Kalendarium

2022 r.

 • 10 lutego 2022 r. - Prezydent RP powołał sędziego NSA Jacka Chlebnego, dotychczasowego Wiceprezesa NSA i Prezesa Izby Ogólnoadministracyjnej NSA, na stanowisko Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • 14 lutego 2022 r. - Rzecznik Praw Obywatelskich Profesor Marcin Wiącek, w uznaniu szczególnych osiągnięć w dziedzinie ochrony praw człowieka, wręczył sędziemu NSA w stanie spoczynku Profesorowi Romanowi Hauserowi odznakę honorową „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka".
 • 28 marca 2022 r. - doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w celu rozpatrzenia informacji o działalności sądów administracyjnych w 2021 roku.
 • 25 kwietnia 2022 r. - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołał Sędziów NSA Jerzego Siegienia i Jana Rudowskiego na stanowiska Wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • 3 sierpnia 2022 r. - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny otworzył okolicznościową wystawę poświęconą Najwyższemu Trybunałowi Administracyjnemu w 100. rocznicę uchwalenia przez Sejm RP ustawy z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym. .
 • 25 października 2022 r. - Główne uroczystości obchodów 100-lecia utworzenia Najwyższego Trybunału Administracyjnego. Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość związana z obchodami 100. rocznicy utworzenia Najwyższego Trybunału Administracyjnego – bezpośredniego poprzednika instytucjonalnego Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • 14 listopada 2022 r. - zmarł prof. dr hab. Adam Zieliński, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 1982-1992.

 

 

2021 r.

 • 4 maja 2021 r.- doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w celu rozpatrzenia informacji o działalności sądów administracyjnych w 2020 r.
 • 23 lipca 2021 r. - dr hab. prof. UW Marcin Wiącek złożył przed Sejmem ślubowanie, obejmując urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Prof. Marcin Wiącek był wieloletnim pracownikiem Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • 1 października 2021 r. w stan spoczynku przeszedł prof. dr hab. Roman Hauser wieloletni Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i Dyrektor Biura Orzecznictwa.

2020 r.

 • 13 stycznia 2020 r. - konferencja sędziów Izby Ogólnoadministracyjnej NSA oraz przedstawicieli wojewódzkich sądów administracyjnych. Referat podczas konferencji wygłosił sędzia TK w st. spocz., były sędzia ETPCz prof. dr hab. Leszek Garlicki poruszając kwestię dotyczącą restytucji mienia przejętego przez władzę publiczną w sposób przymusowy z perspektywy orzecznictwa ETPC. Sędzia NSA w st. spocz. prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski przedstawił referat dotyczący władztwa planistycznego gminy.
 • 16 marca 2020 r. - zarządzenie Prezesa Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy niektórych komórek organizacyjnych Naczelnego Sądu Administracyjnego w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 • 9 kwietnia 2020 r. - w stan spoczynku przeszedł sędzia NSA Janusz Drachal – Wiceprezes NSA, Prezes Izby Gospodarczej.

2019 r.

 • 11-12 lutego 2019 r. - wizyta w NSA delegacji sędziów Sądu Najwyższego Węgier, pod przewodnictwem Prezesa tego Sądu dr. Pétera Daráka. Delegacja spotkała się również z kierownictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W trakcie spotkań omawiano strukturę, organizację i właściwość sądów administracyjnych w Polsce, długość postępowania sądowoadministracyjnego oraz dyskutowano na temat stosowania prawa europejskiego przez polskie sądy administracyjne.
 • 10 czerwca 2019 r. - doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w celu rozpatrzenia informacji o działalności sądów administracyjnych w 2018 roku.
 • 17-18 września 2019 r. - w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu odbyło się 3. polsko-niemieckie spotkanie robocze sędziów administracyjnych w ramach współpracy między Naczelnym Sądem Administracyjnym a Federalnym Sądem Administracyjnym. 
 • 29-30 września 2019 r., - wizyta delegacji Rady Stanu Francji, pod przewodnictwem radczyni Rady Stanu Martine de Boisdeffre, Przewodniczącej Sekcji Studiów i Analiz. W ramach wizyty w siedzibie NSA odbyło się seminarium dotyczące sposobów zapewniania jednolitości orzecznictwa sądów administracyjnych w Polsce i we Francji, procesu powoływania i statusu sędziów sądów administracyjnych oraz orzekania przez sędziego administracyjnego na podstawie dokumentów niejawnych z mocy prawa.
 • 21-22 października 2019 - konferencja naukowa asystentów sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zatytułowana „Asystent sędziego sądu administracyjnego – zagadnienia prawnoporównawcze i praktyczne”. W konferencji  udział wzięli również asystenci  sędziego z Najwyższych Sądów Administracyjnych Republiki Czech i Litwy a także z Federalnego Sądu Administracyjnego Niemiec. 
 • 17 grudnia 2019 r. - uroczyste wręczenie nagród w ogłoszonym przez Naczelny Sąd Administracyjny konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską dotyczącą sądownictwa administracyjnego.

2018 r.

 • 6 lutego - uroczystość uhonorowania medalami „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Marentibus Iustitiae”. Medale otrzymali prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz- członek Biura Orzecznicwa NSA, sędziowie NSA: Maria Czapska-Górnikiewicz, Teresa Kobylecka, Ewa Madej oraz Przemysław Dumana.
 • 19 marca – Konferencja naukowa „Stosowanie prawa europejskiego w orzecznictwie sądowym” zorganizowana przez NSA, w której udział wzięli m.in. Prezes TSUE - prof. Koen Lenaerts, rzecznik generalny TSUE dr hab. Maciej Szponar, dr hab. Nina Półtorka – sędzia Sądu Unii Europejskiej, prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski – Prezes NSA.
 • 21 marca- doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA, w trakcie którego przyjęto uchwałę w sprawie Informacji o działalności sądów administracyjnych w 2017 r. W Zgromadzeniu udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i instytucji wymiaru sprawiedliwość.
 • 5-11 listopada – obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w NSA.  Sędziowie sądów administracyjnych uczcili ten jubileusz w trakcie konferencji, która odbyła się w dniach 5-7 listopada 2018 r. Uczestnicy konferencji otwartej przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marka Zirk- Sadowskiego wysłuchali wykładu prof. dr hab. Huberta Izdebskiego „U progu odrodzonego sądownictwa II Rzeczypospolitej”. Następnie w dniu 9 listopada 2018 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyła się konferencja „Wolna, Niepodległa”. W dniu 11 listopada 2018 r. prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wziął udział w Uroczystej Odprawie Wart dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, a w gmachu NSA zaprezentowane zostały wystawy okolicznościowe związane z jubileuszem.

2017 r.

 • 23 stycznia - seminarium podsumowujące wyniki prac powołanego przez Prezesa NSA zespołu eksperckiego do spraw modyfikacji przepisów o postępowaniu administracyjnym. Wzięli w nim udział: prof. Marek Zirk-Sadowski - Prezes NSA, Wiceprezesi NSA, przedstawiciele nauki, przedstawiciele władz państwowych oraz sędziowie NSA.
 • 2 marca – konferencja „Współczesne tendencje rozwojowe teorii i filozofii prawa” zorganizowana przez NSA, Fundację „Ubi societas ibi ius”, Katedrę Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uczelnię Łazarskiego.
 • 8 maja  - doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA, w trakcie którego przyjęto uchwałę w sprawie Informacji o działalności sądów administracyjnych w 2016 r.
 • 1 czerwca – wejście w życie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2017 r., poz. 935), która istotnie zmieniła szereg przepisów regulujących postępowanie przed organami administracji publicznej, a także przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w celu dostosowania jej regulacji do znowelizowanych przepisów k.p.a.
 • 4 sierpnia – uroczyste wręczenie „Honorowego Łańcucha Sędziowskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego” sędziemu NSA Antoniemu Włodzimierzowi Rymsowi.
 • 28 września – na Zamku Królewskim w Warszawie odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 100-lecia Sądu Najwyższego, w których wzięli udział: Prezes NSA prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, Wiceprezesi: Maria Wiśniewska i Janusz Drachal, a także byli Prezesi Sądu: prof. dr hab. Janusz Trzciński i prof. dr hab. Roman Hauser
 • 23 października - Prezes NSA prof. Marek Zirk-Sadowski przyjął specjalnego sprawozdawcę Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw niezależności sędziów i prawników Diego Garcia-Sayána – byłego sędziego Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka
 • 4 grudnia - uroczysta konferencja „W 95. rocznicę utworzenia Najwyższego Trybunału Administracyjnego”.

2016 r.

 • 11 stycznia odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA z udziałem przedstawicieli zgromadzeń ogólnych sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych. Celem posiedzenia był wybór członka Krajowej Rady Sądownictwa spośród sędziów sądów administracyjnych. Zgromadzenie Ogólne wybrało na tę funkcję sędziego NSA Jana Grzędę – Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.
 • 17 lutego w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego na sześcioletnią kadencję. Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2016 r. Profesor Marek Zirk-Sadowski objął stanowisko Prezesa Sądu z dniem 17 lutego 2016 r.
 • 1 kwietnia w siedzibie NSA odbyła się konferencja pt. „Kultury uzasadnień sądowych: zasada proporcjonalności w ujęciu porównawczo-prawnym”. Została ona zorganizowana przez Naczelny Sąd Administracyjny, czasopismo „Państwo i Prawo” oraz wydawnictwo Wolters Kluwer, w ramach obchodów 70-lecia „Państwa i Prawa”.
 • 18 kwietnia w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego odbyło się z udziałem przedstawicieli najwyższych władz RP doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA, podczas którego przyjęto – w drodze uchwały – przedstawioną przez Prezesa NSA prof. Marka Zirk-Sadowskiego „Informację o działalności sądów administracyjnych w 2015 r”.
 • 15 czerwca odbyła się uroczystość powołania Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na urząd Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego został powołany sędzia NSA Jan Rudowski. Wiceprezes NSA Jan Rudowski będzie kierować pracami Izby Finansowej.

2015 r.

