Konferencje, staże zagraniczne

2018 r.

 

6 lutego 2018 r., Kijów (Ukraina)

Sędziowie Izby Finansowej NSA – dr Tomasz Kolanowski – Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby oraz dr Krzysztof Winiarski wzięli udział w charakterze wykładowców w drugiej międzynarodowej konferencji naukowej „Abuse of rights in tax legal relations” („Nadużycie praw w stosunkach prawnopodatkowych”), zorganizowanej przez Ogólnoukraińskie Stowarzyszenie Sędziów Administracyjnych, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki oraz Ukraińskie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych. Polscy sędziowie wygłosili referaty dotyczące instrumentów prawnych zapobiegających unikania opodatkowania w prawie polskim.

 

26 stycznia 2018 r., Strasburg (Francja)

Sędzia NSA Roman Wiatrowski reprezentował, w imieniu Prezesa NSA, polskie sądownictwo administracyjne podczas uroczystej inauguracji kolejnego roku orzeczniczego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, która odbyła się 26 stycznia 2017 r. w Strasburgu. Sędzia wziął również udział w poprzedzającym inaugurację seminarium sędziowskie pt. „Władza i autorytet władzy sądowniczej”. Po seminarium odbyło się uroczyste posiedzenie Trybunału z udziałem Prezesa ETPC Guido Raimondiego oraz Koena Lenaertsa, Prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

16-19 stycznia 2018 r., Valletta (Malta)

Wiceprezes NSA, prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny - Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA uczestniczył w dorocznym spotkaniu koordynacyjnym Europejskiego Urzędu Wsparcia w sprawach Azylowych. Spotkanie było poświęcone omówieniu działalności Urzędu planowanej na rok 2018 i lata następne.

 

2017 r.

 

4-6 grudnia 2017 r., Strasburg (Francja)

W dniach 4-6 grudnia 2017 r. sędzia NSA Małgorzata Miron odbyła wizytę studyjną w Europejskim Trybunale Praw Człowieka (ETPC) oraz w siedzibie Rady Europy, która została zorganizowana przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) w ramach programu wymiany sędziów. W spotkaniu uczestniczyli sędziowie i prokuratorzy z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Program pobytu obejmował wizytę w siedzibie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, prezentację programu HELP Rady Europy a w ramach wizyty w ETPC spotkania z Zastępcą Szefa Kancelarii (Kanclerza) Trybunału, pracownikami Wydziału Prawnego, Badawczego oraz Wydziału ds. Orzecznictwa i Publikacji Kancelarii ETPC. Uczestnicy stażu mieli także okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami funkcjonowania Departamentu Wykonywania Wyroków ETPC,  Komitetu do spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu albo Poniżającemu Traktowaniu lub Karaniu oraz Biura Komisarza Praw Człowieka Rady Europy. Uczestnicy stażu wzięli również udział w charakterze publiczności w rozprawie przed Wielką Izbą ETPC w sprawie dotyczącej stosowania islamskiego prawa religijnego (prawa szariatu) w sprawach spadkowych – Molla Sali przeciwko Grecji (skarga nr 20452/14).

 

6-10 listopada 2017 r.,  Sztokholm (Szwecja)

W dniach 6-10 listopada 2017 r. sędzia NSA Roman Wiatrowski (Izba Finansowa NSA) odbył wizytę stażową w Najwyższym Sądzie Administracyjnym Szwecji w ramach programu wymiany sędziów przygotowanego przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). Podczas pobytu Sędzia złożył również wizytę w Sądzie Najwyższym Szwecji, Apelacyjnym Sądzie Administracyjnym w Sztokholmie, Szwedzkiej Komisji Prawa Podatkowego oraz Szwedzkiej Komisji Parlamentarnej ds. Podatków. W trakcie spotkań z Prezesem, sędziami i pracownikami Najwyższego Sądu Administracyjnego Szwecji omawiano organizację i właściwość tego Sądu, a także prezentowano ścieżkę kariery sędziego w Szwecji. Program stażu objął również udział sędziego NSA w rozprawie przed Najwyższym Sądem Administracyjnym Szwecji. Sędzia NSA Roman Wiatrowski wygłosił ponadto wykład na temat polskiego sądownictwa administracyjnego.

 

19 – 20 października 2017 r., Trewir (Niemcy)

W 2017 r. Akademia Prawa Europejskiego (ERA) obchodzi 25-lecie działalności i z tej okazji w dniach 19 - 20 października 2017 r. w Trewirze odbył się kongres jubileuszowy pod tytułem  „Autorytet prawa UE - czy wciąż w niego wierzymy?”.

Celem spotkania było zidentyfikowanie przyczyn obecnego kryzysu Unii Europejskiej w relacji do słabnącego autorytetu prawa unijnego i jego legitymizacji. Pierwszy dzień Kongresu został poświęcony roli prawodawstwa unijnego oraz perspektywie sądów najwyższych i konstytucyjnych w kontekście autorytetu prawa UE. W trakcie drugiego dnia Kongresu, w ramach trzech równolegle odbywających się roboczych paneli dyskusyjnych, omawiano bieżące wyzwania związane z zapewnieniem zgodności z prawem unijnym i z jego wykonywaniem. Uczestnicy koncentrowali się w szczególności na dotychczas istniejących i nowo powstałych barierach dla zasad rynku jednolitego, na wzrastającym spadku efektywności prawa unijnego w takich obszarach jak Unia Gospodarcza i Walutowa oraz na bieżących zagrożeniach dla rządów prawa w Unii Europejskiej. W ostatniej części spotkania rozpatrywano kwestie związane z kryzysem Unii Europejskiej, jako czynnikiem podważającym autorytet prawa unijnego.

Na Kongresie Naczelny Sąd Administracyjny był reprezentowany przez prof. Jana Pawła Tarno - sędziego Izby Ogólnoadministracyjnej NSA.

 

17 – 19 października 2017 r., Wilno (Litwa)

W dniach 17-19 października Prezes NSA, prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, Wiceprezesi NSA: Maria Wiśniewska - Dyrektor Biura Orzecznictwa oraz Janusz Drachal - Prezes Izby Gospodarczej wraz z delegacją zostali przyjęci w siedzibie Najwyższego Sądu Administracyjnego Republiki Litewskiej przez Prezesa Gintarasa Kryževičiusa. Delegacja złożyła również wizytę w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie spotkała się z Prezesem Dainiusem Žalimasem.

Podczas szeregu spotkań roboczych dyskutowano o pozycji ustrojowej, kompetencjach oraz strukturze organizacyjnej sądów administracyjnych obu krajów. Omawiano również zagadnienia związane z informatyzacją postępowania sądowoadministracyjnego w Polsce, podkreślając przy tym, że litewskie doświadczenia w tej dziedzinie są źródłem inspiracji dla NSA.

W spotkaniach uczestniczyli również Prezes Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego Jolanta Malijauskienė oraz Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wojciech Stachurski.

Celem wizyty delegacji polskiej było nawiązanie ściślejszej współpracy zarówno na poziomie litewskich i polskich najwyższych sądów administracyjnych, jak i sądów pierwszej instancji.

