 • Hanusz Antoni, Urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego w Polsce oraz ich sądowoadministracyjna kontrola, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 6
 • Hauser Roman, Odrębność władzy sądowniczej w doktrynie i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego – zagadnienia wybrane, „Krajowa Rada Sądownictwa. Kwartalnik” 2015, nr 1
 • Hauser Roman, Konstytucyjna zasada niezawisłości sędziowskiej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 1
 • Hauser Roman, Orzecznictwo sądowoadministracyjne w sprawach samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 3
 • Hauser Roman, Skoczylas Andrzej Środki odwoławcze w postępowaniu sądowoadministracyjnym w świetle ustawy nowelizującej z dnia 9 kwietnia 2015 r. – analiza najistotniejszych zmian, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 4 (wspólnie z W. Piątkiem)
 • Hauser Roman Wniosek o unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2015, z. 2 (wspólnie z W. Piątkiem)
 • Kabat Andrzej, Rzecznik Praw Obywatelskich w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (zagadnienia wybrane), w: Meandry prawa karnego i kryminalistyki. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanisława Pikulskiego, pod red. Jerzego Kasprzaka, Wojciecha Cieślaka, Izabeli Nowickiej, Szczytno 2015
 • Kisielewicz Andrzej, Wygaśnięcie mandatu samorządowego w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, w: System oświaty – wygaszanie mandatów – finanse JST. Problematyka kontroli i nadzoru w świetle teorii i praktyki, pod red. Dawida Sześciło, Warszawa 2015
 • Krawczyk Agnieszka, Umowa administracyjna w kodeksie postępowania administracyjnego (propozycje regulacji), „Państwo i Prawo” 2015, z. 2
 • Kmieciak Zbigniew, Idea procedur administracyjnych trzeciej generacji (na przykładzie postępowania w sprawach dofinansowania projektów w ramach programów operacyjnych), „Państwo i Prawo” 2015, z. 5
 • Kmieciak Zbigniew, Samorządowe kolegia odwoławcze a formuła instancyjności postępowania administracyjnego (na tle prawnoporównawczym), „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 6
 • Kmieciak Zbigniew, Merytoryczne orzekanie przez sądy administracyjne w świetle konstytucyjnej zasady podziału władz, „Przegląd Legislacyjny” 2015, nr 2
 • Kmieciak Zbigniew, O merytorycznym orzekaniu przez sądy administracyjne raz jeszcze, "Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa" 2015, nr 4
 • Kmieciak Zbigniew, Współczesna formuła ochrony interesów w prawie administracyjnym (aspekt procesowy), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 2
 • Kmieciak Zbigniew, W poszukiwaniu modelu postępowania odpowiadającego naturze administracji publicznej, „Państwo i Prawo” 2015, z. 11
 • Kmieciak Zbigniew, O merytorycznym orzekaniu przez sądy administracyjne raz jeszcze, „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa” 2015, nr 4
 • Kmieciak Zbigniew, Komentarz do założeń projektu nowego Kodeksu postępowania administracyjnego przygotowanego przez zespół ekspercki powołany decyzją Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego nr 8 z dnia 10 października 2012 r., „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2015, nr 3
 • Knysiak-Molczyk Hanna, Skutki naruszenia zasady udzielania informacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w: Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi, pod red. Mariana Grzybowskiego, t. 3: Studia prawne, Kraków 2014
 • Kolanowski Tomasz, Sprzedaż nieruchomości – kontrowersyjne źródło przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych – przegląd orzecznictwa, „Glosa” 2015, nr 2
 • Kolanowski Tomasz, Sprzedaż nieruchomości kontrowersyjne źródło przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych (cz. II) – przegląd orzecznictwa, „Glosa” 2015, nr 3
 • Kremer Elżbieta, Kontrola orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych przez sądy administracyjne, „Casus” 2015, nr 75
 • Pietrasz Piotr, Sądowa kontrola pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych w indywidualnych sprawach – aspekt doktrynalny i orzeczniczy (ujęcie krytyczne), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 1
 • Plucińska-Filipowicz Alicja, Strona w sprawie o pozwolenie na budowę (art. 28 ust. 2 PrBudU), „Nieruchomości” 2015, nr 8
 • Przybysz Piotr, Organizacja administracyjnego aparatu egzekucyjnego, w: Organizacja administracji publicznej w perspektywy powierzanych jej zadań, pod red. Tomasza Bąkowskiego, Warszawa 2015
 • Skoczylas Andrzej, Decyzje generalne w kodeksie postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2015, z. 10 (wspólnie z W. Piątkiem)
 • Stelmasiak Jerzy Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, w: Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska, t. 2, pod red. Bartosza Rakoczego, Małgorzaty Szalewskiej, Karoliny Karpus, Toruń 2014 (wspólnie z A. Wilk-Ilewicz)
 • Szustakiewicz Przemysław, Problemy dostępu do informacji publicznej na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 4

 

GLOSY

 • Adamiak Barbara, Glosa do wyroku NSA z 16.11.2012, I FSK 1930/11 [dot. granic trwałości decyzji], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2015, nr 1
 • Babiarz Stefan, Glosa do wyroku NSA z 12.02.2014, II FSK 500/12 [dot. zagadnienia opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych], „Rejent” 2015, nr 12
 • Chróścielewski Wojciech, Glosa do wyroku NSA z 29.04.2014, II GSK 320/13 [dot. kolizji między dwiema konstrukcyjnymi zasadami ogólnymi postępowania administracyjnego – zasadą dwuinstancyjności i zasadą prawdy obiektywnej], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2015, nr 2
 • Chróścielewski Wojciech, Glosa do wyroku NSA z 24.04.2015, I FSK 1881/14 [dot. zagadnienia przewlekłości postępowania; konieczności uzasadnienia, że zastój procesowy miał miejsce z naruszeniem prawa], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2015, nr 12
 • Czerwiński Wiesław, Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 23.06.2014, II SA/Wa 295/14 [dot. nieważności decyzji rektora odmawiającej przyznania stypendium doktoranckiego], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2015, nr 4
 • Krawczyk Agnieszka, Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 13.01.2014, II GPS 3/13 [dot. dopuszczalności drogi postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi na postanowienie o odmowie rozpatrzenia sprzeciwu przedsiębiorcy na podjęcie i wykonywanie czynności kontrolnych z naruszeniem prawa], „Państwo i Prawo” 2015, z. 11
 • Masternak-Kubiak Małgorzata, Glosa do wyroku TK z 11.03.2015, P 4/14 [dot. zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o grach hazardowych], „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 5
 • Przybysz Piotr, Glosa do wyroku składu siedmiu sędziów NSA z 13.04.2015, I OPS 4/14 [dot. tematyki związanej z kosztami usunięcia pojazdu z drogi i wynagrodzeniem dla właściciela parkingu], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2015, nr 12
 • Szustakiewicz Przemysław, Glosa do wyroku NSA z 8.08.2012, I OSK 2012/13 [dot. problematyki przyznania statusu weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa], „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2015, nr 1
 • Szustakiewicz Przemysław, Glosa do wyroku NSA z 14.12.2012, I OSK 2208/12 [dot. pierwszeństwa regulacji ustawy o ochronie danych osobowych przed ustawą o dostępie do informacji publicznej], „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 2
 • Szustakiewicz Przemysław, Glosa do wyroku NSA z 25.04.2014, I OSK 2499/13 [dot. wzajemnych relacji pomiędzy ustawą o dostępie do informacji publicznej a ustawą o ochronie danych osobowych], „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 5