 • 16 lutego w siedzibie NSA odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zgromadzenie wyraziło zgodę na powołanie: sędziego NSA dr hab. Jacka Chlebnego na stanowisko Wiceprezesa NSA - Prezesa Izby Ogólnoadministracyjnej, sędziego NSA Janusza Drachala na stanowisko Wiceprezesa NSA - Prezesa Izby Gospodarczej, sędziego NSA Marii Wiśniewskiej na stanowisko Wiceprezesa NSA - Dyrektora Biura Orzecznictwa NSA oraz sędziego NSA prof. dr hab. Marka Zirka-Sadowskiego na stanowisko Wiceprezesa NSA - Prezesa Izby Finansowej.
 • 18 marca Prezydent RP Bronisław Komorowski na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego postanowieniem z dnia 18 marca 2015 r. powołał z dniem 10 kwietnia 2015 r. czworo sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego na stanowiska Wiceprezesów tego Sądu: Jacka Chlebnego, Janusza Roberta Drachala, Marię Barbarę Wiśniewską oraz  Marka Zirka-Sadowskiego.
 • 8 kwietnia w siedzibie NSA odbyła się uroczystość powołania na 5-letnią kadencję prezesów 12 spośród 16 wojewódzkich sądów administracyjnych. Na stanowisko prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego powołani zostali: Zdzisław Pietrasik - w WSA w Bydgoszczy; Zbigniew Romała - w WSA w Gdańsku; Jan Grzęda - w WSA w Gorzowie Wielkopolskim; Anna Żak - w WSA w Kielcach; Andrzej Irla - w WSA w Krakowie; Tomasz Zbrojewski - w WSA w Łodzi; Janina Kosowska - w WSA w Olsztynie; Gerard Czech - w WSA w Opolu; Jerzy Stankowski - w WSA w Poznaniu; Jerzy Solarski - w WSA w Rzeszowie; Wojciech Mazur - w WSA w Warszawie; Ryszard Pęk - w WSA we Wrocławiu.
 • 22 kwietnia w Sali Zgromadzeń w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego odbyło się z udziałem przedstawicieli najwyższych władz RP doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA, podczas którego przyjęto – w drodze uchwały – przedstawioną przez Prezesa NSA prof. Romana Hausera „Informację o działalności sądów administracyjnych w 2014r”.
 • 28 kwietnia w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 • 15 sierpnia weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, nowelizująca wiele istotnych zagadnień związanych z postępowaniem sądowoadministracyjnym.
 • 5 listopada dotychczasowy Prezes NSA prof. Roman Hauser, w związku z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego (M.P. poz. 1038), zrzekł się z dniem 6 listopada 2015 r. urzędu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz funkcji Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa.
 • 30 listopada odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA, którego przedmiotem był wybór kandydatów na wakujące stanowisko Prezesa NSA. W wyniku głosowania wyłoniono 2 kandydatów – sędziów NSA: Janusza Drachala – Wiceprezesa NSA, Prezesa Izby Gospodarczej oraz prof. Marka Zirk-Sadowskiego – Wiceprezesa NSA, Prezesa Izby Finansowej NSA. Wyłonione kandydatury przedstawiono Prezydentowi RP.

2014 r.

 • 20 marca Prezes NSA prof. Hauser, Dyrektor Biura Orzecznictwa sędzia NSA Maria Wiśniewska oraz Zastępca Dyrektora BO NSA sędzia WSA Jerzy Siegień wzięli udział w posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 • 2 kwietnia w Sali Zgromadzeń w siedzibie NSA, w ramach projektu „Niewykorzystany potencjał europejskiego dialogu sędziowskiego na przykładzie stosowania praw podstawowych przez sądy krajowe państw członkowskich”, współorganizowanego przez Europejski Instytut Uniwersytecki (EUI) we Florencji i finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu szczegółowego „Prawa podstawowe i obywatelstwo” (2007 - 2013), odbyło się seminarium przygotowawcze dla sędziów biorących udział w warsztatach EUI oraz sędziów konsultantów.
 • 23 kwietnia w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego odbyło się doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA, podczas którego przyjęto – w drodze uchwały – przedstawioną przez Prezesa NSA prof. Romana Hausera „Informację o działalności sądów administracyjnych w 2013 r.” Zgromadzenie dokonało wyboru sędziego NSA Janusza Drachala – Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej NSA na członka Krajowej Rady Sądownictwa, reprezentującego w KRS sądownictwo administracyjne.
 • 6 maja Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu plenarnym wybrała prof. Romana Hausera – Prezesa NSA na stanowisko Przewodniczącego KRS na 4-letnią kadencję.
 • 4 grudnia Prezes NSA prof. Roman Hauser wziął udział w Pałacu Prezydenckim w uroczystości, podczas której w imieniu Prezydenta RP minister Krzysztof Hubert Łaszkiewicz, wręczył akty powołania na członków Państwowej Komisji Wyborczej. W skład PKW powołano m.in. sędziów NSA: Arkadiusza Despot-Mładanowicza, Wojciecha Kręcisza oraz Sylwestra Marciniaka.
 • 5 grudnia w siedzibie NSA złożył wizytę sprawozdawca Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

2013 r.

 • 9 stycznia w siedzibie NSA odbyło się z udziałem Prezesa NSA prof. Romana Hausera, posiedzenie Zespołu ds. opracowania koncepcji modyfikacji postępowania administracyjnego. Celem prac zespołu było przygotowanie założeń kolejnej nowelizacji ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 • 22 kwietnia w Sali Zgromadzeń w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego odbyło się doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, podczas którego przyjęto – w drodze uchwały – przedstawioną przez Prezesa NSA prof. Romana Hausera „Informację o działalności sądów administracyjnych w 2012 roku”. W Zgromadzeniu wziął udział m.in. Prezydent RP Bronisław Komorowski.
 • 10 czerwca w siedzibie NSA odbyła się zorganizowana przez Biuro Orzecznictwa NSA konferencja nt. „Prawo Unii Europejskiej w polskim porządku prawnym. Wybrane zagadnienia”. W konferencji wzięli udział sędziowie Prezes i Wiceprezesi NSA, prezesi WSA, sędziowie NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych oraz członkowie BO i asystenci-specjaliści BO.
 • 24 października Prezes NSA prof. Roman Hauser przyjął z wizytą w siedzibie NSA sędziego Deana Spielmanna – Prezesa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
 • W dniu 26 listopada Sędzia NSA prof. Ryszard Mikosz na zaproszenie Dyrekcji Generalnej Środowiska Komisji Europejskiej wziął udział w konferencji ekspertów krajowych, dotyczącej stosowania Konwencji z Åarhus - Konwencji o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach Dotyczących Środowiska z 25 czerwca 1998 r.

2012 r.

 • 17 – 19 stycznia Prezes NSA prof. Roman Hauser złożył wraz z delegacją w składzie: prof. Janusz Trzciński – Wiceprezes NSA, Dyrektor BO NSA, sędzia NSA dr Anna Dumas – Naczelnik Wydziału VII (Prawa Europejskiego) BO NSA, Maciej J. Nowakowski – główny specjalista wizytę w Radzie Stanu Republiki Francuskiej.
 • W dniach 1 - 2 marca w Brukseli odbyło się zorganizowane przez Stowarzyszenie Rad Stanu i Naczelnych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej (ACA-Europe) seminarium z udziałem przedstawicieli sądów członkowskich.
 • 29 marca w siedzibie PAN – Pałacu Staszica odbyła się zorganizowana przez Zakład Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych konferencja „Główne problemy prawne do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych”. W spotkaniu wzięli udział również sędziowie NSA oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.
 • 16 kwietnia w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego odbyło się doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, podczas którego przyjęto – w drodze uchwały – przedstawioną przez Prezesa NSA prof. Romana Hausera „Informację o działalności sądów administracyjnych w 2011 roku”.
 • W dniu 30 maja Prezes NSA prof. Roman Hauser na zaproszenie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wziął udział w seminarium eksperckim, jakie odbyło się w Kancelarii Prezydenta w ramach Forum Debaty Publicznej „Sprawne i służebne państwo” dotyczącym zagadnienia „Roli i miejsca prokuratury w systemie demokratycznego państwa prawnego”.
 • 13 czerwca podczas posiedzenia Kolegium NSA nastąpiło oficjalne pożegnanie Wiceprezesa NSA i Dyrektora Biura Orzecznictwa NSA prof. Janusza Trzcińskiego w związku z jego przejściem z dniem 1 lipca w stan spoczynku.
 • 12 lipca Prezes NSA Roman Hauser powołał sędzię NSA Marię Wiśniewską na stanowisko Dyrektora Biura Orzecznictwa NSA. Sędzia Wiśniewska pełniła dotychczas funkcję zastępcy Dyrektora BO NSA.
 • 19 września Prezes NSA powołał sędziego WSA w Warszawie delegowanego do NSA Jerzego Siegienia na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Orzecznictwa NSA.
 • 13 grudnia w siedzibie Polskiej Akademii Nauk – Pałacu Staszica odbyła się współorganizowana przez Naczelny Sąd Administracyjny, Zakład Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Rzecznika Praw Obywatelskich konferencja nt. „Źródła prawa administracyjnego a ochrona praw i wolności obywatelskich”.

2011 r.

 • 18 kwietnia w siedzibie NSA odbyło się doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, podczas którego przyjęto przedstawioną przez Prezesa NSA prof. Romana Hausera „Informację o działalności sądów administracyjnych w 2010 roku”.
 • 10-13 kwietnia w Wiedniu odbyło się posiedzenie Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Naczelnych Sądów Administracyjnych (IASAJ). Udział w posiedzeniu wziął Wiceprezes NSA – Dyrektor Biura Orzecznictwa prof. Janusz Trzciński.
 • 29 marca Sędzia NSA Maria Wiśniewska została powołana na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Orzecznictwa NSA.
 • W dniach 8 – 9 maja w Madrycie odbyło się posiedzenie Zarządu oraz Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia Rad Stanu  i Naczelnych Sądów Administracyjnych UE (ACA-Europe). Posiedzeniu Zarządu 8 maja oraz dorocznemu Zgromadzeniu Ogólnemu przewodniczył Carlos Dívar - prezes Sądu Najwyższego Hiszpanii.
 • 30 września w siedzibie NSA odbyło się zorganizowane przez Stowarzyszenie Naczelnych Sądów Administracyjnych i Rad Stanu UE (ACA-Europe) i Radę Unii Europejskiej  seminarium „Europejska Sygnatura Orzecznictwa (European Case Law Identifier-ECLI) i meta-dane: harmonizacja sygnatur orzecznictwa krajowego w Unii Europejskiej”. Konferencję otworzył i gości powitał Prezes NSA prof. Roman Hauser, natomiast obradom przewodniczył sędzia Yves Kreins – Sekretarz Generalny ACA-Europe, sędzia Rady Stanu Królestwa Belgii.
 • 21 listopada w siedzibie NSA w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Biuro Orzecznictwa NSA „Wybrane problemy wykładni prawa”. Konferencji przewodniczył Wiceprezes NSA – Dyrektor BO prof. Janusz Trzciński.

2010 r.

 • 12 stycznia Prezes NSA prof. Janusz Trzciński powołał dotychczasowego Zastępcę Szefa Kancelarii Prezesa NSA Zbigniewa Dyzio na stanowisko Szefa Kancelarii.
 • W dniach 7 – 11 marca w Sydney (Australia) Prezes NSA prof. Janusz Trzciński wziął udział w X Kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Najwyższych Sądów Administracyjnych (IASAJ).
 • 18 kwietnia Prezes NSA prof. Janusz Trzciński uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Pani Marii Kaczyńskiej, które odbyły się w krakowskim Kościele Mariackim oraz w Katedrze na Wawelu.
 • 20 kwietnia w Sali Zgromadzeń w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA, podczas którego przyjęto przedstawioną przez Prezesa NSA prof. Janusza Trzcińskiego „Informację o działalności sądów administracyjnych w 2009 r.”, wybrano przedstawiciela sądów administracyjnych do Krajowej Rady Sądownictwa oraz wyłoniono nowy skład Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • 19 maja pełniący obowiązki Prezydenta RP - Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski postanowieniem z dnia 19 maja 2010 r. powołał z dniem 23 maja prof. Romana Hausera, dotychczasowego Wiceprezesa NSA i Dyrektora Biura Orzecznictwa, na stanowisko Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, na sześcioletnią kadencję.
 • 24 maja Prezes NSA prof. Roman Hauser powołał dotychczasowego Prezesa NSA prof. Janusza Trzcińskiego na stanowisko Dyrektora Biura Orzecznictwa NSA.
 • W dniach 6 – 8 czerwca w Luksemburgu Prof. Janusz Trzciński – Dyrektor Biura Orzecznictwa wziął udział w XXII Kolokwium Stowarzyszenia Rad Stanu oraz Naczelnych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej (ACA-Europe), jak również w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia.
 • W dniach 8 – 10 listopada w Józefowie k/Otwocka odbyła się uroczysta konferencja z okazji jubileuszu XXX-lecia Naczelnego Sądu Administracyjnego z udziałem Prezesa i Wiceprezesów NSA, sędziów NSA oraz zaproszonych gości.