 

5 - 6 października 2017 r., Lublana (Słowenia)

W dniach 5-6 października 2017 r. w Najwyższym Sądzie Republiki Słowenii odbyło się seminarium na temat współpracy administracyjnej w sprawach podatkowych, zorganizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Sędziów Administracyjnych - Sekcja Podatkowa i Komisję Europejską. Podczas spotkania Naczelny Sąd Administracyjny był reprezentowany przez sędziów Izby Finansowej: Romana Wiatrowskiego, dr. Krzysztofa Winiarskiego i dr. hab. prof. UŁ Bartosza Wojciechowskiego - Naczelnika Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa NSA.

 Obrady seminarium otworzyli: Edith Zeller, Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów Administracyjnych; Peter Golob, Prezes Izby Administracyjnej Najwyższego Sądu Republiki Słowenii; Jasna Sagan, Prezes Sądu Administracyjnego Republiki Słowenii i Wolfgang Mederer, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej - Podatki i Unia Celna, Szef Działu Prawnego Podatków Bezpośrednich.

W trakcie pierwszego dnia seminarium omawiano zagadnienia dotyczące dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zasad ogólnych prawa unijnego znajdujących zastosowanie w postępowaniach podatkowych, a także procesu implementacji dyrektywy i jej zmian w prawie krajowym. Dyskutowano również o praktycznych aspektach współpracy administracyjnej w sprawach podatkowych. Drugi dzień seminarium poświęcono prawom podatników i dysponentów informacji w kontekście administracyjnej współpracy.

 

26 - 27 września 2017 r., Wenecja (Włochy)

W dniu 27 września 2017 r. w Aula Magna Międzynarodowego Instytutu Weneckiego odbyło się zorganizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenia Najwyższych Sądów Administracyjnych (IASAJ) we współpracy z Radą Stanu Republiki Włoskiej seminarium „Dostęp elektroniczny do sądów”. Uczestnicy zostali powitani przez Prezesa włoskiej Rady Stanu Alessandro Pajno, który przedstawił również wykład wprowadzający do tematyki spotkania.

Pierwsza sesja, moderowana przez Franco Frattiniego – Przewodniczącego  Sekcji  III Rady Stanu Włoch, poświęcona była “Wdrożeniu postępowań elektronicznych”. W jej ramach rozwiązania krajowe w tej dziedzinie zaprezentowali: Ali Ürker – członek Rady Stanu Turcji, Zhang Shuyuan – Wiceprezes Sądu Najwyższego Chińskiej Republiki Ludowej, Suzanne Côté - sędzia Sądu Najwyższego Kanady, Roger Bilodeau – Kanclerz SN Kanady oraz Panagiotis Efstratiou – członek Rady Stanu Grecji.

Z kolei w ramach sesji drugiej, której przewodniczył Wiceprezes Rady Stanu Francji Jean-Marc Sauvé, omówiono zagadnienia powstałe na tle dematerializacji procedur. Swoje stanowiska w powyższej kwestii zaprezentowali: Gregory Delannay - Greffier en chef (naczelny kanclerz) Rady Stanu Belgii, Mario Luigi Torsello – Sekretarz Generalny włoskiej Rady Stanu oraz Sangyup Lee – dyrektor Wydziału Informatyki Sądu Najwyższego Republiki Korei.

Seminarium poprzedziło posiedzenie Zarządu IASAJ, którego przedmiotem była m.in. dotychczasowa działalność stowarzyszenia, zmiany w jego strukturze wewnętrznej (m.in. przyjęcie  w poczet członków SN Kanady oraz wybór członków Komitetu Zarządzającego), realizacja budżetu na rok 2016 oraz zatwierdzenie budżetów na lata 2017-2018, jak również strona internetowa stowarzyszenia oraz organizacja Kongresu IASAJ w 2019 r.

Zarząd IASAJ zdecydował o powołaniu przedstawiciela Naczelnego Sądu Administracyjnego w skład Komitetu Zarządzającego – ścisłego gremium kierowniczego IASAJ.

NSA był reprezentowany podczas obrad Zarządu oraz seminarium przez Wiceprezesa NSA - Prezesa Izby Ogólnoadministracyjnej prof. UŁ Jacka Chlebnego.

 

22 – 23 września 2017 r., Oksford (Wielka Brytania)

W dniach 22-23 września 2017 r. w siedzibie Merton College na Uniwersytecie Oxfordzkim odbyła się zorganizowana przez Europejskie Forum Sędziów na Rzecz Środowiska (European Union Forum of Judges for the Environment - EUFJE) konferencja „Zmiana klimatu a sądownictwo”. Konferencję otworzyli i gości powitali Prezes Forum prof. Luc Lavrysen – sędzia Trybunału Konstytucyjnego Belgii oraz Wiceprezes Forum Lord Justice Keith Lindblom – sędzia Sądu Apelacyjnego Anglii i Walii.

Tematami dyskusji podczas pierwszego dnia konferencji  były w szczególności: kwestia globalnego paktu dla ochrony środowiska; ustalenia nauki oraz polityka w zakresie zmian klimatycznych; polityka Unii Europejskiej w dziedzinie zmian klimatycznych po Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 21); rola prawa międzynarodowego w orzekaniu w sprawach dotyczących zmian klimatycznych; swoboda decyzyjna sądu w dziedzinie ochrony środowiska na przykładzie spraw z zakresu prawa UE dotyczącego zamówień publicznych; znaczenie obwieszczenia Komisji Europejskiej w sprawie dostępu do sądu w sprawach środowiskowych dla działań w dziedzinie zmian klimatycznych; sprawy z zakresu zmian klimatycznych przed sądami brytyjskimi z perspektywy adwokata i sędziego oraz rola sędziów w dziedzinie zmian klimatycznych. Drugiego dnia konferencji dyskusja dotyczyła orzekania w sprawach zmian klimatycznych na przykładzie sądowej kontroli decyzji dotyczących turbin wiatrowych, sprawy Fundacja Urgenda przeciwko Holandii oraz wzrostu spraw dotyczących interesu publicznego w Chinach.

Podczas konferencji zaprezentowano również raport grupy roboczej ds. karania, ścigania i praktyki sądowej w sprawach środowiskowych w ramach wspólnego projektu Europejskiego Forum Prokuratorów na Rzecz Środowiska (ENPE), EUFJE oraz programu UE „Instrument finansowy na rzecz środowiska (LIFE+)”.

Polskie sądownictwo administracyjne reprezentowali sędzia NSA, prof. Jerzy Stelmasiak – sędzia w Izbie Ogólnoadministracyjnej NSA i członek Zarządu Forum oraz sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Teresa Zyglewska –  Przewodnicząca Wydziału IV tego Sądu.

 

21-22 września 2017 r., Belgrad (Serbia)

W dniach 21-22 września 2017 r. w Belgradzie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona "Organizacji i kompetencjom sądownictwa administracyjnego", zorganizowana przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - misja w Serbii. W konferencji wzięli udział Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) dr hab. prof. UŁ Jacek Chlebny oraz sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dr Mirosław Gdesz.

Konferencję otworzyli: Prezes Sądu Administracyjnego - sędzia Jelena Ivanovic, Prezes Najwyższego Sądu Kasacyjnego - sędzia Dragomir Milojevic, Szef OBWE - Misja w Serbii - ambasador Andrea Orizio i Minister Sprawiedliwości Republiki Serbskiej - pani Nela Kuburovic.

