Postanowienia sygnalizacyjne

Stosownie do art. 155 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w razie stwierdzenia w toku rozpoznawania sprawy istotnych naruszeń prawa lub okoliczności mających wpływ na ich powstanie, skład orzekający sądu może, w formie postanowienia, poinformować właściwe organy lub ich organy zwierzchnie o tych uchybieniach.

Instytucja sygnalizacji jest dodatkowym instrumentem umożliwiającym sądom administracyjnym, wskazywanie na naruszenia przepisów prawa w postępowaniu administracyjnym przez organy administracji publicznej. Organ, który otrzymał postanowienie sygnalizacyjne ma obowiązek je rozpatrzyć i poinformować sąd o swoim stanowisku, a za niezastosowanie się do tych obowiązków, sąd może wymierzyć organowi grzywnę.

2017 r.

  1. Postanowienie WSA w Białymstoku z 18 stycznia 2017 r., sygn. akt I SA/Bk 864/16

2016 r.

  1. Postanowienie WSA w Opolu z 16 grudnia 2016 r., sygn. akt I SA/Op 342/16,
  2. Postanowienie WSA w Poznaniu z 28 grudnia 2016 r., sygn. akt II SA/Po 832/16  
  3. Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 20 grudnia 2016 r., sygn. akt II SA/Bd 1070/16

2015 r.

  1. Postanowienie WSA w Warszawie z 19 czerwca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 2001/14
  2. Postanowienie WSA w Warszawie z 22 października 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 960/15
  3. Postanowienie WSA w Poznaniu z 10 lutego 2015 r., sygn. akt IV SA/Po 29/15
  4. Postanowienie WSA w Opolu z 16 czerwca 2015 r.,  sygn. akt I SA/Op 223/15
  5. Postanowienie WSA w Opolu z 20 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Op 274/15
  6. Postanowienie WSA w Opolu z 20 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Op 273/15