2009 r.

 • 26 lutego odbyło się pierwsze posiedzenie składu NSA w Sali rozpraw A w nowym  gmachu NSA przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5.
 • 23 kwietnia Prezes NSA prof. Janusz Trzciński przyjął w siedzibie NSA przebywającą w Polsce na zaproszenie I Prezesa Sądu Najwyższego, delegację Sądu Najwyższego Republiki Łotwy.
 • 27 kwietnia w Sali Zgromadzeń w nowowybudowanym gmachu - siedzibie NSA przy ul. Gabriel Piotra Boduena 3/5  odbyło się doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA, podczas którego Prezes NSA przedstawił „Informację o działalności sądów administracyjnych w roku 2008”, przyjętą następnie jednomyślnie uchwałą Zgromadzenia.
 • 21 czerwca zmarł Jerzy Góral - Szef Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • 24 lipca Prezes NSA prof. Janusz Trzciński wręczył sędziemu NSA Jerzemu Stankowskiemu akt powołania na stanowisko Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
 • 26 października odbyło się uroczyste otwarcie nowego gmachu Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ulicy Gabriela Piotra Boduena 3/5 w Warszawie.
 • 26 października Naczelny Sąd Administracyjny po raz pierwszy w historii swej działalności uchwałodawczej oraz powstałego po 1980 r. sądownictwa administracyjnego pod przewodnictwem Prezesa NSA, podjął uchwałę w pełnym składzie (sygn. I OPS 10/09), w obecności  82 sędziów.
 • 1 listopada Prezes NSA prof. Janusz Trzciński powołał sędziego NSA Zdzisława Kostkę na stanowisko Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

2008 r.

 • 4 lutego w siedzibie NSA odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA przy udziale przedstawicieli zgromadzeń ogólnych sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych, podczas którego dokonano wyboru członka Krajowej Rady Sądownictwa spośród sędziów sądów administracyjnych
 • 12 marca Prezes NSA oraz Wiceprezesi NSA uczestniczyli w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, podczas którego Prezes TK przedstawił informację o najważniejszych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2007 r. Wystąpienie wygłosił również Prezes NSA.
 • 10 kwietnia Prezes NSA prof. Janusz Trzciński wziął udział w uroczystości wręczenia po raz pierwszy Medalu „Bene Merentibus Iustitiae – Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości” zasłużonym sędziom, przechodzącym w stan spoczynku.
 • 28 kwietnia w siedzibie NSA odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA, podczas którego Prezes NSA prof. Janusz Trzciński przedstawił „Informację o działalności sądów administracyjnych w roku 2007”, przyjętą następnie jednomyślnie uchwałą Zgromadzenia.
 • 19 maja Prezes NSA uczestniczył w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego, podczas którego I Prezes SN przedstawił informację o działalności Sądu Najwyższego w 2007 r.
 • 16 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się XXI Kolokwium Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej. Delegaci z państw członkowskich Stowarzyszenia oraz z Chorwacji, Turcji, Ukrainy i Trybunału Sprawiedliwości UE, jak również przedstawiciele Komisji Europejskiej dyskutowali nad zagadnieniami związanymi z tematem przewodnim kolokwium: „Konsekwencje niezgodności z prawem wspólnotowym ostatecznych decyzji administracyjnych i prawomocnych wyroków sądów administracyjnych Państw Członkowskich”.
 • 17 czerwca w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z udziałem członków Senatu UW, Rady Wydziału Prawa i Administracji UW, Wiceprezesów NSA, Szefa Kancelarii Prezesa NSA, delegatów na XXI Kolokwium Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej i zaproszonych gości, odbyła się uroczystość nadania doktoratu honoris causa UW Eckartowi Hienowi – byłemu Prezesowi Federalnego Sądu Administracyjnego Niemiec i Przewodniczącemu  Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych. Laudację na cześć Uhonorowanego wygłosił Prezes NSA.
 • 18 czerwca w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej, w którym wzięło udział 42 prezesów i sędziów instytucji członkowskich, w tym Przewodniczący Stowarzyszenia – Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.

2007 r.

 • 17 stycznia w siedzibie NSA z udziałem Prezesa NSA prof. Janusza Trzcińskiego zainaugurowano pierwszą edycję szkolenia asystentów sędziów sądów administracyjnych. Szkolenie zostało wprowadzone na podstawie Zarządzenia nr 19 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2006 r. w celu zapewnienia właściwego poziomu wykonywania zadań oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników sądów administracyjnych.
 • W dniach 10-14 marca w Naczelnym Sądzie Administracyjnym przebywała na zaproszenie Prezesa NSA prof. Janusza Trzcińskiego delegacja tureckiej Rady Stanu
 • 23 kwietnia w siedzibie NSA odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA, podczas którego Prezes NSA prof. Janusz Trzciński przedstawił „Informację o działalności sądów administracyjnych w roku 2006”.
 • 14 maja odbyła się doroczna sesja Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej (ACA-Europe). Gospodarzem spotkania po raz pierwszy był Naczelny Sąd Administracyjny, będący członkiem Stowarzyszenia od maja 2004 r.  W Zgromadzeniu Ogólnym wzięli udział m.in. Prezes Stowarzyszenia - Prezes NSA, prezesi, sędziowie sądów i rad stanu państw członkowskich UE, przedstawiciel Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Sekretarz Generalny Stowarzyszenia.
 • 31 maja - 2 czerwca w Wiedniu sędziowie NSA: Prezes WSA w Gliwicach oraz Prezes WSA w Warszawie uczestniczyli w Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów Administratywistów.
 • 27 września Prezes NSA prof. Janusz Trzciński wziął udział w uroczystym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego z okazji 90. rocznicy utworzenia tego Sądu.
 • 25 września w Naczelnym Sądzie Administracyjnym przyjęto delegację rumuńskiej Najwyższej Rady Sądownictwa (NRS), przebywającą w Polsce na zaproszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa.
 • W dniach 20 – 23 października Prezes NSA prof. Janusz Trzciński na zaproszenie Pani Prezes Sumru Çörtoğlu złożył rewizytę w Radzie Stanu Turcji. Delegacja NSA została powitana przez przedstawicieli tureckiej Rady Stanu w Stambule, gdzie też odbyło się pierwsze ze spotkań – w Konsulacie Generalnym RP. W trakcie wizyty polska delegacja została przyjęta w Ankarze w Radzie Stanu, w Sądach: Konstytucyjnym, Kompetencyjnym oraz Kasacyjnym, jak również w regionalnym sądzie administracyjnym.

2006 r.

 • 11 stycznia weszło w życie rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Radomiu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (Dz. U. nr 256, poz. 2144). Wydział Zamiejscowy rozpoczął działalność orzeczniczą z dniem 1 stycznia 2007 r.
 • 13 lutego sędzia NSA dr Jacek Chlebny objął stanowisko Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zastępując dotychczas pełniącego obowiązki prezesa sędziego NSA Jana Kacprzaka.
 • 10 kwietnia w Lublanie (Słowenia) Prezes NSA prof. Janusz Trzciński brał udział w posiedzeniu Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Najwyższych Sądów Administracyjnych (IASAJ), zorganizowanym przez Sąd Najwyższy Republiki Słowenii. W posiedzeniu wzięli udział delegaci z 24 krajów.
 • 26 maja Prezes NSA prof. Janusz Trzciński uczestniczył w oficjalnym spotkaniu przedstawicieli najwyższych władz państwowych z udziałem Prezydenta RP i Marszałków Sejmu RP i Senatu RP z Papieżem Benedyktem XVI.
 • W dniach 29 – 31 maja w Lipsku (Niemcy) odbyło się 20. Kolokwium Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej (ACA-Europe).  Organizatorem spotkania był niemiecki Federalny Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht). Podczas kolokwium Prezes NSA prof. Janusz Trzciński objął stanowisko Przewodniczącego Stowarzyszenia.
 • 19 października w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyło się seminarium z okazji XXV-lecia reaktywowania sądownictwa administracyjnego w województwie śląskim, z udziałem kierownictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, prezesów sądów powszechnych, władz notariatu, korporacji radcowskiej i komorniczej, przedstawicieli organów administracyjnych w województwie śląskim na czele z wojewodą śląskim, prezesów samorządowych kolegiów odwoławczych, kierownictwa organów skarbowych, przedstawicieli prokuratury, sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
 • 31 października w Warszawie, z udziałem najwyższych władz państwowych: Prezydenta RP, Wicemarszałka Sejmu RP, I Prezesa Sądu Najwyższego, Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, Prezesa NSA, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, Wiceministra Sprawiedliwości i władz kościelnych: Prymasa Polski, odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nową siedzibę Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Boduena 3/5 w Warszawie.
 • 31 października Dyrektor Biura Orzecznictwa sędzia NSA prof. Roman Hauser postanowieniem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego został powołany na stanowisko Wiceprezesa Naczelnego  Sądu Administracyjnego.
 • 20 listopada w Brukseli Prezes NSA prof. Janusz Trzciński uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej (ACA-Europe).

2005 r.