W trakcie konferencji przedstawiciele Austrii, Czech, Grecji, Włoch, Węgier, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji i Słowenii omawiali zalety i mankamenty istniejących w ich krajach systemów sądownictwa administracyjnego (dzień pierwszy konferencji). Dyskutowali również na temat środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i przedmiotu sporów administracyjnych we wspomnianych krajach (dzień drugi konferencji).

 

21-22 września 2017 r., Wilno (Litwa)

W dniach 21-22 września 2017 r. sędzia NSA, dr hab. prof. ALK Artur Mudrecki - Naczelnik Wydziału III Biura Orzecznictwa uczestniczył w XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej odbywającej się w Wilnie na temat optymalizacji organizacji i rozwiązań prawnych dochodów i wydatków publicznych w interesie społecznym. Spotkanie zostało zorganizowane przez Wydział Ekonomiczno - Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku oraz Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Centralnej i Wschodniej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele dziewięciu państw z Europy Środkowej i Wschodniej. Wystąpienia uczestników koncentrowały się na zagadnieniu relacji między dochodami i wydatkami budżetowymi a publicznym interesem finansowym. W trakcie konferencji sędzia Artur Mudrecki wygłosił wykład pod tytułem "Zasada proporcjonalności w podatku od towarów i usług".

 

18 września 2017 r., Kraków

W dniu 18 września w gmachu Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego  odbyło się Seminarium „Porządek publiczny, bezpieczeństwo narodowe i prawa obywateli państw trzecich w sprawach dotyczących imigracji i obywatelstwa”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych UE (ACA-Europe) oraz Naczelny Sąd Administracyjny, przy współudziale Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, reprezentowanego przez Wiceprezes tego sądu, dr Annę Dumas. W spotkaniu udział wzięło ponad 40 uczestników reprezentujących Rady Stanu i Najwyższe Sądy Administracyjne z 20 Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

Obrady seminarium otworzył Prezes NSA, prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski oraz Prezes Stowarzyszenia ACA-Europe, Wiceprezes Rady Stanu Holandii, prof. Piet Hein Donner. Następnie głos zabrał Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE, dr hab. prof. UŚ Maciej Szpunar, który omówił orzecznictwo TSUE dotyczące pojęć „porządku publicznego” i „bezpieczeństwa narodowego” z perspektywy Trybunału, podkreślając, że pojęcia te muszą być zawsze interpretowane w kontekście odpowiedniego prawa krajowego, a co za tym idzie to do sądów krajowych należy sprawdzanie w każdej sprawie, czy wymogi wynikające z prawa UE zostały spełnione. Raport generalny, opracowany na podstawie raportów instytucji członkowskich Stowarzyszenia ACA-Europe, przedstawił jego autor, Skarbnik Stowarzyszenia ACA-Europe, Wiceprezes NSA, dr hab. prof. UŁ Jacek Chlebny. Podkreślił, że ani pojęcie „bezpieczeństwo narodowe”, ani „porządek publiczny” nie są precyzyjnie określone w praktyce sądowej Państw Członkowskich UE; z raportów krajowych wynika, że ​​nie ma ostatecznej lub spójnej interpretacji tych pojęć. Zwrócił jednak uwagę, że trudność w zdefiniowaniu tych niejasnych pojęć umożliwia ważenie praw jednostki i społeczeństwa w każdym, indywidualnym przypadku. Wskazał, że, określając zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego, sędzia krajowy musi posiadać gruntowną znajomość ponadnarodowych instrumentów prawnych oraz odpowiedniego orzecznictwa TSUE, jednakże to on ostatecznie musi zdecydować, czy wjazd lub pobyt obywatela państwa trzeciego stanowi zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa narodowego.

W trakcie seminarium, w charakterze panelistów bądź moderatorów zabrali również głos m.in.: Pierwszy Prezes Rady Stanu Belgii Roger Stevens, Prezes Sądu Najwyższego Węgier, dr Péter Darák, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Irlandii Frank Clarke oraz prof. dr dr h.c. Klaus Rennert, Prezes Federalnego Sądu Administracyjnego Niemiec.

Uczestnicy obrad dyskutowali na temat podstaw prawnych i postępowania przed krajowymi organami administracyjnymi w sprawach dotyczących imigracji i obywatelstwa, a także na temat zakresu i sposobu sprawowania sądowej kontroli decyzji administracyjnych w tym przedmiocie. W kontekście orzecznictwa TSUE podkreślano, że sędziowie krajowi, uwzględniając z jednej strony zasadę bezpieczeństwa narodowego, a z drugiej prawo strony do informacji o względach leżących u podstaw decyzji wydanej na podstawie dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, muszą zachować równowagę między tymi zasadami w trzech aspektach: formalnych podstaw decyzji, jej uzasadnienia, a także publicznego dostępu do orzecznictwa sądowego. Omówiono również zagadnienie dostępu sędziów krajowych do dokumentów niejawnych, a także kwestię metod klasyfikacji dokumentów pod względem ich jawności i ich oddziaływania na możliwość powoływania tego rodzaju dokumentów w postępowaniu sądowym. Sędziowie krajowi wielokrotnie podkreślali, że sądowa kontrola, zwłaszcza w sprawach obywatelstwa i imigracji, jest doniosłym i szczególnym instrumentem kontroli wobec władzy wykonawczej i działań administracji publicznej w ramach realizacji konstytucyjnej zasady podziału i równoważenia się władz.

Podsumowując spotkanie, Prezes NSA, prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski zauważył, że perspektywa unijna, prawnoporównawcza i krajowa, która znalazła wyraz w raporcie generalnym i w wystąpieniach uczestników seminarium, prowadzi do wniosku, że sędziowie administracyjni w Europie stają w praktyce sądowej przed podobnymi wyzwaniami w każdym z Państw Członkowskich UE. Wskazał również, że kompleksowość spraw sądowych w omawianej dziedzinie wymaga ich szczególnego, indywidualnego traktowania, uwzględniającego konieczność zapewnienia równowagi między prawami jednostki i standardami wynikającymi z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz TSUE a względami porządku publicznego i bezpieczeństwa narodowego zakotwiczonymi również w tożsamości konstytucyjnej poszczególnych Państw Członkowskich UE.

 

11-15 września 2017 r., Lizbona (Portugalia)

W dniach 11-15 września 2017 r. sędzia NSA, dr Małgorzata Wolf-Kalamala (Izba Finansowa) wzięła udział w stażu sędziowskim w Najwyższym Sądzie Administracyjnym Portugalii, zorganizowanym przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) w ramach programu wymiany dla sędziów.

Podczas pobytu sędzia Wolf-Kalamala spotkała się z Prezesem, Wiceprezesami oraz sędziami Najwyższego Sądu Administracyjnego Portugalii. Ponadto wzięła udział – w charakterze publiczności – w posiedzeniach Izby Ogólnej i Izby Finansowej Najwyższego Sądu Administracyjnego i w rozprawie przed sądem administracyjnym I instancji. Złożyła również wizytę w Centralnym Sądzie Administracyjnym w Lizbonie (sądem II instancji).

W trakcie spotkań z sędziami tych sądów przedstawiono ustrój i organizację sądów administracyjnych w Lizbonie, porównywano zasady postępowania sądowoadministracyjnego w Portugalii i Polsce, dyskutowano nad przyczynami przewlekłości postępowań sądowych, a także omawiano sprawy podatkowe najczęściej występujące w obydwu krajach.