 • Prezes NSA Janusz Trzciński powołał prezesów wojewódzkich sądów administracyjnych w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i we Wrocławiu (17 lutego).
 • 27 kwietnia w Warszawie odbyło się z udziałem przedstawicieli m. in. ministra sprawiedli­wości, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Krajowej Rady Radców Prawnych Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA, podczas którego prezes NSA Janusz Trzciński przedstawił informację o działalności sądów administracyjnych w roku 2004.
 • Prezes NSA powołał wiceprezesów wojewódzkich sądów administracyjnych w: Białymsto­ku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie oraz we Wrocławiu (19 maja).
 • Prezes NSA w drodze zarządzenia utworzył czasopismo "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" (20 czerwca).
 • Prezes NSA powołał prezesów wojewódzkich sądów administracyjnych w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Kielcach (28 czerwca).
 • Z dniem 1 lipca rozpoczęły działalność orzeczniczą wojewódzkie sądy administracyjne w Gorzowie Wielkopolskim i w Kielcach.
 • Składy orzekające wojewódzkich sądów administracyjnych w: Gdańsku, Gliwicach, Opolu i Warszawie zwróciły się do końca września z 6 pytaniami prawnym do Trybunału Konstytucyjnego.
 • Prezes NSA złożył do 31 października 4 wnioski do Trybunału Konstytucyjnego.
 • Obsada sędziowska w NSA w Warszawie wynosiła 73 sędziów.
 • W wojewódzkich sądach administracyjnych orzekało łącznie 405 sędziów ( w tym 188 sędziów z tytułem sędziego NSA).
 • Sędziowie NSA prof. Ryszard Mikosz oraz dr Jacek Chlebny wzięli udział w zebraniu Za­rządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Najwyższych Sądów Administracyjnych w Budapeszcie (18 kwietnia).
 • Prezes NSA Janusz Trzciński wziął udział w posiedzeniu Zarządu i dorocznym Zgromadze­niu Ogólnym Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych w Lipsku w siedzibie Federalnego Sądu Administracyjnego (5-6 czerwca).
 • Prezes NSA wiceprzewodniczący Stowarzyszenia prof. Janusz Trzciński wraz z pozostałymi członkami Zarządu złożył wizytę Prezesowi Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich prof. Vassiliosowi Skourisowi (25 kwietnia).
 • Prezes Izby Finansowej NSA prof. Marek Zirk-Sadowski brał udział w Wiedniu w sympo­zjum "Sędziowie krajowi jako sędziowie prawa wspólnotowego", zorganizowanym przez Instytut Badań nad Integracją Europejską Austriackiej Akademii Nauk w kooperacji z Komisją Eu­ropejską (21-23 kwietnia).
 • Prezesi izb Finansowej i Gospodarczej NSA oraz 2 sędziów z Izby Ogólnoadministracyjnej i Biura Orzecznictwa uczestniczyło w Zjeździe Wysokich Przedstawicieli Wymiaru Sprawiedliwości Państw Członkowskich Unii Europejskiej w Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu (październik).
 • W Warszawie odbyła się współorganizowana przez Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny i Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego polsko-francuska konferencja "Stosowanie prawa międzynarodowego i wspólnotowego w wewnętrznym porządku prawnym Francji i Polski" z udziałem prezesów Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wiceprezesa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, członków francuskiej Rady Konstytucyjnej i Rady Stanu oraz profesorów z francuskich uniwersytetów Charles de Montesquieu w Bordeaux, Aix - Marseille III, Paris I Pantheon-Sorbonne, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (21-22 października).
 • Prezes NSA Janusz Trzciński wziął udział w zebraniu Zarządu Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych UE w Brukseli (29 listopada).
 • W NSA wizyty złożyły delegacje: Sądu Kasacyjnego Republiki Francuskiej, Administracji Sądowej Łotwy, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Republiki Czeskiej, Rady Sądow­niczej Czarnogóry, Sądu Najwyższego Słowacji, Sądu Najwyższego Kazachstanu, Prezesa Naj­wyższego Sądu Administracyjnego Republiki Litewskiej oraz grupa adwokatów z Ukrainy.
 • 6 grudnia odbyły się na Zamku Królewskim w Warszawie uroczystości 25 - lecia działalności NSA. Podczas uroczystości Prezydent RP odznaczył Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski byłego prezesa NSA w latach 1982-1992, prof. Adama Zielińskiego, oraz sędziego NSA w stanie spoczynku prof. Janusza Borkowskiego.

2004 r.

 • Z dniem 1 stycznia weszły w życie ustawy i akty wykonawcze reformujące sądownictwo administracyjne: 1) ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) oraz 2) ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).
 • Sędzia NSA Irena Wiszniewska - Białecka (pełniąca dotychczas funkcję Naczelnika Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa NSA) z dniem 1 maja 2004 r. została powołana, jako reprezentant Polski, na stanowisko sędziego (utworzonego przy Europejskim Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu) Sądu Pierwszej Instancji.
 • Do NSA wpłynęło 6 167 skarg kasacyjnych (załatwiono 2 918).
 • Do wojewódzkich sądów administracyjnych wpłynęło 56 048 skarg (załatwiono 80 214). Obsada sędziowska w NSA w Warszawie wynosiła 65 sędziów.
 • W wojewódzkich sądach administracyjnych orzekało łącznie 354 sędziów (w tym 203 sędziów z tytułem sędziego NSA).
 • Prezes NSA wystąpił wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich z 1 wnioskiem do Try­bunału Konstytucyjnego, zaś składy orzekające wojewódzkich sądów administracyjnych w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i w Warszawie zwróciły się do Trybunału Konstytucyjnego z 4 pytaniami prawnymi.
 • W Warszawie odbyły się zgromadzenia ogólne sędziów NSA (9 lutego, 19 kwietnia, 24 ma­ja, 31 maja, 13 grudnia).
 • Przed nowo utworzonym Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie odbyły się pierwsze rozprawy - przewodniczyli im delegowani przez prezesa NSA sędziowie NSA Euge­niusz Mzyk oraz Grzegorz Borkowski - w ich trakcie rozpatrzono 30 spraw (styczeń).
 • W Lublinie prezes NSA Roman Hauser oraz minister sprawiedliwości Grzegorz Kurczuk dokonali otwarcia nowej siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, inaugurując jedno­cześnie działalność sądownictwa administracyjnego w nowych strukturach (styczeń).
 • W Warszawie 9 lutego odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA, podczas którego podjęto uchwałę o przedstawieniu prezydentowi RP jako kandydatów na stanowisko prezesa NSA sędziów prof. Janusza Trzcińskiego i dr hab. Ludwika Żukowskiego
 • Wszedł w życie Regulamin wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyj­nego (M. P. Nr 11, poz. 176) uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Są­du Administracyjnego w dniu 9 lutego 2004 r. (1 marca).
 • W Biurze Orzecznictwa NSA utworzono Wydział Prawa Europejskiego (marzec).
 • Prezes NSA Roman Hauser, prezes WSA w Opolu Gerard Czech oraz wojewoda opolski Elżbieta Rutkowska dokonali otwarcia siedziby nowo utworzonego Wojewódzkiego Sądu Admi­nistracyjnego w Opolu (27 kwietnia).
 • Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski powołał na stanowisko prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Janusza Trzcińskiego i odznaczył za wybitne zasługi dla sądownictwa administracyjnego oraz za osiągnięcia w pracy naukowej Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski prof. Romana Hausera - kończącego kadencję prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego (21 maja).
 • Prezydent RP odznaczył odchodzącego wiceprezesa NSA prof. Andrzeja Kabata Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wręczył sędziom NSA dr. Andrzejowi Kisielewiczowi i prof. Markowi Zirk-Sadowskiemu nominacje na stanowiska wiceprezesów NSA (23 czerwca).
 • Weszło w życie rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniające roz­porządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Admini­stracyjnym (Dz. U. Nr 187, poz. 1928). Podniesiono liczbę stanowisk w NSA z 50 na 75.
 • Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wręczył w Pałacu Prezydenckim akty nominacyjne 70 sędziom wojewódzkich sądów administracyjnych w: Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie oraz we Wrocławiu (17 sierpnia).
 • Prezes NSA Janusz Trzciński, wojewoda lubuski Janusz Gramza oraz prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Tadeusz Jędrzejczak wmurowali uroczyście kamień węgielny pod siedzibę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim (8 września).
 • W Serocku k. Warszawy odbyła się doroczna Konferencja Sędziów NSA połączona ze Zgro­madzeniem Ogólnym Sędziów NSA (17-18 października).
 • Sędziowie NSA i WSA uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji "Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP" zorganizowanej we Wrocławiu przez Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego (listopad).
 • Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wręczył w Pałacu Prezydenckim akty nominacyjne 4 sędziom wojewódzkich sądów administracyjnych w Krakowie i we Wrocławiu (15 grudnia).
 • Sędziowie NSA - dr Andrzej Kisielewicz oraz prof. Stanisław Biernat - kierownik Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestniczyli w seminarium na temat proce­dury pytań wstępnych do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej, Aka­demię Prawa Europejskiego oraz TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange Unit) - Biuro Komisji Europejskiej ds. Wymiany Informacji o Pomocy Technicznej (21-24 marca)
 • Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz wziął udział w VIII Kongresie Międzynarodowego Stowa­rzyszenia Naczelnych Sądów Administracyjnych (IASAJ - International Association of Supreme Administrative Jurisdictions) w Madrycie, którego tematem wiodącym było "Wykonywanie orzeczeń sądów administracyjnych" (kwiecień).
 • W Hadze odbyło się XIX Kolokwium Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Ad­ministracyjnych Unii Europejskiej, podczas którego wybrano nowego przewodniczącego Za­rządu Stowarzyszenia - Eckarta Hiena - prezesa niemieckiego Federalnego Sądu Administra­cyjnego z Lipska (Bundesverwaltungsgericht) oraz wiceprzewodniczącego - prof. Janusza Trzcińskiego - prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Polski NSA stał się z obserwatora pełnoprawnym członkiem Stowarzyszenia (14-15 czerwca).
 • Sędziowie NSA i WSA wzięli udział w seminarium dla sędziów pochodzących z nowych państw członkowskich "Sędzia krajowy jako sędzia wspólnotowy", zorganizowanym w Luksemburgu przez Trybunał Sprawiedliwości (październik).
 • Sędziowie NSA i WSA uczestniczyli w Luksemburgu w zorganizowanym przez Trybunał Sprawiedliwości seminarium dla sędziów krajowych z Belgii, Danii, Niemiec, Estonii, Grecji, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Holandii, Polski, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa "Wspólnotowe prawo ochrony środowiska" (listopad).
 • Prezes NSA i zarazem wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej prof. Janusz Trzciński wziął udział w posiedzeniu Za rządu Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej w Brukseli w siedzibie belgijskiej Rady Stanu (29 listopada).
 • W Sądzie złożyły wizytę delegacje: Sądu Najwyższego Republiki Ukrainy, Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej, Naczelnej Rady Władzy Sądowniczej Królestwa Hiszpanii, Sądu Konstytucyjnego Łotwy.
 • W NSA gościł prof. Anthony McLeod Kennedy - sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych (wrzesień).

2003 r.

 • Do Sądu Najwyższego wpłynęło 238 rewizji nadzwyczajnych od orzeczeń NSA.
 • Składy orzekające NSA wystąpiły do Trybunału Konstytucyjnego z 3 pytaniami prawnymi
 • Obsada sędziowska wynosiła 283 sędziów.
 • W Warszawie odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA (7 lipca).
 • W Popowie odbyła się Konferencja Sędziów NSA połączona ze Zgromadzeniem Ogólnym Sędziów NSA (20-22 października).
 • Do 31 grudnia do NSA wpłynęło 69 011 skarg (załatwiono 69 571).
 • Kierownictwo NSA przyjęło delegację prezesa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu, Sądu Konstytucyjnego Rumunii, delegację turecką przebywająca w Polsce na zaproszenie Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych.
 • W Trewirze podpisano porozumienie o współpracy OZ NSA w Poznaniu z Dolnosaksońskim Wyższym Sądem Administracyjnym (październik).
 • W OZ w Katowicach wizytę złożył prezydent Sądu Finansowego Brandenburgii w Cottbus (wrzesień/październik).

2002 r.

 • Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 1 października 2002 r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1437) utworzono Ośrodek Zamiejscowy NSA w Bydgoszczy. Rozpoczął działalność orzeczniczą z dniem 1 stycznia 2003 r.
 • W wykonaniu art. 236 ust. 2 Konstytucji RP Sejm RP uchwalił ustawy: 1) dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 2) dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz 3) dnia 30 sierpnia 2002 r. -Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1269, 1270, 1271).
 • Do Sądu Najwyższego wpłynęło 174 rewizji nadzwyczajnych od orzeczeń NSA.
 • Składy orzekające NSA wystąpiły do Trybunału Konstytucyjnego z 10 pytaniami prawnymi.
 • Obsada sędziowska wynosiła 285 sędziów.
 • W Warszawie odbyły się zgromadzenia ogólne sędziów NSA (25 luty, 13 maja).
 • W Popowie odbyła się doroczna Konferencja Sędziów NSA połączona ze Zgromadzeniem Ogólnym Sędziów NSA (14-16 października).
 • Do 31 grudnia do NSA wpłynęło 70 367 skarg (załatwiono 64 838).
 • Przedstawiciele NSA - sędziowie Irena Wiszniewska-Białecka oraz prof. Stanisław Biernat uczestniczyli w Kolokwium Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów administracyjnych Unii Europejskiej w Helsinkach (20-21 maja).
 • W NSA w Warszawie wizytę złożyły delegacje: sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wlk. Brytanii, Ombudsmana Grecji, Sądu Najwyższego Finlandii, Sądu Najwyższego Ukrainy, Komitetu Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, Najwyższej Rady Sądownictwa Ukrainy, Sądu Konstytucyjnego Ukrainy oraz Sądu Najwyższego Kanady.
 • Prezes OZ w Poznaniu przebywał na zaproszenie Dolnosaksońskiej Centrali Kształcenia Prawników z wizytą w Dolnej Saksonii, podczas której spotkał się z Komisją Prawną Parlamen­tu Krajowego, prezesami Sądu Administracyjnego, Sądu Pracy i Sądu Socjalnego oraz z Prokuratorem Generalnym Dolnej Saksonii. Złożył również wizytę w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz na Uniwersytecie Jerzego Augusta w Getyndze.
 • Prezes OZ w Katowicach złożył wizytę w Federalnym Trybunale Finansowym w Monachium.
 • Delegacja sędziów ośrodków zamiejscowych w Katowicach i Wrocławiu uczestniczyła w uroczystym otwarciu nowej siedziby Wyższego Saksońskiego Sądu Administracyjnego w Budziszynie (Bautzen).
 • Ośrodek Zamiejscowy NSA w Szczecinie podjął współpracę z Wyższym Sądem Administracyjnym i Sądem Finansowym Landu Meklemburgia-Pomorze Przednie w Greifswaldzie.

2001 r.

 • Do Sądu Najwyższego wpłynęło 240 rewizji nadzwyczajnych od orzeczeń NSA.
 • Składy orzekające NSA wystąpiły do Trybunału Konstytucyjnego z 5 pytaniami prawnymi.
 • NSA liczył 268 sędziów.
 • Prezydent RP w dniu 22 października wniósł do Sejmu RP IV kadencji projekty ustaw: 1) Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 2) Prawo o postępowaniu przed sądami admini­stracyjnymi, 3) Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druki sejmowe nr 18, 19 i 20). Pierwsze czytanie projektów odbyło się 21 grudnia na posiedzeniu plenarnym.
 • Odbyły się zgromadzenia ogólne sędziów NSA w Warszawie i w Popowie (8 maja, 17-18 października). Na Zgromadzenie Ogólne w Popowie nadesłano listy gratulacyjne z okazji XX-lecia NSA od m. in. marszałka Senatu, Rzecznika Praw Obywatelskich, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.
 • Do 31 grudnia do NSA wpłynęło 75 801 skarg (załatwiono 58 222).
 • W NSA złożyły wizyty delegacje sędziów ukraińskich i sędziów z Litwy.
 • W ośrodkach zamiejscowych w Katowicach i we Wrocławiu złożył wizytę prezes Wyższego Saksońskiego Sądu Administracyjnego w Budziszynie (luty).
 • Prezes OZ w Poznaniu przebywał wraz z grupą sędziów na zaproszenie prezydenta Wyższego Sądu Administracyjnego Brandenburgii w Poczdamie, Berlinie i Frankfurcie n. Odrą. W trakcie wizyty delegacja została przyjęta przez ministra sprawiedliwości Brandenburgii - polscy i niemieccy sędziowie wystąpili na konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie n. Odrą (wrzesień).


2000 r.

 • Do Sądu Najwyższego wniesiono 219 rewizji nadzwyczajnych.
 • Składy orzekające NSA wystąpiły do Trybunału Konstytucyjnego z 4 pytaniami prawnymi.
 • W NSA pracowało 238 sędziów.
 • W Warszawie odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA (8 maja).
 • W Popowie odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA z okazji XX-lecia NSA - nadesłano z tej okazji listy gratulacyjne m. in. od marszałka Senatu, Rzecznika Praw Obywatelskich, Naczelnego Prokuratora Wojskowego, prezydenta m. st. Warszawy oraz prezesa Naczelnej Ra­dy Adwokackiej (17-18 października).
 • Do 31 grudnia do NSA wpłynęły 65 054 skargi (załatwiono 54 230).
 • W NSA wizytę złożyły delegacje: Sądu Najwyższego Królestwa Szwecji, Sądu Konstytucyjnego Bułgarii, prawników z Litwy i Ukrainy.
 • W OZ w Katowicach odbyła się wspólna konferencja sędziów NSA i sędziów Sądu Finansowego Brandenburgii w Cottbus.
 • Grupa sędziów NSA (wraz z sędziami francuskimi, czeskimi i niemieckimi) na zaproszenie
  ministra sprawiedliwości Saksonii wzięła udział w IV Międzynarodowych Symulacjach Procesowych w Dreźnie, zorganizowanych w ramach Programu "Grotius" Unii Europejskiej.
 • Sędziowie NSA z OZ w Łodzi przebywali z wizytą w Trybunale Administracyjnym i Administracyjnym Sądzie Apelacyjnym w Lyonie.
 • Sędziowie Wyższego Sądu Administracyjnego Brandenburgii złożyli wizytę w OZ w Poznaniu.

1999 r.

 • Do NSA wpłynęły 59 943 skargi (załatwiono 49 193).
 • Do Sądu Najwyższego wniesiono 204 rewizje nadzwyczajne od orzeczeń NSA.
 • Składy orzekające NSA wystąpiły do Trybunału Konstytucyjnego z 3 pytaniami prawnymi.
 • W NSA zatrudnionych było 224 sędziów.
 • Sędziowie NSA uczestniczyli w zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich konferencji "Konstytucja RP w praktyce" w Popowie (marzec).
 • W Warszawie odbyły się zgromadzenia ogólne sędziów NSA (8 marca, 10 maja).
 • W Popowie odbyła się Konferencja Sędziów NSA wraz ze Zgromadzeniem Ogólnym (październik).
 • Prezes NSA wziął udział w organizowanej przez Instytut Spraw Publicznych konferencji "Model ustrojowy sądownictwa administracyjnego" w Warszawie (marzec).
 • Wiceprezes NSA Włodzimierz Ryms oraz sędzia Edward Kierejczyk wzięli udział w Konferencji Sędziów Polskich w Warszawie (wrzesień)
 • Kierownictwo NSA przyjęło delegacje: Ombudsmana Ukrainy, Krajowej Rady Sądownictwa Węgier, Sądu Najwyższego Królestwa Danii, Sądu Najwyższego Portugalii, Wyższego Sądu Administracyjnego Republiki Litewskiej, Sądu Najwyższego Chorwacji, fundacji Deutsche Sti­ftung fur Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e. V. oraz grupę sędziów z Federacji Ro­syjskiej.
 • Przedstawiciele sędziów ośrodków zamiejscowych w Szczecinie, Poznaniu i Katowicach wzięli udział w polsko - niemieckiej konferencji prawa podatkowego w Cottbus.
 • Sędziowie ośrodków zamiejscowych przebywali na zaproszenie Niedersachsische Landeszentrale fur politische Bildung w Hanowerze, gdzie złożyli wizyty w Krajowym Ministerstwie Sprawiedliwości, na Wydziale Prawa Uniwersytetu Hanowerskiego oraz w Sądzie Administra­cyjnym
 • Prezes OZ w Łodzi Jacek Chlebny wziął udział w konferencji prawa azylowego w w Richterakademie w Wustrau.
 • OZ w Białymstoku gościł delegację Wyższego Sądu Administracyjnego Republiki Litewskiej.
 • Sędziowie OZ w Łodzi wraz z sędziami Trybunału Administracyjnego w Lyonie uczestniczyli we wspólnej konferencji poświęconej sądownictwu administracyjnemu we Francji oraz projektowanej reformie sądownictwa w Polsce.

1998 r.

 • 21 maja prezydent RP Aleksander Kwaśniewski powołał prof. Romana Hausera na sześcioletnią kadencję na stanowisko prezesa NSA.
 • Do Sądu Najwyższego wniesiono 188 rewizji nadzwyczajnych od orzeczeń NSA.
 • Składy orzekające NSA skierowały do Trybunału Konstytucyjnego pytania prawne w trzech sprawach.
 • W NSA pracowało ogółem 214 sędziów.
 • Prezes NSA powołał pod swoim kierownictwem Zespół w składzie: Janusz Borkowski, Andrzej Kabat, Jan Kacprzak, Eugeniusz Mzyk, Włodzimierz Ryms, Jerzy Świątkiewicz, Janusz Trzciński, Tadeusz Woś i Andrzej Wróbel dla opracowania projektów ustaw ustrojowych i procesowych wprowadzających dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne, w wykonaniu prze­pisów nowej Konstytucji.
 • Sędziowie NSA wzięli udział w seminarium "Sędzia krajowy we wspólnotowym porządku prawnym" w Popowie (wrzesień).
 • Do 31 grudnia do NSA wpłynęło 62 297 skarg (załatwiono 61 768).
 • Delegacja NSA brała udział w VI Kongresie IASAJ w Lizbonie w Portugalii, poświęconym "Stosowaniu prawa międzynarodowego przez sędziego administracyjnego" (kwiecień).
 • W Sądzie wizytę złożyły delegacje: misji studyjnej Komisji Europejskiej, Sądu Najwyższe ­ go Słowacji, Sądu Najwyższego Brazylii, Meksykańskiej Krajowej Komisji Praw Człowieka, Ombudsmana Republiki Macedonii, Ombudsmana Rumunii.
 • W ramach współpracy z fundacją Deutsche Stiftung fur Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e. V. z Bonn sędzia NSA z OZ w Katowicach hospitował sądy administracyjne w Kolonii, Münster i w Berlinie.
 • OZ w Poznaniu gościł grupę niemieckich prawników z Dolnej Saksonii oraz prezydenta i sędziów Wyższego Sądu Administracyjnego Brandenburgii we Frankfurcie n. Odrą.
 • Prezes OZ w Poznaniu wziął udział w Zjeździe Stowarzyszenia Sędziów Finansowych w Mo­nachium oraz w Zjeździe Stowarzyszenia Sędziów Administracyjnych w Moguncji.
 • Prezes OZ w Szczecinie przyjął delegację Sądu Finansowego Brandenburgii w Cottbus (październik).


1997 r.