 

11 września 2017 r., Luksemburg

W dniu 11 września 2017 r. Wiceprezes NSA prof. UŁ Jacek Chlebny – Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej wziął udział w spotkaniu przedstawicieli najwyższych sądów krajowych UE, zorganizowanym w Luksemburgu. Spotkanie dotyczyło projektu "Sieć sądowa Unii Europejskiej", który ma na celu stworzenie specjalnej platformy internetowej zawierającej orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, orzecznictwo sądów krajowych związane z prawem Unii Europejskiej oraz informacje na temat stosowania prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej. W trakcie spotkania prezentowano podstawowe założenia i zasady działania portalu internetowego (m. in. zasady dostępu i upowszechniania dokumentów) oraz dokonywano praktycznych ustaleń w zakresie współpracy sądowej, niezbędnej dla funkcjonowania wspomnianego systemu sieci sądowej.  

 

6-8 września 2017 r. Lipsk (Niemcy)

W dniach 6-8 września 2017 r. delegacja Naczelnego Sądu Administracyjnego przebywała z wizytą w Federalnym Sądzie Administracyjnym Republiki Federalnej Niemiec. Spotkanie odbyło się w ramach współpracy, jaką Naczelny Sąd Administracyjny nawiązał z Federalnym Sądem Administracyjnym w celu wzmocnienia wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie wykładni i stosowania prawa administracyjnego przez polskie i niemieckie sądy administracyjne. W skład delegacji, której przewodniczył Prezes NSA prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, wchodzili Wiceprezesi NSA sędzia NSA Maria Wiśniewska i prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, a także sędziowie (prezesi wybranych wojewódzkich sądów administracyjnych) i pracownicy NSA. Ze strony niemieckiej w spotkaniu wzięli udział, obok Prezesa Federalnego Sądu Administracyjnego Prof. Dr. Dr. h.c. Klausa Rennerta i sześciu sędziów tego Sądu, także Prezesi niektórych Wyższych Sądów Administracyjnych. W trakcie pobytu delegacja wzięła udział w seminariach roboczych na temat: „Sądownictwo administracyjne a podział władz”, „Przedsięwzięcia o znacznym rozmiarze/ infrastrukturalne jako przedmiot postępowania przed sądem administracyjnym” oraz „Sąd najwyższy jako sąd odwoławczy”, podczas których swoje wykłady wygłosili: Prezes NSA prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, sędzia NSA Andrzej Irla i Wiceprezes NSA prof. UŁ dr  hab. Jacek Chlebny, natomiast ze strony niemieckiej sędziowie FSA: Prof. Dr. Ingo Kraft, Martin Steinkuehler oraz Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Rennert.

 

3 - 4 lipca 2017 r., Luksemburg                                                  

W dniach 3 - 4 lipca 2017 r. sędzia NSA Roman Wiatrowski (Izba Finansowa NSA) odbył wizytę studyjną w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w ramach programu wymiany sędziów przygotowanego przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). Program pobytu obejmował uczestnictwo w wykładach poświeconych funkcjonowaniu Trybunału, ogólnej procedurze postępowania przed Trybunałem, zadaniom Sekretarza i adwokatów generalnych, a także procedurze prejudycjalnej oraz zasadom dokonywania tłumaczeń pism procesowych i korzystania z elektronicznej bazy udostępnianej przez bibliotekę Trybunału. Wizyta obejmowała również udział sędziego w rozprawie przed Trybunałem w charakterze publiczności.

 

26-28 czerwca 2017 r., Strasburg

W dniach 26 – 28 czerwca 2017 r. sędzia NSA Zdzisław Kostka odbył wizytę studyjną w Europejskim Trybunale Praw Człowieka oraz w siedzibie Rady Europy, która została zorganizowana przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) w ramach programu wymiany sędziów. Program pobytu obejmował spotkania z pracownikami tych instytucji, a także udział w charakterze publiczności w debacie podczas Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W trakcie pobytu w siedzibie Rady Europy sędzia NSA Zdzisław Kostka spotkał się także z pracownikami Sekretariatu Generalnego Rady Europy, na którym to spotkaniu przedstawione zostały podstawowe kwestie związane z wykonywaniem wyroków ETPC oraz dotyczące Europejskiej Karty Socjalnej.

 

12 czerwca 2017, Berlin (Niemcy)

W dniu 12 czerwca 2017 r. w Akademii Europejskiej w Berlinie (EAB) odbyły się warsztaty organizowane przez Europejski Oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Orzekających w Sprawach Uchodźców (IARLJ).

Tematami dyskusji podczas warsztatów były w szczególności najnowsze regulacje mające na celu ujednolicenie prawa azylowego Unii Europejskiej, przepisy prawa i sprawy sądowe z różnych państw członkowskich mające związek z koncepcją bezpiecznych krajów pochodzenia i bezpiecznych krajów trzecich, a także kwestie nadawania statusu uchodźcy lub przydzielania ochrony uzupełniającej uchodźcom z objętej wojną domową Syrii oraz problemy z powrotem do kraju pochodzenia osób, którym nie udzielono azylu.

Program warsztatów obejmował również inaugurację programu „Analiza Spraw Sądowych odnośnie do  Kwalifikacji do Ochrony Międzynarodowej” oraz spotkanie i rozmowy z Dr. Janem Heckerem, ekspertem ds. azylu w niemieckim urzędzie Kanclerza Federalnego.

Naczelny Sąd Administracyjny był reprezentowany przez Wiceprezesa NSA, prof. UŁ Jacka Chlebnego – Prezesa Izby Ogólnoadministracyjnej.

 

8-20 maja 2017 r. , Königswinter – Lipsk – Szlezwik (Niemcy)

Sędzia NSA Andrzej Kuba – Przewodniczący Wydziału II Izby Gospodarczej NSA oraz Przemysław Florjanowicz-Błachut – główny specjalista w Zespole Współpracy Krajowej i Międzynarodowej w Kancelarii Prezesa NSA wzięli udział w Multilateralnym Programie Hospitacji dla Sędziów Administracyjnych i Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, zorganizowanym przez Niemiecką Fundację Międzynarodowej Współpracy Prawnej (Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V.) oraz Związek Niemieckich Sędziów Administracyjnych (Bund deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen).

Program stażu obejmował: seminarium wprowadzające, które dotyczyło prawa administracyjnego ogólnego i szczególnego, sądownictwa administracyjnego w Niemczech, organizacji sądu i podziału czynności, zasad procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym, administracji sądowej i prawnej regulacji statusu sędziów, sędziowskich związków zawodowych, a także tygodniowy staż w Sądzie Administracyjnym i Wyższym Sądzie Administracyjnym Landu Szlezwik-Holsztyn w Szlezwiku oraz seminarium podsumowujące. Obydwa seminaria odbywały się w Koenigswinter k/ Bonn.

Uczestnicy wymiany stażowej w trakcie pobytu w Niemczech mieli również okazję wziąć udział w ogólnoniemieckiej konferencji sędziów administracyjnych „Lipski dialog w sądownictwie administracyjnym”, zorganizowanej w siedzibie Federalnego Sądu Administracyjnego w Lipsku.

 

18-19 maja 2017 r., Paryż (Francja)

W Paryżu odbyła się 20. Doroczna Międzynarodowa Konferencja Sądownictwa (IJC – 20th Annual International Judicial Conference), współorganizowana przez Fundację Rodziny Furth oraz Międzynarodową Fundację Systemów Wyborczych.

Tegoroczna Konferencja została poświęcona: kształceniu ustawicznego sędziów poprzez rozwijanie działalności szkół sędziowskich, roli sądów karnych w sprawach terroryzmu, międzynarodowemu  prawu ochrony środowiska, najnowszym trendom w prywatnoprawnym rozstrzyganiu sporów z zakresu prawa antymonopolowego oraz zagadnieniu właściwości ogólnej sądów.

NSA był reprezentowany podczas seminarium przez sędziego NSA Ryszarda Pęka –  sędziego Izby Finansowej NSA, Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

 

17-18 maja 2017 r., Bruksela (Belgia)

W dniach 17-18 maja 2017 r. w Brukseli odbyło się seminarium nt. „Wyzwania epoki cyfrowej: lepszy dostęp do informacji prawnej dla obywateli Unii Europejskiej”, które zostało zorganizowane przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Spotkanie otworzył Rudolf Strohmeier – Dyrektor Generalny Urzędu Publikacji.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji unijnych, w tym Parlamentu, Rady i Komisji Europejskiej, Urzędu Publikacji, Europejskiego Banku Centralnego, Trybunału Sprawiedliwości UE, a także reprezentanci 26 państw członkowskich oraz Norwegii, w tym sądów najwyższych tych państw.

Podczas spotkania omówiono sposób tworzenia i konsolidowania tekstów aktów prawnych UE, działania elektronicznego Dziennika Urzędowego UE, elektronicznych baz danych prawa krajowego i elektronicznych wydań organów promulgacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń praktycznych Hiszpanii, Łotwy, Słowacji, Francji, Austrii, Rumunii, Irlandii, Włoch i Holandii a także Danii i Portugalii. Tematem obrad była również synergia między prawem UE i prawem krajowym, w tym kwestia dostępu obywateli do procesu stanowienia prawa oraz orzecznictwa europejskiego i krajowego, m.in. poprzez elektroniczne bazy danych EUR-Lex oraz N-Lex,  jak również tzw. Europejski identyfikator prawodawstwa (ELI) oraz Europejską sygnaturę orzecznictwa (ECLI).

NSA był reprezentowany podczas seminarium przez Martę Piłaszewicz-Kulikowską – Kierownika Zespołu Współpracy Krajowej i Międzynarodowej w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Kancelarii Prezesa NSA.

 

15-16 maja 2017 r. Haga (Holandia) 

Prezes NSA prof. Marek Zirk–Sadowski oraz Wiceprezes NSA prof. UŁ Jacek Chlebny – Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA wzięli udział w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych UE (ACA-Europe) oraz seminarium nt. Better regulation (Lepsze stanowienie prawa) , współorganizowanym przez Radę Stanu Królestwa Niderlandów  W spotkaniu uczestniczyła także pani Marta Piłaszewicz–Kulikowska – Kierownik Zespołu Współpracy Krajowej i Międzynarodowej w Kancelarii Prezesa NSA. 

Głównym tematem spotkania były metody przekazywania opinii na temat jakości stanowionego prawa w poszczególnych krajach pomiędzy sądami administracyjnymi i organami doradczymi z jednej strony, a rządami i parlamentami z drugiej strony, mające na celu poprawienie jakości regulacji prawnych i ich znaczenie w kontekście zasady trójpodziału władz Podczas seminarium zaprezentowano raport generalny, opracowany na podstawie raportów krajowych nadesłanych przez 26 sądów państw członkowskich UE (w tym przez NSA) oraz przez sądy z Norwegii, Serbii i Szwajcarii.
Wiceprezes NSA, jako skarbnik Stowarzyszenia, wziął również udział w posiedzeniu Zarządu ACA-Europe.

 

21 kwietnia 2017 r., Ryga (Łotwa)

W dniu 21 kwietnia 2017 r. w Rydze, w Aula Magna Uniwersytetu Łotewskiego, odbyła się międzynarodowa konferencja „Sądy Najwyższe jako gwaranci efektywności systemów sądowniczych w Unii Europejskiej”, zorganizowana przez Sąd Najwyższy Łotwy we współpracy z Sądami Najwyższymi Węgier, Litwy i Hiszpanii, jak również z Uniwersytetami w Antwerpii i Lublanie, w ramach projektu współfinansowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości i Konsumentów Komisji Europejskiej.

W trakcie konferencji zaprezentowano publikację pt. „Przewodnik dobrych praktyk zarządzania sądami najwyższymi”, opracowaną na podstawie odpowiedzi na kwestionariusz nadesłanych przez 26 Sądów Najwyższych z państw członkowskich UE (w tym przez Naczelny Sąd Administracyjny). Publikacja zawiera wskazówki i dobre praktyki, które mogą być wdrażane w pracy sądów najwyższych w czterech obszarach, tj.: działalność wydziałów analitycznych i dokumentacyjnych sądów najwyższych, ogólna organizacja działalności orzeczniczej, w tym działania zmierzające do przyspieszenia terminów rozpoznawania spraw, a także komunikacja ze społeczeństwem oraz udział w pracach krajowych rad sądownictwa. 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Sądów Najwyższych lub Najwyższych Sądów Administracyjnych Austrii, Belgii, Czech, Estonii, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Polski, Słowenii, Szwecji i Węgier, jak również Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ).

NSA był reprezentowany przez Martę Piłaszewicz-Kulikowską – Kierownika Zespołu Współpracy Krajowej i Międzynarodowej w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Kancelarii Prezesa NSA oraz Przemysława Florjanowicza-Błachuta – głównego specjalistę w tym Zespole.

 

27-28 marca 2017 r. Luksemburg

W dniach 27-28 marca w siedzibie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu odbyły się uroczystości związane z obchodami sześćdziesięciolecia podpisania Traktatu Rzymskiego. W organizowanym z tej okazji Forum sędziów „Sieć europejskiego wymiaru sprawiedliwości: gwarancja jakości wymiaru sprawiedliwości”, jak i w rozprawie przed Wielką Izbą Trybunału wziął udział Wiceprezes NSA prof. UŁ Jacek Chlebny – Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA.

 

23-24 marca 2017 r. Lublana (Słowenia)

Wiceprezes NSA prof. UŁ Jacek Chlebny – Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA oraz Marta Kulikowska – Kierownik Zespołu Współpracy Krajowej i Międzynarodowej wzięli udział w seminarium dotyczącym problematyki sankcji administracyjnych organizowanym przez Stowarzyszenie Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych UE (ACA-Europe) oraz Sąd Najwyższy Słowenii. W trakcie seminarium przedstawiono szczegółowo wybrane raporty krajowe sądów członkowskich a także orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące sankcji administracyjnych.