 • 2 kwietnia Zgromadzenie Narodowe uchwaliło Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej zawierającą przepisy ustanawiające model dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego (Dz. U. Nr 78, poz. 483 - weszła w życie dnia 17 października 1997 r.).
 • Do Sądu Najwyższego wniesiono 130 rewizji nadzwyczajnych od orzeczeń NSA.
 • Prezes NSA skierował do Trybunału Konstytucyjnego 1 wniosek, skład 7 sędziów - 1 wniosek, skład orzekający NSA zwrócił się do TK z pytaniem prawnym w 1 sprawie.
 • Obsada sędziowska NSA wyniosła 211 sędziów.
 • W Warszawie odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA (20 - 21 kwietnia).
 • W Popowie odbyła się Konferencja Sędziów NSA połączona ze Zgromadzeniem Ogólnym, w której jako referenci uczestniczyli niemieccy sędziowie Najwyższego Sądu Administracyjnego Nadrenii-Westfalii oraz Trybunału Administracyjnego Badenii-Wirtembergii (6-7 listopada).
 • Do 31 grudnia do NSA wpłynęło 59 765 skarg (załatwiono 42 776).
 • Delegacja NSA uczestniczyła w zebraniu Rady Administracyjnej IASAJ w Lizbonie (kwiecień).
 • Prezes NSA Roman Hauser złożył wizytę w Radzie Stanu w Egipcie.
 • Członkowie kierownictwa Sądu przyjęli delegacje: sędziów z Czech oraz z Federacji Rosyjskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich Argentyny, niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Konstytucyjnego Węgier, Sądu Najwyższego Słowenii, Sądu Najwyższego Ukrainy i ministra sprawiedliwości RFN.
 • Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z siedzibą w Gliwicach gościł prezydenta Trybunału w Grenoble, a następnie sędziowie Ośrodka złożyli rewizytę w Grenoble.
 • Sędziowie Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu przebywali z wizytą w brandenburskich sądach administracyjnych w Poczdamie i Frankfurcie n. Odrą oraz w sądach administracyjnych, finansowych i socjalnych w Hanowerze, Liineburgu i Celle w Dolnej Saksonii.
 • Prezes OZ NSA w Poznaniu przyjął delegację prezydentów Sądu Administracyjnego we Frankfurcie n. O i Sądu Finansowego w Cottbus.

1996 r.

 • Do Sądu Najwyższego wniesiono 143 rewizje nadzwyczajne od orzeczeń NSA.
 • Prezes NSA skierował do Trybunału Konstytucyjnego 2 wnioski, składy orzekające NSA zwróciły się do Trybunału z pytaniami w 5 sprawach.
 • Obsada sędziowska NSA wyniosła 182 sędziów.
 • W Warszawie odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA (13 maja).
 • W Konstancinie odbyła się Konferencja Sędziów NSA połączona ze Zgromadzeniem Ogólnym (22-24 października).
 • Do 31 grudnia do NSA wpłynęło 45 838 skarg (załatwiono 38 600).
 • Przedstawiciele NSA wzięli udział w posiedzeniu Rady Administracyjnej IASAJ w Tunisie (luty).
 • NSA gościł grupę sędziów niemieckich w ramach współpracy z fundacją Deutsche Stiftung fur Internationale Rechdiche Zusammenarbeit e. V. z Bonn oraz grupę specjalistów prawa administracyjnego z Białorusi, przebywających w Polsce na zaproszenie Fundacji im. Stefana Batorego
 • W NSA wizytę złożyły delegacje: Sądu Najwyższego Republiki Czech, Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, Sądu Najwyższego Republiki Indii, Sądu Konstytucyjnego Białorusi oraz Chorwacji, Sądu Najwyższego Republiki Łotewskiej, Ministerstwa Sprawiedliwości Węgier oraz konstytucjonaliści z Białorusi.
 • W Ośrodku Zamiejscowym NSA w Katowicach przebywali sędziowie Trybunału Administracyjnego z Amiens.
 • Prezes OZ w Poznaniu przyjął delegacje sędziów administracyjnych z Wyższego Sądu Administracyjnego w Liineburgu w Dolnej Saksonii.

1995 r.

 • W Warszawie odbyły się zgromadzenia ogólne sędziów NSA (20 luty, 19 czerwca).
 • W Popowie odbyły się konferencje sędziów NSA połączone ze zgromadzeniami ogólnymi (3-5 kwietnia, 20-21 listopada).
 • 11 maja Sejm uchwalił ustawę o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368) - weszła w życie z dniem 1 października 1995 r.
 • Prezydent RP w rozporządzeniu z dnia 28 września 1995 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 540) dokonał podziału NSA na Izbę Finansową oraz Izbę Ogólnoadministracyjną.
 • Prezydent RP powołał na stanowiska wiceprezesów NSA sędziów NSA: dr hab. Andrzeja Kabata oraz Włodzimierza Rymsa.
 • Do Sądu Najwyższego wniesiono 100 rewizji nadzwyczajnych od orzeczeń NSA.
 • Prezes NSA skierował do Trybunału Konstytucyjnego 3 wnioski (w tym 1 wspólnie z Rzecz­nikiem Praw Obywatelskich), skład orzekający zwrócił się z 1 pytaniem prawnym.
 • W NSA pracowało 172 sędziów.
 • Do 31 grudnia do NSA wpłynęło 39 741 skarg (załatwiono 33 030).
 • Przedstawiciele NSA wzięli udział w V Kongresie IASAJ w Rzymie (marzec).
 • Delegacja sędziów Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach złożyła wizytę w Trybunale Administracyjnym w Amiens.
 • Kierownictwo NSA przyjęło delegacje: Sądu Najwyższego Mongolii, Wyższego Sądu Arbitrażowego Federacji Rosyjskiej, Najwyższej Rady Sądownictwa Republiki Portugalii oraz Sądu Najwyższego Ukrainy.

1994 r.

 • 6 stycznia prezydent RP skierował do Sejmu II kadencji projekt ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (druk sejmowy nr 222 oraz 222-A). Pierwsze czytanie odbyło się 7 kwietnia - projekt skierowano do Komisji Sprawiedliwości oraz do Komisji Ustawodawczej.
 • Utworzono ośrodki zamiejscowe w Białymstoku, Rzeszowie i w Szczecinie.
 • Do Sądu Najwyższego wniesiono 83 rewizje nadzwyczajne od orzeczeń NSA.
 • Prezes NSA skierował do Trybunału Konstytucyjnego 5 wniosków, składy orzekające 2 pytania prawne.
 • W Warszawie odbyły się zgromadzenia ogólne sędziów NSA (24 stycznia, 26 września, 28 listopada).
 • W Popowie odbyła się Konferencja Sędziów NSA połączona ze Zgromadzeniem Ogólnym (25-27 kwietnia).
 • Do 31 grudnia do NSA wpłynęło 32 501 skarg (załatwiono 29 892).
 • Obsada sędziowska wyniosła 157 osób
 • Prezes NSA Roman Hauser, wiceprezes Jerzy Świątkiewicz oraz prezes OZ w Katowicach Henryk Piętka złożyli wizytę w austriackich instytucjach władzy sądowniczej: Trybunale Admi­nistracyjnym Austrii, Trybunale Konstytucyjnym i Sądzie Najwyższym oraz w Ministerstwie Sprawiedliwości.
 • Prezes NSA Roman Hauser oraz sędzia NSA Edward Janeczko wzięli udział w posiedzeniu Rady Administracyjnej IASAJ w Rzymie (kwiecień).
 • Grupa sędziów NSA w ramach współpracy NSA z fundacją Deutsche Stiftung fur Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e. V. z Bonn przebywała w Richterakademie w Wustrau (23-27 maja).
 • Sędzia NSA Grzegorz Borkowski uczestniczył w pracach Polsko-Francuskiego Zespołu Prawniczego oraz wystąpił jako ekspert Zespołu Prawa Administracyjnego Rady Europy w Strasburgu.
 • Kierownictwo NSA przyjęło delegację Sądu Najwyższego Białorusi, Prokuratury General­nej ChRL oraz Sądu Państwowego Republiki Estonii.
 • W Ośrodku Zamiejscowym w Katowicach z siedzibą w Gliwicach złożyli wizytę sędziowie trybunałów administracyjnych w Amiens i w Strasburgu.

1993 r.

 • Utworzono Ośrodek Zamiejscowy NSA w Łodzi.
 • Do NSA wpłynęło 30 278 skarg (załatwiono 23 144).
 • Liczba sędziów NSA wyniosła 136.
 • Do Sądu Najwyższego wniesiono 84 rewizje nadzwyczajne.
 • Prezes NSA skierował do Trybunału Konstytucyjnego 5 wniosków, a składy orzekające NSA 2 pytania prawne.
 • Przygotowany przez zespół sędziów NSA pod kierunkiem prezesa NSA Romana Hausera projekt ustawy o NSA przekazano Kancelarii Prezydenta RP do dalszych prac legislacyj­nych.
 • Pod patronatem prezesa NSA Romana Hausera Urząd Rady Ministrów zorganizował cykl seminariów dla pracowników administracji publicznej "Wykonywanie przez wojewodę nadzoru nad działalnością komunalną w świetle orzecznictwa NSA i praktyki orzeczniczej organów nadzoru".
 • W Popowie odbyło się Zgromadzenia Ogólne Sędziów NSA z udziałem pierwszego preze­sa Sądu Najwyższego, ministra sprawiedliwości, dyrektora generalnego Biura Prawnego Kancelarii Prezydenta, dyrektora generalnego URM oraz dyrektora Zespołu Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (29-31 marca).
 • W Warszawie odbyły się zgromadzenia ogólne sędziów NSA (10 maja, 20 września)
 • Prezes NSA Roman Hauser oraz sędzia NSA Adam Zieliński wzięli udział w posiedzeniu Rady Administracyjnej IASAJ w Brukseli (czerwiec).
 • Wizytę w Sądzie złożyły delegacje: Trybunału Konstytucyjnego Portugalii, Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej, Sądu Najwyższego Łotwy, Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (US EPA), delegacja Sądu Najwyższego Królestwa Norwegii z prezesem prof. Carstenem Smithem na czele.

1992 r.

 • Do NSA wpłynęło 24 336 skarg (załatwiono 18 851).
 • Do Sądu Najwyższego wniesiono 99 rewizji nadzwyczajnych od orzeczeń NSA.
 • Prezes NSA skierował do Trybunału Konstytucyjnego 5 wniosków i 2 pytania prawne, składy orzekające - 4 pytania prawne.
 • W Warszawie odbyły się zgromadzenia ogólne sędziów NSA (17 lutego, 10-11 maja, 19
  października).
 • W Popowie odbyła się Konferencja Sędziów NSA połączona ze Zgromadzeniem Ogólnym
  Sędziów NSA (24-25 kwietnia), podczas którego rozpatrzono wniosek Prezydenta RP o zaopiniowanie kandydatury prof. Romana Hausera na stanowisko prezesa NSA.
 • 23 maja 1992 r. prezydent RP Lech Wałęsa powołał prof. Romana Hausera na stanowisko prezesa NSA.
 • NSA liczył 116 sędziów
 • Delegacja Sądu uczestniczyła w IV Kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Najwyższych Sądów Administracyjnych (IASAJ) w Luksemburgu poświęconym zagadnieniu skutków prawnych orzeczeń sądów administracyjnych.
 • W Sądzie złożyły wizyty delegacje Sądu Najwyższego Ukrainy oraz Rady Europy.

1991 r.