 

8-9 marca, Lizbona (Portugalia)

W dniach 8-9 marca 2017 r. odbyło się w Lizbonie spotkanie osób wyznaczonych do kontaktu w ramach instytucji będących członkami Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network - EJTN). Polska reprezentowana była przez pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP) – polskiego członka EJTN: prok. Rafała Nozdryn-Płotnickiego - Kierownika Działu Współpracy Międzynarodowej w KSSiP oraz panią Annę Notowską-Michrowską. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Naczelnego Sądu Administracyjnego (partnera EJTN w Polsce), pani Marta Piłaszewicz-Kulikowska - Kierownik Zespołu Współpracy Krajowej i Zagranicznej w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Kancelarii Prezesa NSA. W trakcie spotkania omówiono działalność EJTN w roku 2016 r. a także dyskutowano na temat planowanych działań oraz perspektyw w roku bieżącym oraz w 2018.

EJTN jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit organizującym i promującym szkolenia dla sędziów i prokuratorów oraz wymianę wiedzy na temat europejskiego sądownictwa. NSA jest partnerem EJTN od listopada 2016 r.

 

27 stycznia 2017, Kijów (Ukraina)

Sędziowie Izby Finansowej NSA – dr hab. prof. UŁ Bartosz Wojciechowski – Naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa NSA, dr hab. Artur Mudrecki – Naczelnik Wydziału III w BO NSA oraz dr Krzysztof Winiarski wzięli udział w charakterze wykładowców w międzynarodowej konferencji naukowej „AntiBEPS regulations in Ukraine and EU” (Regulacje przeciwdziałające erozji podstawy opodatkowania i transferowi zysków w Ukrainie i w Unii Europejskiej”, zorganizowanej przez Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki oraz ukraińskie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych.

Po konferencji polscy sędziowie złożyli również wizytę w Wyższym Sądzie Specjalnym ds. Cywilnych i Karnych Ukrainy. Spotkanie odbyło się na zaproszenie sędziego Olega Tkaczuka – sekretarza ds. naukowych Rady Naukowej Sądu i obejmowało wymianę doświadczeń między sędziami obu krajów, zapoznanie się z organizacją procesu integracji europejskiej na Ukrainie oraz pozytywnymi doświadczeniami w zakresie reformy ukraińskiego sądownictwa.  Polscy sędziowie przedstawili specyfikę ustroju polskiego sądownictwa administracyjnego.

Tego samego dnia członkowie polskiej delegacji wzięli również udział w dyskusji panelowej zorganizowanej przez Aspen Institute w Kijowie.

 

27 stycznia 2017 r., Strasburg (Francja)

Sędzia NSA Roman Wiatrowski, działając w imieniu Prezesa NSA, reprezentował polskie sądownictwo administracyjne podczas uroczystej inauguracji kolejnego roku orzeczniczego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, która odbyła się 27 stycznia 2017 r. w Strasburgu. Sędzia wziął również udział w towarzyszącym inauguracji seminarium z zakresu prawa azylowego pt. “Zasada Non-refoulement jako instytucja prawa międzynarodowego oraz rola sądownictwa w jej implementacji”. Po seminarium odbyło się uroczyste posiedzenie Trybunału z udziałem Prezesa ETPC Guido Raimondiego oraz Silvii Alejandry Fernández de Gurmendi - Prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego.

 

16-17 stycznia 2017 r. Valletta (Malta)

Wiceprezes NSA prof. UŁ Jacek Chlebny - Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA uczestniczył w dorocznym spotkaniu koordynacyjnym Europejskiego Urzędu Wsparcia w sprawach Azylowych. Spotkanie było poświęcone omówieniu działalności Urzędu planowanej na rok 2017 i lata następne.

 

2016 r.

 

6 – 16 grudnia 2016 r. Lipsk (Niemcy)

Sędzia WSA w Krakowie prof. UJ. dr hab. Dorota Dąbek oraz sędzia WSA w Poznaniu Tomasz Grossmann odbyli wizytę studyjną w Federalnym Sądzie Administracyjnym Niemiec w ramach partnerskiej współpracy i wymiany sędziów pomiędzy najwyższymi sądami administracyjnymi Polski i Niemiec. W trakcie wizyty polscy sędziowie spotkali się z Prezesem FSA prof. Klausem Rennertem oraz sędziami tego Sądu. Ponadto mieli możliwość uczestniczenia zarówno w naradach przedsesyjnych, jak i w rozprawach przed Federalnym Sądem Administracyjnym. W ramach programu wizyty odbyło się również seminarium sędziowskie dotyczące najnowszego orzecznictwa FSA z zakresu prawa komunalnego (samorządowego) oraz pomocy publicznej (finansowej) z środków budżetu Unii Europejskiej.

 

21 listopada – 1 grudnia 2016 r.  Bangkok (Tajlandia)

Sędzia NSA dr Małgorzata Wolf-Kalamala wzięła udział w stażu sędziowskim w Najwyższym Sądzie Administracyjnym Królestwa Tajlandii, który został zorganizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Najwyższych Sądów Administracyjnych (IASAJ) w ramach programu wymiany sędziów sądów administracyjnych.

Podczas pobytu Sędzia spotkała się z Prezesem Najwyższego Sądu Administracyjnego, Wiceprezesami tego Sądu oraz Przewodniczącym Wydziału Dyscypliny Budżetowej i Finansowej Sądu. Ponadto wzięła udział - w charakterze publiczności - w rozprawie przed Najwyższym Sądem Administracyjnym oraz złożyła wizytę w Centralnym Sądzie Administracyjnym w Bangkoku i w Sądzie Administracyjnym w Petchburi. W trakcie spotkań z sędziami tych sądów przedstawiono ustrój i organizację sądów w Tajlandii, w tym sądów powszechnych, porównywano zasady procesu w obu krajach, dyskutowano nad przyczynami przewlekłości postępowań sądowych, a także zaprezentowano sprawy podatkowe najczęściej występujące w obydwu krajach.

W ramach programu stażu sędzia NSA Małgorzata Wolf-Kalamala spotkała się z również Prezesem Sądu Konstytucyjnego, Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz z Przewodniczącym Narodowej Komisji Praw Człowieka i Komisarzem tej Organizacji i złożyła wizytę w Sądzie Najwyższym, gdzie przeprowadzona została dyskusja na temat praw kobiet oraz statusu kobiet-sędziów w Tajlandii.

 

14 - 15 listopada 2016 r., Luksemburg

Sędzia NSA prof. UŁ dr hab. Bartosz Wojciechowski - naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa NSA oraz sędzia NSA Małgorzata Miron wzięli udział w „Forum sędziów i prokuratorów z państw członkowskich” zorganizowanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniach 14 - 15 listopada 2016 r. w Luksemburgu. Pierwszego dnia prace Forum były podzielone na posiedzenia plenarne oraz sesje warsztatowe. Podczas posiedzeń plenarnych omówiono tematykę odesłań prejudycjalnych – najnowszego orzecznictwa dotyczącego kwestii proceduralnych, zmian w orzecznictwie w dziedzinie azylu i imigracji czy aktualnej sytuacji i najnowszego orzecznictwa Sądu Unii Europejskiej. Z kolei sesje warsztatowe dotyczyły relacji pomiędzy zasadą wzajemnego zaufania a prawem karnym, polityką azylową i imigracyjną oraz prawem cywilnym. Drugiego dnia odbyła się prezentacja sprawy C-612/15 Kolev i in., a następnie uczestnicy Forum wzięli udział w rozprawie w ww. sprawie przed wielką izbą Trybunału. Na zakończenie omówiono przebieg rozprawy oraz zaprezentowano uczestnikom Forum wyrok w sprawie C-268/15 Ullens de Schooten.