 • Przedstawiciele NSA wzięli udział w Ogólnopolskich Dniach Prawniczych w Katowicach
  i Kozubniku (17-20 stycznia).
 • W Popowie odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA (9 maja).
 • Do NSA wpłynęło 15 575 skarg (załatwiono 14 732 skargi).
 • Do Sądu Najwyższego skierowano 50 rewizji nadzwyczajnych od orzeczeń NSA.
 • Prezes NSA skierował do Trybunału Konstytucyjnego 2 wnioski.
 • NSA liczył 111 sędziów.
 • NSA przeniósł swą siedzibę z "Domu pod Orłami" (ul. Jasna 1) do budynku przy ul. Jasnej 6.
 • W skład Państwowej Komisji Wyborczej powołano na podstawie ustawy z dnia 28 czerwca
  1991 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 3 sędziów NSA.
 • Wiceprezes NSA wziął udział w VIII Kolokwium Prawników Administratywistów Polski i Niemiec w Krakowie (6-11 września).
 • Prezes NSA Adam Zieliński został powołany w skład Komitetu Honorowego III Światowe ­ go Kongresu Prawa Konstytucyjnego, który odbył się w Warszawie (wrzesień).
 • Nawiązanie współpracy z nowo powstałą Krajową Reprezentacją Kolegiów Odwoławczych (później Samorządowych Kolegiów Odwoławczych) - październik.
 • Wizytę w NSA złożyły delegacje: węgierskiego Trybunału Konstytucyjnego z prof. Laszlo Sólyomem na czele (24 kwietnia), francuskiej Conseil d'Etat (maj), oraz Sądu Najwyższego Republiki Węgier z prezesem dr Palem Soltem na czele (7 maja), austriackiego Juristentagu, Administrative Conference of USA, sędziów z Wielkiej Brytanii oraz grupa studentów z Uniwersytetu w Konstancy.

1990 r.

 • W Warszawie odbyły się zgromadzenia ogólne sędziów NSA (17 stycznia, 26 września, 1 października).
 • W Popowie odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA (29 października).
 • NSA odbył 11 sesji wyjazdowych.
 • Do Sądu Najwyższego wniesiono 42 rewizje nadzwyczajne od orzeczeń NSA.
 • Prezes NSA wniósł do Trybunału Konstytucyjnego jedno pytanie i jeden wniosek.
 • Prezydent RP gen. Wojciech Jaruzelski przyjął delegację NSA z prezesem Adamem Zielińskim na czele.
 • W skład Komitetu Nauk Prawnych PAN powołano przedstawiciela NSA.
 • Rozpoczęła funkcjonowanie Krajowa Rada Sądownictwa, w skład której powołano prezesa NSA oraz jednego sędziego NSA.
 • W skład Państwowej Komisji Wyborczej powołano na podstawie ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398) 5 sędziów NSA (październik).
 • Do 31 grudnia wpłynęły do NSA 12 504 skargi (załatwiono 13 304).
 • Liczba sędziów NSA wzrosła do 105.
 • Prezes NSA wziął udział w XIII Międzynarodowym Kongresie Prawa Porównawczego w Montrealu, gdzie przedstawił "Status prawny sędziego administracyjnego" (sierpień).
 • Wiceprezes NSA przebywał z delegacją polskich sędziów pod przewodnictwem pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych.
 • Prezes NSA Adam Zieliński wziął udział w VII Kolokwium prawników administratywistów RP i RFN w Spirze, zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Nauk Administracyjnych (10-15 września).
 • Prezes NSA Adam Zieliński wziął udział w posiedzeniu Rady Administracyjnej Międzynaro­dowego Stowarzyszenia Najwyższych Sądów Administracyjnych w Luksemburgu (listopad).
 • Kierownictwo NSA przyjęło delegacje Trybunału Konstytucyjnego Jugosławii, sędziów niemieckich - członków Stowarzyszenia Sądów RFN, przewodniczącego Sądu Administracyjnego Landu Badenia-Wirtembergia, profesora prawa z Nadreńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhel­ma z Bonn oraz grupę pracowników naukowych Instytutu Nauk Prawnych Akademii Nauk ZSRR.

1989 r.

 • W Warszawie odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA.
 • NSA odbył 30 sesji wyjazdowych.
 • Do Sądu Najwyższego wniesiono 45 rewizji nadzwyczajnych od orzeczeń NSA.
 • Prezes NSA przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu cztery wnioski i jedno pytanie
  prawne.
 • Obsada sędziowska zwiększyła się o 8 osób i liczyła 94 sędziów.
 • Do 31 grudnia wpłynęło do NSA 13 722 skarg (załatwiono 14 881)
 • Delegacja NSA wzięła udział w III Kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Najwyż­szych Sądów Administracyjnych w Helsinkach dotyczącym postępowania przed sądami admi­nistracyjnymi (czerwiec).
 • Wiceprezes NSA uczestniczył w Zjeździe Związku Zachodnioniemieckich Sędziów Administracyjnych w Brunszwiku (czerwiec).
 • Prezes NSA przyjął delegacje: Trybunału Administracyjnego Austrii z prezesem Ingridem
  Petrikiem na czele, Prokuratury Generalnej Republiki Węgierskiej, dziekana Saint Louis University School of Law, profesora prawa z Uniwersytetu im. Marcina Lutra z Halle, grupę pracowników naukowych Wydziału Prawa Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Moskwie, Wydziału Prawa Uniwersytetu w Szeged oraz z Instytutu Administracji Państwowej w Pradze.

1988 r.

 • Odbyły się zgromadzenia ogólne sędziów NSA w Warszawie i Popowie.
 • NSA odbył sesje wyjazdowe w: Białej Podlaskiej, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Chełmie, Częstochowie, Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Katowicach, Koninie, Koszalinie, Krośnie, Legnicy, Lesznie, Łomży, Opolu, Pile, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Radomiu, Skierniewicach, Słupsku, Suwałkach, Szczecinie Tarnobrzegu, Tarnowie, Toruniu, Włocławku i w Zielonej Górze.
 • Do Sądu Najwyższego wniesiono 90 rewizji nadzwyczajnych od orzeczeń NSA.
 • Prezes NSA wniósł do Trybunału Konstytucyjnego trzy pytania prawne, cztery wnioski oraz dwie sygnalizacje.
 • Prezes NSA Adam Zieliński powołał Komisję do opracowania projektu ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (lipiec).
 • Wiceprezes NSA Jerzy Świątkiewicz uczestniczył w sympozjum "Prokuratorska kontrola przestrzegania prawa" zorganizowanym przez Prokuraturę Generalną oraz Instytut Problematyki Przestępczości (grudzień).
 • Do 31 grudnia wpłynęło do NSA 13 847 skarg (załatwiono 14 201).
 • Liczba sędziów NSA zwiększyła się o 7 osób do 86 stanowisk sędziowskich
 • Prezes NSA Adam Zieliński został powołany w skład Komitetu Honorowego 63. Światowej Konferencji Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego, która odbyła się w Warszawie w dniach 21-27 sierpnia 1988.
 • Prezes NSA przyjął delegację Sądu Najwyższego Demokratycznej Republiki Afganistanu, Ministerstwa Sprawiedliwości NRD, prezydenta Rady Konstytucyjnej Republiki Francuskiej, sędziego Federalnego Trybunału Administracyjnego, profesorów prawa uniwersytetów w Salo­nikach, Paryżu, Tybindze i Berlinie, grupę studentów uniwersytetu praskiego oraz redaktorów naczelnych zagranicznych czasopism prawniczych.
 • Prezes NSA wziął udział w posiedzeniu Rady Administracyjnej Międzynarodowego Stowarzyszenia Najwyższych Sądów Administracyjnych w Sztokholmie (grudzień).

1987 r.

 • W Warszawie i Popowie odbyły się zgromadzenia ogólne sędziów NSA (19-21 października).
 • Do 31 grudnia do NSA wpłynęły 14 693 skargi (załatwiono 14 047).
 • Obsada sędziowska wzrosła do liczby 79 sędziów.
 • NSA odbył sesje wyjazdowe w: Białej Podlaskiej, Białymstoku, Bydgoszczy, Chełmie, Cie­chanowie, Częstochowie, Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Kaliszu, Katowicach, Koninie, Lesznie, Łodzi, Nowym Sączu, Olsztynie, Opolu, Ostrołęce, Pile, Przemyślu, Radomiu, Siedlcach, Sieradzu, Szczecinie, Tarnobrzegu, Toruniu, Wałbrzychu, Zamościu i w Zielonej Górze.
 • Do Sądu Najwyższego wniesiono 50 rewizji nadzwyczajnych od orzeczeń NSA
 • Prezes NSA skierował do Trybunału Konstytucyjnego pięć pytań prawnych, jeden wniosek i dwie sygnalizacje
 • Wizyty w NSA złożyli: delegacja Sądu Najwyższego Chińskiej Republiki Ludowej, pierwszy prezes Sądu Najwyższego Rumunii, przewodniczący Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Szwedzkiej - sędzia Najwyższego Sądu Administracyjnego Szwecji w Sztokholmie, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Poitiers, profesorowie prawa z uniwersytetów w Aixen-Provence, Ber­linie, Pradze, Hamburgu, Pireusie, pracownicy naukowi Instytutu Państwa i Prawa Czechosło­wackiej Akademii Nauk oraz grupy studentów prawa z uniwersytetów w Koszycach i Pradze.

1986 r.

 • W Popowie odbyły się konferencje sędziów NSA (styczeń, październik).
 • Powołano w NSA IV wydział procesowy właściwy w sprawach budowlanych.
 • W Warszawie odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA z udziałem ministra sprawiedliwości dra Lecha Domerackiego, członka Rady Państwa - prof. Sylwestra Zawadzkiego i prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Kazimierza Łojewskiego (maj).
 • NSA odbył sesje wyjazdowe w: Białej Podlaskiej, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Chełmie, Częstochowie, Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Kaliszu, Kielcach, Koninie, Koszalinie, Le­gnicy, Lesznie, Łomży, Opolu, Ostrołęce, Pile, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Skierniewicach, Słupsku, Suwałkach, Szczecinie, Tarnobrzegu, Toruniu, Wałbrzychu, Włocławku, Zamościu i w Zielonej Górze.
 • Powołano kolejnych 4 sędziów NSA - ogólna liczba sędziów wzrosła do 75 (NSA Warszawa - 33, OZ Gdańsk - 8, OZ Katowice - 6, OZ Kraków - 9, OZ Lublin - 5, OZ Poznań - 8, OZ Wrocław - 6).
 • Do NSA wpłynęło 13 567 skarg (załatwiono 12 290).
 • Do Sądu Najwyższego wniesiono 39 rewizji nadzwyczajnych od orzeczeń NSA.
 • Prezes NSA rozpoczął kierowanie pytań prawnych i sygnalizacji do powołanego z dniem 1 stycznia 1986 r. Trybunału Konstytucyjnego.
 • Wizyty w NSA złożyli: prezes Trybunału Konstytucyjnego Austrii, delegacja austriackiego Juristentagu, sędzia Sądu Administracyjnego i profesor prawa Uniwersytetu w Brukseli, profesorowie Uniwersytetu w Marsylii (Francja) oraz w Konstancji (RFN), pracownicy naukowi Instytutu Państwa i Prawa Czechosłowackiej Akademii Nauk i Instytutu Administracji Państwowej w Pradze oraz pracownicy naukowi i studenci Uniwersytetu im. M. W. Łomonosowa w Moskwie.
 • Prezes NSA Adam Zieliński oraz wiceprezes Jerzy Świątkiewicz wzięli udział w II Kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Najwyższych Sądów Administracyjnych w Tunisie ("Dostęp obywateli do sądów administracyjnych"), gdzie przedstawili zagadnienie dostępności sądownictwa administracyjnego w Polsce (grudzień).

1985 r.