 

7 listopada 2016 r. Haga (Holandia)

Wiceprezes NSA prof. UŁ Jacek Chlebny – Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA, sędzia NSA Roman Wiatrowski oraz Piotr Wróbel – asystent sędziego w Izbie Finansowej NSA wzięli udział w seminarium dotyczącym problematyki pytań prejudycjalnych organizowanym przez Stowarzyszenie Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych UE (ACA-Europe) oraz Radę Stanu Holandii. W trakcie seminarium omówiono zagadnienia związane ze współpracą sądową pomiędzy instytucjami członkowskimi Stowarzyszenia oraz pomiędzy tymi instytucjami a Komisją Europejską, jak również przedstawiono propozycje mające na celu usprawnienie procedury pytań prejudycjalnych.

 

14 października 2016 r., Wilno (Litwa)

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej Sądy administracyjne na straży praw człowieka na zaproszenie Prezesa Najwyższego Sądu Administracyjnego Litwy, prof. dr. Irmantasa Jarukaitisa. Konferencja została zorganizowana z okazji obchodów piętnastolecia powstania litewskiego Najwyższego Sądu Administracyjnego. W trakcie jej trwania Prezesa NSA wygłosił wykład zatytułowany Instytucjonalne relacje pomiędzy sądami administracyjnymi a sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym na przykładzie ochrony prawa dostępu do informacji publicznej. W konferencji wzięli również udział przedstawiciele Sądu Unii Europejskiej, Rady Stanu Francji a także Federalnego Sądu Administracyjnego Niemiec.

 

29 - 31 maja 2016 r. Praga (Czechy)

Prezes NSA prof. Marek Zirk–Sadowski oraz Wiceprezes NSA prof. UŁ Jacek Chlebny – Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA wzięli udział w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych UE (ACA-Europe) oraz XXV Kolokwium Stowarzyszenia nt. Udostępniać czy chronić? Sądy administracyjne między Scyllą wolności dostępu do informacji a Charybdą prywatności. W spotkaniu uczestniczyła także pani Marta Piłaszewicz – Kulikowska  – Kierownik Zespołu Współpracy Krajowej i Międzynarodowej w Kancelarii Prezesa NSA. W trakcie kolokwium przedstawione zostały krajowe regulacje dotyczące cyberprzestępczości i zagrożenia dla baz danych wymiaru sprawiedliwości. Wiceprezes NSA, jako skarbnik Stowarzyszenia, dodatkowo wziął udział w posiedzeniu Zarządu ACA-Europe.

 

18 – 21 maja 2016 r. Waszyngton (Stany Zjednoczone)

Sędzia NSA prof. UŁ Bartosz Wojciechowski – naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa NSA oraz sędzia NSA Roman Wiatrowski wzięli udział w 19 Dorocznej Międzynarodowej Konferencji Sądownictwa (IJC – 19th Annual International Judicial Conference), współorganizowanej przez Fundację Rodziny Furth, Szkołę Prawa Uniwersytetu Michigan oraz Międzynarodową Fundację Systemów Wyborczych. Tegoroczna konferencja została poświęcona m.in. inicjatywom na rzecz urzeczywistniania zasady rządów prawa poprzez wzmacnianiu roli niezależnego sądownictwa, zarządzaniu sądami i wpływowi spraw, ochronie indywidualnych praw jednostki, transparencji i uzasadnianiu orzeczeń sądowych oraz transparencji i etyce sędziowskiej. W trakcie sesji tematycznej poświęconej zagadnieniu Transparencja a uzasadnienie sądowe (Transparency and Judical Reasoning) w charakterze panelisty wystąpił sędzia NSA Bartosz Wojciechowski.

 

6 maja 2016 r. Wilno (Litwa)

Sędzia NSA prof. UŁ Bartosz Wojciechowski – naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa NSA wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej nt. Efektywny wymiar sprawiedliwości: wyzwania i priorytety dla sądów (administracyjnych), podczas której przedstawił referat pt. Sądowe uzasadnienie jako ograniczenie uznania sędziego sądu administracyjnego. Wileńska konferencja została zorganizowana przez Litewskie Stowarzyszenie Sędziów, Komisję ds. Prawnych Sejmu Republiki Litewskiej, Wydział Prawa Uniwersytetu Wileńskiego, Litewski Instytut Prawa, Radę Sądownictwa Republiki Litewskiej oraz Europejskie Stowarzyszenie Sędziów Administracyjnych (AEAJ) z okazji jubileuszu 5-lecia Sekcji Sądów Administracyjnych Litewskiego Stowarzyszenia Sędziów, 25-lecia Litewskiego Instytutu Prawa oraz 375-lecia Wydziału Prawa Uniwersytetu Wileńskiego. Uczestniczyli w niej sędziowie sądów administracyjnych i przedstawiciele nauki z różnych europejskich państw m.in. z Litwy, Polski i Niemiec.

 

2-6 maja 2016 r. Stambuł (Turcja)

Wiceprezes NSA prof. UŁ Jacek Chlebny - Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA oraz sędzia NSA Antoni Hanusz reprezentowali Naczelny Sąd Administracyjny podczas 12 Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Najwyższych Sądów Administracyjnych (IASAJ) nt. Alternatywne metody rozstrzygania sporów w sprawach administracyjnych. W trakcie kongresu odbyło się również zebranie Zarządu IASAJ, na którym podjęto decyzję o poszerzeniu składu Zarządu o Naczelny Sąd Administracyjny.

 

21-22 kwietnia 2016 r. Wilno (Litwa)

Sędzia NSA prof. Andrzej Skoczylas oraz pani Marta Piłaszewicz-Kulikowska - główny specjalista w Kancelarii Prezesa NSA wzięli udział w seminarium organizowanym przez Najwyższy Sąd Administracyjny Litwy oraz Stowarzyszenie Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych UE (ACA-Europe), które poświęcone było problematyce uzasadnionych oczekiwań w prawie administracyjnym.

 

7-8 kwietnia 2016 r. Valletta (Malta)

Wiceprezes NSA prof. UŁ Jacek Chlebny - Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA uczestniczył w pierwszym spotkaniu grupy roboczej powołanej przez Europejski Urząd Wsparcia w sprawach Azylowych. Grupa została powołana w celu opracowywania materiałów szkoleniowych dla sędziów sądów państw członkowskich UE dotyczących zakończenia ochrony cudzoziemców. Jednocześnie wiceprezes NSA prof. UŁ Jacek Chlebny został koordynatorem tej grupy razem z panią Majella Twomey - członkiem irlandzkiego Trybunału Apelacyjnego do spraw Uchodźców.

 

2015 r.

 

2 grudnia 2015 r. Luksemburg

Sędzia NSA Roman Wiatrowski i sędzia NSA Sylwester Marciniak przysłuchiwali się rozprawie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącej pytania prejudycjalnego skierowanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie sygn. akt I FSK 1563/13 (sygn. akt przed TSUE: C-40/15 Aspiro SA, dawniej BRE Ubezpieczenia).

 

23 czerwca 2015 r.

Wiceprezes NSA prof. UŁ Jacek Chlebny - Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA wziął udział w spotkaniu grupy roboczej Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych UE (ACA-Europe) w Brukseli.

 

20-22 maja 2015 r.

Sędzia NSA prof. Jan Paweł Tarno uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Sądownictwa (IJC), która odbyła się w Antalya w Turcji. Tegoroczna Konferencja została poświęcona 4 zagadnieniom: 1) Stosunkowi prawa międzynarodowego do prawa krajowego w poszczególnych systemach prawnych; 2) Zarządzaniu wpływem spraw do poszczególnych sądów i roli (funkcji) Sądów Najwyższych; 3) Sędziowskiej niezależności (niezawisłości) i wpływom zewnętrznym na sędziów oraz 4) Wojnie z terroryzmem i zasadzie praworządności.

 

17-19 maja 2015 r.

Wiceprezes NSA prof. UŁ Jacek Chlebny - Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA wziął udział w seminarium, w zebraniu Zarządu oraz w Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych UE (ACA-Europe) w Brnie.

 

2014 r.

 

1-12 grudnia 2014 r. Londyn (Wielka Brytania)

Sędzia NSA prof. Joanna Sieńczyło-Chlabicz wzięła udział w stażu sędziowskim w Sądzie Najwyższym Wielkiej Brytanii w Londynie. Staż został zorganizowany przez Stowarzyszenie Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych UE (ACA-Europe).

 

7-8 listopada 2014 r.  Brno (Czechy)

Sędzia NSA prof. UŁ Jacek Chlebny - prezes WSA w Warszawie oraz pani Marta Piłaszewicz-Kulikowska - asystent specjalista ds. prawa europejskiego  w Biurze Orzecznictwa wzięli udział w seminarium Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych UE (ACA-Europe). Pan Prezes dodatkowo wziął udział w zebraniu Zarządu ACA- Europe.

 

2-4 listopada 2014 r. Szanghaj (Chiny)

Sędzia NSA prof. Joanna Sieńczyło-Chlabicz wzięła udział w konferencji Word Jurist Assiociation, gdzie przedstawiła referat dotyczący naruszeń prawa autorskiego w internecie oraz koncepcji rozszerzenia zakresu dozwolonego użytku prywatnego i publicznego.

 

16-18 października 2014 r. Budapeszt (Węgry)

Sędzia NSA prof. Jerzy Stelmasiak oraz dr Agnieszka Wilk-Ilewicz - główny specjalista w Kancelarii Prezesa NSA wzięli udział w corocznej konferencji stowarzyszenia Forum Sędziów Unii Europejskiej na rzecz Środowiska (EUFJE).

 

3-4 września 2014 r. Luksemburg

Uczestnictwo sędziów NSA: Małgorzaty Niezgódki-Medek, Marka Kołaczka oraz Romana Wiatrowskiego w rozprawie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (sprawa o sygn. akt I FSK 221/12).

 

15-17 czerwca 2014 r. Paryż (Francja)

Sędzia NSA dr hab. Jacek Chlebny - prezes WSA w Warszawie oraz dr Agnieszka Wilk-Ilewicz - główny specjalista w Kancelarii Prezesa NSA wzięli udział w Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych UE (ACA-Europe) oraz w seminarium na temat krajowych sektorowych regulacji w zakresie gospodarki. Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie dotyczące przepisów regulacyjnych w Polsce i spraw rozstrzyganych w tym zakresie przez sądy administracyjne.

 

28-31 maja 2014 r. Kopenhaga (Dania)

Sędzia WSA prof. UJ Nina Półtorak - naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa wzięła udział w kongresie FIDE (Międzynarodowa Federacja Prawa Europejskiego).

 

21-23 maja 2014 r. Valetta (Malta)

Sędzia NSA prof. Zbigniew Kmieciak wziął udział w XVII Międzynarodowej Konferencji Sądownictwa.

 

19–20 maja 2014 r. Bukareszt (Rumunia)

Sędzia WSA dr Dagmara Dominik - Ogińskia oraz polska koordynatorka projektu dr Agnieszka Wilk-Ilewicz - główny specjalista w Kancelarii Prezesa NSA wzięły udział w konferencji podsumowującej projekt naukowy Niewykorzystany potencjał europejskiego dialogu sędziowskiego na przykładzie stosowania praw podstawowych przez sądy krajowe państw członkowskich zorganizowanej przez rumuńskiego partnera projektu – Krajową Szkołę Sądownictwa.

 

19-20 maja 2014 r. Bruksela (Belgia)

Sędzia WSA prof. UJ Nina Półtorak - naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa wzięła udział w konferencji pod patronatem Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich stowarzyszenia ReNEUAL, której przedmiotem była dyskusja na temat projektowanych zasad modelowych dotyczących procedur administracyjnych w prawie UE (Draft Model Rules on EU Administrative Procedural Law).

 

15-17 maja 2014 r. Wilno (Litwa)

Wiceprezes NSA prof. Marek Zirk-Sadowski - prezes Izby Finansowej NSA wziął udział w uroczystościach związanych z XV-leciem założenia sądów administracyjnych na Litwie.

 

9 maj 2014 r. Bruksela (Belgia)

Sędzia NSA dr hab. Jacek Chlebny - prezes WSA w Warszawie wziął udział w seminarium zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych UE (ACA-Europe) dotyczącym problematyki praw uchodźców oraz obywateli państw trzecich w świetle prawa Unii Europejskiej oraz przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

 

9-10 maja 2014 r. Florencja (Włochy)

Sędzia WSA prof. UJ Nina Półtorak - naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa, sędzia WSA Teresa Kurcyusz-Furmanik (Gliwice), sędzia WSA Małgorzata Jarecka (Warszawa), sędzia WSA dr Mirosław Gdesz (Warszawa), sędzia WSA Marek Krawczak (Warszawa) oraz krajowa koordynatorka projektu dr Agnieszka Wilk-Ilewicz - główny specjalista w Kancelarii Prezesa NSA wzięli udział w konferencji organizowanej przez Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji w ramach projektu Niewykorzystany potencjał europejskiego dialogu sędziowskiego na przykładzie stosowania praw podstawowych przez sądy krajowe państw członkowskich.

 

5-6 marca 2014 r. Luksemburg

Sędzia NSA Roman Wiatrowski oraz pan Piotr Wróbel - asystent specjalista ds. prawa europejskiego w Biurze Orzecznictwa przysłuchiwali się rozprawie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

31 stycznia - 1 lutego 2014r. Florencja (Włochy)

W ramach projektu Niewykorzystany potencjał europejskiego dialogu sędziowskiego na przykładzie stosowania praw podstawowych przez sądy krajowe państw członkowskich w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim odbyły się wa­rsztaty Wolność wypowiedzi, w których udział wzięli sędzia WSA prof. UJ Nina Półtorak - naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa, sędzia NSA dr. hab. Jacek Chlebny - prezes WSA w Warszawie (członkowie Komitetu Sterującego) oraz sędziowie WSA: Ewa Michna (Kraków), Walentyna Długaszewska (Poznań), Agnieszka Góra-Błaszczykowska (Warszawa) i Marek Krawczak (Warszawa).

 

30 stycznia – 1 lutego 2014 r. Strasburg (Francja)         

Wiceprezes NSA dr Andrzej Kisielewicz - prezes Izby Gospodarczej NSA uczestniczył w seminarium oraz inauguracji roku orzeczniczego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.