 • W Popowie odbyła się z udziałem ministra sprawiedliwości dr Lecha Domerackiego, pre­zesa NIK gen. dyw. Tadeusza Hupałowskiego, przedstawicieli naczelnych organów administra­cji państwowej oraz nauki Konferencja Sędziów NSA poświęcona ocenie dorobku NSA w ciągu 5 lat istnienia (6 stycznia).
 • Konferencja Sędziów NSA w Popowie (marzec).
 • Z okazji 5-lecia NSA ukazał się okolicznościowy numer "Nowego Prawa".
 • Odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA w Warszawie, podczas którego zastępca przewodniczącego Rady Państwa prof. Kazimierz Secomski udekorował sędziów NSA Medala­mi 40-lecia PRL (6 maja).
 • NSA odbył sesje wyjazdowe w: Białej Podlaskiej, Białymstoku, Bielsku-Białej, Chełmie, Ciechanowie, Częstochowie, Elblągu, Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Katowicach, Koszali­nie, Legnicy, Lesznie, Olsztynie, Opolu, Przemyślu, Radomiu, Sandomierzu, Sieradzu, Szcze­cinie, Tarnowie, Toruniu, Wałbrzychu, Zamościu oraz w Zielonej Górze.
 • Do 31 grudnia wpłynęło do NSA 13 170 skarg (załatwiono 12 308).
 • Do Sądu Najwyższego wniesiono 37 rewizji nadzwyczajnych od orzeczeń NSA.
 • Liczbę sędziów NSA zwiększono do 71.
 • Prezes NSA został powołany na stanowisko przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.
 • Wizyty w NSA złożyły delegacje federalnego ministra sprawiedliwości Austrii, ministra sprawiedliwości Chińskiej Republiki Ludowej, ministra sprawiedliwości Tunezji, dyrektorzy Departamentu Kadr i Departamentu Organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości ZSRR, sę­dzia Trybunału Konstytucyjnego Jugosławii oraz profesorowie prawa z Instytutu Państwa i Pra­wa ZSRR, Akademii Nauk NRD i pracownicy naukowi z RFN i Indii.

1984 r.

 • Utworzono w NSA III wydział procesowy właściwy w sprawach celnych i podatkowych (1 stycznia).
 • NSA odbył sesje wyjazdowe w: Białej Podlaskiej, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Chełmie, Cie­chanowie, Częstochowie, Jeleniej Górze, Katowicach, Koninie, Krośnie, Legnicy, Łodzi, Łom­ży, Nowym Sączu, Opolu, Pile, Piotrkowie Trybunalskim, Sandomierzu, Skierniewicach, Słup­sku, Suwałkach, Toruniu, Wałbrzychu, Włocławku, Zamościu i w Zielonej Górze.
 • W Popowie odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA (12-14 kwietnia).
 • Do 31 grudnia do NSA wpłynęło 11 413 skarg (załatwiono 11 029).
 • Do Sądu Najwyższego wniesiono 27 rewizji nadzwyczajnych od orzeczeń NSA.
 • Powołano kolejnych 3 sędziów NSA w Warszawie, zwiększając ogólną liczbę sędziów NSA do 64 (28 w NSA w Warszawie, 36 w ośrodkach zamiejscowych).
 • W "Interpresie" odbyła się konferencja prasowa kierownictwa NSA dla dziennikarzy kra­jowych i zagranicznych.
 • W Telewizji Polskiej wyemitowano program "Zaskarżam decyzję - czyli rzecz o NSA", w którym obok prezesa NSA i sędziów, wzięli udział przedstawiciele prokuratury, adwokatury, ministerstwa administracji i gospodarki przestrzennej oraz dziennikarze - publicyści społeczno-prawni.
 • Prezes NSA Adam Zieliński został powołany w skład Komitetu Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (wrzesień).
 • Prezes i wiceprezes NSA wzięli udział w zorganizowanej przez Instytut Maxa Plancka w Heidelbergu konferencji prawników RFN i PRL w Monachium, podczas której Jerzy Świątkiewicz przedstawił referat dotyczący ochrony praw obywatelskich przez sądy administracyjne (15-19 października).
 • Prezes NSA Adam Zieliński został wybrany członkiem Rady Administracyjnej Międzynaro­dowego Stowarzyszenia Najwyższych Sądów Administracyjnych (Paryż, grudzień).
 • Wizytę w NSA złożyli: wiceprezes Trybunału Administracyjnego Austrii, były prezes Trybunału Konstytucyjnego Austrii, minister sprawiedliwości Syrii oraz pracownicy naukowi i pro­fesorowie z ZSRR, Węgier, NRD, RFN, Rumunii oraz z Japonii.

1983 r.

 • Odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA w Popowie (28-29 marca).
 • Utworzono Ośrodek Zamiejscowy NSA w Lublinie, obejmujący swą właściwością woje­wództwa bialsko-podlaskie, chełmskie, lubelskie, tarnobrzeskie oraz zamojskie (1 kwietnia).
 • Odbyły się w Popowie konferencje sędziów NSA z udziałem przedstawicieli nauki, mini­sterstw oraz SN w (11-12 maja, 14-16 listopada)
 • NSA odbył sesje wyjazdowe w: Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, El­blągu, Jeleniej Górze, Kielcach, Koszalinie, Legnicy, Lesznie, Łodzi, Opolu, Ostrołęce, Płocku, Przemyślu, Radomiu, Siedlcach, Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu i Zielonej Górze.
 • Do 31 grudnia do NSA wpłynęły 9 582 skargi (załatwiono 9 674).
 • Do Sądu Najwyższego wniesiono 22 rewizje nadzwyczajne od orzeczeń NSA.
 • Ukazał się pierwszy tom zbioru urzędowego orzeczeń: "Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego".
 • Zwiększono liczbę sędziów NSA do 61 (w tym 36 w 6 ośrodkach zamiejscowych).
 • Prezes NSA Adam Zieliński wziął udział w I Ogólnopolskim Zjeździe Adwokatury w War­szawie (październik).
 • Prezes NSA Adam Zieliński przebywał z ramienia Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawni­ków Polskich w Moskwie, gdzie w ramach zajęć Wiosennej Szkoły Prawa Międzynarodowego i Porównawczego zorganizowanej przez Międzynarodowe Zrzeszenie Prawników Demokratów i Zrzeszenie Prawników Radzieckich przedstawił wykład dotyczący sądownictwa administracyj­nego w krajach socjalistycznych (11-14 kwietnia).
 • Prezes NSA Adam Zieliński oraz wiceprezes Jerzy Swiątkiewicz wzięli udział w Kongresie Założycielskim Międzynarodowego Stowarzyszenia Najwyższych Sądów Administracyjnych (In­ternational Association of Supreme Administrative Jurisdictions - IASAJ) w Paryżu. W kongresie uczestniczyli przedstawiciele 39 państw, a jego tematem była "Sądowa kontrola legalności jednostronnych aktów administracji publicznej" (grudzień).
 • W NSA wizytę złożyła delegacja Zrzeszenia Prawników Niemieckiej Republiki Demokratycznej, profesorowie prawa administracyjnego i cywilnego ze Stanów Zjednoczonych i Kana­dy oraz sędzia Trybunału Administracyjnego Austrii.

1982 r.

 • Odbyło się pierwsze Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA z udziałem ministra sprawiedliwości, przedstawicieli ministra administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska, Sądu Najwyższego oraz Prokuratora Generalnego (20 marca).
 • Powołano na stanowisko prezesa NSA doc. dr hab. Adama Zielińskiego (9 kwietnia).
 • Wiceprezesem NSA został mianowany dr Jerzy Swiątkiewicz (kwiecień).
 • Rada Państwa odwołała Józefa Pietraszewskiego ze stanowiska wiceprezesa i sędziego NSA.
 • Zorganizowano II Konferencję Sędziów w Popowie z udziałem przedstawicieli ministerstw, Sądu Najwyższego oraz uniwersytetów Warszawskiego i Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytutu Państwa i Prawa PAN (22-23 listopada).
 • NSA odbył sesje wyjazdowe w: Białej Podlaskiej, Bielsku-Białej, Częstochowie, Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Kaliszu, Koninie, Krośnie, Legnicy, Nowym Sączu, Opolu, Piotrkowie Trybunalskim, Rzeszowie, Szczecinie, Tarnowie i w Wałbrzychu.
 • Do 31 grudnia wpłynęło 8 829 skarg (załatwiono 8 738).
 • Do Sądu Najwyższego wniesiono 21 rewizji nadzwyczajnych od orzeczeń NSA.
 • Wizyty w NSA złożyli pracownicy naukowi z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz z USA.

1981 r.

 • Utworzono w NSA dwa wydziały procesowe: I właściwy w sprawach ze skarg z zakresu resor­tów administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska, II - właściwy w pozostałych sprawach (od 1 maja 1981 r.).
 • Utworzono 5 ośrodków zamiejscowych NSA w: Gdańsku, Katowicach (z siedzibą w Gliwicach), Krakowie, Poznaniu oraz we Wrocławiu (1 lipca).
 • Rada Państwa powołała 40 sędziów NSA: 10 sędziów NSA i 30 sędziów ośrodków zamiejscowych.
 • Rada Państwa odwołała prof. Sylwestra Zawadzkiego ze stanowiska prezesa NSA w związku z wyborem przez Sejm PRL na stanowisko ministra sprawiedliwości.
 • Odbyła się I Konferencja Sędziów NSA w Ośrodku Szkoleniowym Ministerstwa Sprawiedliwości w Popowie z udziałem ministra sprawiedliwości - Sylwestra Zawadzkiego, ministra gen. dyw. Tadeusza Hupałowskiego - ministra administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska, Jerzego Wijteckiego - ministra rolnictwa, Edmunda Boratyńskiego - szefa Kancelarii Rady Państwa oraz Antoniego Filcka - prezesa Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyż­szego (24-26 listopada).
 • NSA odbył sesje wyjazdowe w Lublinie i Olsztynie.
 • Do 31 grudnia wpłynęło 7 200 skarg (załatwiono 5 466).
 • Do Sądu Najwyższego wniesiono 3 rewizje nadzwyczajne od orzeczeń NSA.
 • Po raz pierwszy opublikowano orzeczenia NSA w "Orzecznictwie Sądów Polskich Komisji Arbitrażowych".
 • Wizyty złożyły delegacje wiceministrów sprawiedliwości Bułgarii, Mongolii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Węgier, ZSRR, ministra sprawiedliwości Wenezueli oraz pracownicy naukowi z Bułgarii, ZSRR, Francji, Republiki Fe­deralnej Niemiec, Berlina Zachodniego, Stanów Zjednoczonych oraz grupa studentów i pracowników naukowych z Uniwersytetu Lilie II z Francji.

1980 r.

 • Sejm uchwalił ustawę o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (31 stycznia 1980 r.) Ustawa weszła w życie dnia 1 września 1980 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 8).
 • Rada Państwa powołała pierwszych 9 sędziów NSA (30 sierpnia). Pierwszy skład stanowili: prof. Sylwester Zawadzki (prezes NSA), Józef Pietraszewski (wiceprezes NSA), Tadeusz Łopaciuk, Zygmunt Mańk, Henryk Poleszak, Jan Semeniuk, Maria Szabłowska, Irena Śmietanka-Szwaczkowska i dr Jerzy Świątkiewicz.
 • Ministerstwo Sprawiedliwości przeznaczyło dla NSA 30 etatów (w tym 9 etatów sędziowskich) - ich obsadzenie w ramach tzw. limitu deglomeracyjnego wymagało zgody prezydenta m. st. Warszawy.
 • 15 września odbyły się pierwsze rozprawy przed NSA.